top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ንኣመራርሓን ኣባላትን ቀዋሚ ኮሚቴን በጀትን ኦዲትን ቤት ምኽሪ ወረዳን ከተማን ትግራይ ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝሃበ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣድላይነትን ዕላማታትን ግብሪ ፣ ሕገ መንግስታዊ ክፍፍል ግብሪ ፣ ስርዓት ኣወሳስና ግብሪ ፣ ሪፎርምታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ፣ ግደ ፈፀምትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ዝርኣዩ ፀገማትን ማሕለኻታትን መሰረት ብምግባር ንኹሎም ኣመራርሓን ኣባላት ቀዋሚ ኮሚቴ ክልልን ንኣፈ ጉባኤታት ፣ ንኣከብቲ ቀወምቲ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

 

ዕላማ እቲ ስልጠና’ውን ስትራተጂካዊ መበገስታት ልምዓታዊ ስርዓት ግብሪ ብምጥንኻር እቶት ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ ፣ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ፣ ትካላት መሰረተ ልምዓት ፣ ማሕበራዊ ግልጋሎት ብውሽጣዊ ዓቕምታትና ክህነፁ፣ ወፃኢና ብባዕልና ክሽፈን ዘኽእል ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ተቐሪፁ ኣብ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስን ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠናታት ብምውጋን ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ብቐረባ ብምድግጋፍ እናሰርሐ ዝርከብ ኮይኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻክባን ግብሪ ፍትሓውነትን ሚዛናውነትን ብምንጋስ ክፍተታት ኣወሃህባ ግልጋሎት ብዝቀርፍ መንገዲ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣተሓሳሲቦም።

 

ቑጠባዊ ዓቕሚ ኣታዊና ንምዕባይ ነዚ ዝምጥንን ዝድግፍን ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ንምጥንኻር ሪፎርምታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ፣ ግደ ፈፀምትን መዳርግቲ ኣካላትን ብተግባር ሓገዝቲ ኮይኖም ስርዓት ምምሕዳር ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ዝዓለመ ስልጠና እዩ። ብቐፃልነት ድማ ብቑጠባዊ ዓቕማ ዝደልደለት ብልፅግትን ምዕብልትን ትግራይ ንምፍጣር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ተጠናኺሩ መደባቱ ኣብ ምዕዋት ከም ዝርከብኣይተ ወ/ገብርኤል ገሊፆም።

 

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ዝኾኑ ኣይተ ተስፉ በላይን ወ/ሮ ኤልሳ ማርቆስ ብወገኖም ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን መሰረት ብምግባር ዝተውሃበ ስልጠና ዓቕምን ክእለትን ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ወረዳታትን ከተማታትን ፀጋታት ከባቢአን ብዝግባእ ኣለሊየን ግብሪ ንኽእክባ ኣባላት ቀወምቲ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ቤት ምኽሪ ንፈፀምቲ ዓቕምታት ደገፍን ክትትልን ብምግባር ግቡእና ክንዋፃእ ዝሕግዝ እዩ ክብሉ ገሊፆም።

 

 

ርክብ ህዝቢ

 

                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት መደባቱ ብተሳትፎ ውዳበታት ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ንምዕዋት ኣበርቲዑ ይሰርሕከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

ንኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2012 በጀት ዓመት ኣመልኪቱ ንሚድያታትን ርክባት ህዝብን መግለፂ ዝሃባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ መደባት ቀደማይ ርብዒ ዓመት ብተሳትፎ ውዳበታት ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ከምዝተዓወተ ኣገንዚበን።

 

ሐዚ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ኣብ ክልልና እውን ኣብ መዳይ ምእካብ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመንጨዎ ፍትሓዊ ግብሪ ተፅዕኖ ይፈጥር እካ እንተሃለወ በቢ ብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ሰብ ዋና ኮይኖም ብምስርሖም ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2011/12 በጀት ዓመት ብዉዑይ ተሳትፎ ከም ዝተዓወተ ገሊፀን።

ኣብ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 119 ሽሕን 763 ደረጃ ሐ፣ 42 ሽሕን 871 መካረይትን ኮታስ ን162 ሽሕን 634 ማሕበረሰብ ንግድን መካረይትን ስሉጥ ግልጋሎት ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ናይዚ ውፅኢት እውን ክሳብ 30 ሓምለ 2011 በጀት ዓመት ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብሪ 98 ሚኢታዊ ዝተወሰነሎም ግብሪ 228 ሚልዮንን 323 ሽሕን 186 ብር ኣብ እዋኖም ከፊሎም ኣለዉ። መካረይቲ ድማ 82 ሚኢታዊ 167 ሚልዮንን 655 ሽሕን 596 ብር እንትኸፍሉ ብድምር ክሳብ መዛዘሚ ወርሒ ሓምለ ብብርኪ ክልል 93 ሚኢታዊ ከፈልቲ ግብሪ ዝተወሰነሎም ፍትሓዊ ግብሪ 395 ሚልዮንን 323 ሽሕን 186 ብር ብዘይ ቅፅዓት ኣብ እዋኖም ከፊሎም እዮም።ይኹን እምበር ሐዚ እውን ኩለመዳያዊ ምዕባለ ትግራይ ንምጉልባት ኣብ ስርዓት ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግዲ ንምፍጣር ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን በዓል መዚ፣ መዳርግቲ ኣካላት፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብያተ ምኽርን ተዋዲዶም ንኽሰርሑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ምምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣበርቲዑ ይሰርሕከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፍልፍል ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሮክቶሬት ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ኣገንዚቦም።

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ድሒኑ ፍልፍል ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ቀደማይ ርብዒ ዓመት 2012 በጀት ዓመት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ህንፃ መሳርሒ፣ ጅምላ ሸቀጣ ሸቀጥ፣ ግልጋሎት ወሃብትን እንዳ መስተን ኣብ ዝተዋፈሩ 621 ከፈልቲ ግብሪ ቅብሊት መሰረት ብምግባር ዳህሳስ ፅንዓት ዝተኻየደ ኾይኑ ካብቶም ዝተፀንዑ እቶም 500 ከፈልቲ ግብሪ ንተገልገልቲ ዓማዊል ናይ ዝተጠቀመሉ ግልጋሎት ቅብሊት ከም ዘይህቡ ተፀኒዑ እዩ። ካብቶም ዝተፀንዑ ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ግድድ ኢሎም ልዕልነት ሕጊ ግብሪ ዝጠሓሱ 47 ከፈልቲ ግብሪ ነንሕድሕዶም 50,000 ብር ምምሕዳራዊ መቅፃዕቲ ብምቅፃዕ ብገበን እውን ክሕተቱ ይግበር ከም ዘሎ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ገሊፆም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብርን ታክስን ከዳኽሞ ስለዘይኽእል ምስ መላእ ሕብረተሰብን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲድካ ብምስራሕ ኣብ ዝኸፈአ ስወራን ምጭብርባርን ግብርን ታክስን ንዝተዋፈሩን ብተደጋጋሚ ሕጊ ዝጥሕሱን ከፈልቲ ግብሪ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብምቕዳም እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

 

                                                                                                              ሃይላይ ኪሮስ

                                                                ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                                         በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት 2 ዙር ኣብ ኣጠቃቅማ SIGTAS ኣመልኪቱ ሞያዊ ስልጠና ሂቡ!!

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም ኣብ ኣጠቓቕማ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ (Standardized and Integrated Governmental Tax Administration System – SIGTAS) ኣመልኪቱ ንመሓዉር ኪኢላታት ሞያዊ ስልጠና ሂቡ።

 

ኣብቲ ስልጠና እንታይነት ሲግታሰ፣ ኣጠቃቅማን ከይዲ ኣሰራርሓን ሲግታስ እንታይ ከም ዝመስል ብጉጅለን ብኮምፒተርን ዝተደገፈ ናይ ተግባር ተኮር ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ንምዝማንን ዝተፈላለዩ ተግባራት ምጭብርባርን ምስዋርን ሕሉፍ መረዳእታ ንከይህሉን ከምኡ እውን ስሉጥን ፅፉፍን ኣወሳስና ግብሪ ንምትግባርን ሓጋዚ ከም ዝኾነ መተሓባበሪ ኬዝ ቲም ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ገሊፆም። ብወገን ተሳተፍቲ ድማ እዚ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ(SIGTAS) ብተግህባር ኣብ ስርሖም ዘመናዊ ምሕደራ ግብሪ ንክህሉ ከም ዝሕግዞም ሓሳቦም ሂቦም፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንመሓውር ክኢላታት ኣብ ኣጠቃቅማ ስርዓት ግብሪ ኣመልኪቱ ሞያዊ ስልጠና ሂቡ!!

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ወርሒ መስከረም 2012 ዓ/ም ኣብ ኣጠቓቕማ ዝተዋደደን ዝተወሃሃደን መንግስታዊ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ (Standard Integrated Government Tax Administration System–SIGTAS) ኣመልኪቱ ንመሓዉር ብተግባር ዝተደገፈ ኪኢላታት ሞያዊ ስልጠና ሂቡ።

 

 

ኣብቲ ስልጠና ኣብ እንታይነት ሲግታሰ ፣ ኣጠቓቕማን ከይዲ ኣሰራርሓን ሲግታስ እንታይ ከም ዝመስል ብጉጅለን ብኮምፒተርን ዝተደገፈ ተግባር ተኮር ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ምሕደራ ስርዓት ግብሪ ንምዝማንን ዝተፈላለዩ ተግባራት ምጭብርባርን ምስዋርን ግብሪ ብኸመይ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ከም ዝከኣልን ኣብ ኣፈፃፅማ ተግባራት ሓጋዚ ዝኾነ ሙያዊ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ።

 

 

         ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                                                                     ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

December 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

በዝሒ ጎብነይቲ

087352
ሎምዓንቲሎምዓንቲ32
ትማሊትማሊ67
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን242
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1328
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ87352

We have 18 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved