top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብደጋፊ ከይዲ

ስራሕ ርክብ ህዝቢ እናተሳናደአት ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ

እትዳለው ብሮሸር ሕታም ቁፅሪ 24, ታሕሳስ 2010 ዓ/ም

ክሰፍሑ ዝግበኦም ተሞክሮታት በዓል መዚ

 

ከም በዓል መዚ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ነይርዎን ተባሂሉ ኣብ ዝተኣመነለን ወረዳታትን ከተማታትን ሓይልታት ልምዓት መደባት እቶትን ንግድን ንምፍፃም ዘገበርዎ ዝርዝር ምንቅስቓስ ብተግባር ተዳህሲሱ እዩ። ስለዚ ካብዞም ምንቅስቓሳት ብዋናነት ክሰፍሑ ዝግበኦም ተሞክሮታትን ምስጢር ናይዘን ፅቡቕ ምንቅስቓስ ዝነበረን ወረዳታትን ከተማታትን ብሓፂሩ ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ።

ናይ ኣመራርሓ ድልውነትን ቁርፀኝነትን

 

ክሳብ ሐዚ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ዝነበረን ወረዳታትን ከተማታትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዘሎ ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ድልውነትን ቁርፀኝነትን ንዓወተን ናይ ኣምበሳ ብፅሒት ዝወስድ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ቀበሌን ቀጠናን ኣመራርሓ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ናይ ልምዓት ጉጅለ ኣመራርሓ ኣብቲ ዋኒን ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ሒዞም ሰብ ዋናታትን መሪሕ ናይቲ ምንቅስቓስ ኮይኖም ምስቲ ናይ ወረዳ ኣመራርሓ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክዛረቡ ብምግባሮም እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብ ራያ ዓዘቦን ቆላ ተምቤንን ገዚፉ ዝርአ ተሞክሮ እዩ። ካሊእ ብወገን ኣመራርሓ ዝተፈፀመ ፅቡቕ ስራሕን ነቲ ዝበለፀ ኣፈፃፅማ መበገሲ ምኽንያት ክኸውን ዝኸኣለን ኣብ ዙርያ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ዝተፈጠሩ ናይ ውሽጥን ደገን ብሉፃት ተሞክሮታት ናብ ከምዚ ዝበለ ተሞክሮ ዘይብሎም ከባቢታት ወሲድካ ተግባራዊ ምግባር እቲ ኣመራርሓ ዝፈፀሞ ካልኣይ ተወሳኺ ብሉፅ ዓወት እዩ። ኣብነት ኣብ ቆላ ተምቤን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝወደአት ጣብያ ስለ ዝነበረቶም ናይዛ ጣብያ ተሞክሮ ወሲዶም ሎሚ ዓመት ከም ወረዳ ኣብ ሓደ ፀሓይ ከም መረፃ ወዲኦም እዮም። ከተማ ኣላማጣ እውን ካብ ራያ ዓዘቦ ተሞክሮ ወሲዶም ናይ ቐበሌ ወይ ጣብያ ቀጠናን ኣመራርሓ መሪሕ ኮይኑ ከመይ ይነጥፍ ዝብል ተሞክሮ ወሲዶም ተግባራዊ ገይሮም ናብ ዓወት ኣብፂሑዎም እዩ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት እውን ነቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ክቕበል ዝኽእል ኣወዳድባ፣ ንዋታውን ቁሳውን ሓይሊ ቅድመ ምድላው ገይርካ ምፅናሕ ንኩነታት መሰረት ዝገበረ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ እዩ።

 

„… ግብሪ ምኽፋል ከም መረፃ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወዲእና ″   ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ቆላ ተምቤን

 

ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ዝተፋላለዩ ናይ ኣመራርሓ ጥበባት ተጠቒሙ ኣብቲ ዝፍፀም ልኡኽ ሙሉእ ድልውነት ገይሩ፣ ግልፂ ኣረዳድኣን ግንዛበን ዓጢቑ፣ ልእኹ ንምፍፃም ቁርፀኝነት ሰኒቑ ልኡኹ ካብ ምዕዋት ንደሓር ከምዘይብል ካብዚ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ስለ ዝኾነ ካልኦት ከምዚ ዝበለ ኣፈፃፅማ ዘይብለን ወረዳታትት ከተማታትን እዚ ተሞክሮ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ።

 

ኣብ ሰብ ሞያታት ዝተርኣየ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ    

 

 ኣብ ዓውድታት ማኒፋክቸሪንግን ካልኦትን ዘርፍታት ኢንዳስትሪ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ኣብ ዝተዋፈርሉ ዓውደ ስራሕ ዘጋጥሞም ዝነበረ ናይ ክእለት፣ ፍልጠት፣ ኣተሓሳስባ ጉድለት ክምልኡ ተባሂሎም መንግስቲ ዘቐመጦም ክኢላታት ኢንዳስትርያል ኤክስተንሽን ሰራሕተኛታት ልምዓት እቶት ብእዋኑን ብኣግባቡን ምኽፋል ግብሪ ሓደ ናይ ኣተሓሳስባ ሰራሕ ወይ ሓደ ነጋዳይ ልምዓታዊ ኢንዳስትርያሊስት ንምዃንን ዘይምዃንን ካብ ዘድልዩ ነገራት ሓደ ምዃኑ ዘንጊዖም ብዛዕባ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ዋኒን ናህና ዋኒን ኣይኮነን ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ኣብ ዝተፋላለዩ ከተማታትን ወረዳታትን ከምዘሎ ካብ ራያ ዓዞቦን ከተማ ኣላማጣን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዞም ሰብ ሞያታት እዚኦም ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ምርዳእ ይከኣል እዩ።        

 

እዞም ሰብ ሞያታት ዝነበሮም ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኣብ ዝተፋላለየ ቅድመ ምድላው መድረኽ ኣራጊፎም ከምቲ ካሊእ ንግድን እቶትን በዓል ሞያ ከምኡ እውን ከምቲ ኣመራርሓ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ምዝራብ ጀሚሮም እዮም። ስለዚ ምድላው ምዕራፍ መራገፊ ፀገምን መፅረጊ መሐንከሊ ባእታታት ተግባራዊ ምንቅስቓስ እዩ ዝበሃል ኣበሃህላ ትኽክል ምዃኑ ካብዚ ተግባር እዚ ወሲድና ከምዚ ዝበለ ፀገም ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ምስጓም ከድሊ እዩ።

 

ኣብ ሕ/ሰብ ዝተፈጠረ ምንቕናቕ

 

 

 

ንሓደ ዋኒን ወይ ልኡኽ ኣመራርሓ ዘድሊ ህዝቢ ክሳብ ዝውንኖ እዩ። ህዝቢ እንተወኒንዎ ኣመራርሓ እውን ብዙሕ ዘድሊ ኢልካ ዝውሰድ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ከቕፅሎ ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ናይ ህዝቢ ንምግባር ኣብተን ዝረኣናየን ወረዳታትን ከተማታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩለን ወረዳታት ፅቡቕ ምንቅስቓስ እናተተግበረ ከምዝፀነሐ ካብ በቢግዘኡ ዝግበር ዝነበረ ገምጋምን ሱፐርቪዥንን ምግንዛብ ይከኣል እዩ።

 

ኣብዘን ዳህሳስ ዘካየድናለን ወረዳታትን ከተማታትን ዝተፋላለዩ ናይ ሕ/ሰብ ክፋላት ማለት ነጋዳይ ማሕበረሰብ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ናይ ከባቢ ነበርቲ ወዘተ ካብ ግምት መዓልታዊ መፅናዕቲ ኣታዊ ሪኢቶ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ምጅማር ምኽፋል ግብሪ እውን ከም ዓብይ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓል ክደምቕን ተሳትፎ ኣዕሪፎም እዮም። ብፍላይ ኣብ ቆላ ተምቤን፣ ራያ ዓዘቦ፣ ከተማ አላማጣ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ናይ ንግዲ ዘርፍ መራሕትን ነጋዳይ ክዓቁርን በዚ ኣቢሉ ድማ ኣብ ተግባር ምንቅስቓስ ብጊዜኡ ክከፍል ኣብ ምግባር ዝነበሮም ምንቅስቓስ ዝዓዘዘ እዩ ነይሩ።

 

ኣብ ከተማ ኣላማጣ እውን ናይ መካረይቲ ብደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ጉጅለ ንምፅናዕ ሕ/ሰብ ጭቡጥ ሓበሬታታት ኣብ ምሃብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ኣብ ክራይ ኣታዊ ምሕባእ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ዓብይ ተሞክሮ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ኣብ ቆላ ተምቤን መራሕቲ ሃይማኖት ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ኣብ ሓደ ፀሓይ ንምውዳእ ዝገበርዎ እወንታዊ ፅልዋ እውን ክውስድ ዝግበኦ ብሉፅ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ እዩ። ኣብ ዙርያ ግብሪ ምኽፋልን ንግዲ ፍቓድ ምሕዳስን ውዑይ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝፈጠራ ወረዳታትን ከተማታትን ካብ ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ምውዳእ ሓሊፈን ኣብ ሓደ መዓልቲ እውን ምውዳእ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣርእየናና እየን። ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ እዚ ተሞክሮ ወሲድካ ምስፋሕ ኣገዳሲ እዩ።

ብድምሩ ናይተን ዝበለፀ ኣፈፃፅማ ኣለወን ተባሂለን ዳህሳስ ዘካየድናለን ወረዳታትን ከተማታትን ዋና ሚስጢሩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ማለት ካብ ዞባ/ወረዳ ክሳብ ቐበሌ/ጣብያን ቐጠናን ብዋናነት ድማ ኣብቲ ቐበሌን/ጣብያ ቐጠናን ዝተፈጠረ ናይ ኣመራርሓ ድልውነት፣ ሓበራዊ ኣረዳድኣን ቁርፀኝነትን ምዃኑን በዚ ኣቢሉ ድማ ብናይ ኣመራርሓ መሪሕነት ዝሐሸ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክውልዑ ብምኽኣሎምን ኢልካ ዝውሰድ እዩ። ኣብ ቆላ ተምቤን ሓደ ግምባር ቐደም ሓይሊ ናይዚ ዋና ሚስጢር ዓወት እንታይ እዩ ኢልና ኣብ ዝሓተትናዮም እዋን ዝሃብዎ ምላሽ “ዝነበረን ግን ድማ እናተረሰዐ ዝመፅእ ዘሎን ሜላ ውድብና ስለ ዝተጠቀምና ኢና” ዝብል ምላሽ ስለ ዝሃቡና ንሕና እውን ብርግፅ እቲ ሚስጠር ዓወት ንሱ እዩ ዝብል ከም መደምደምታ ወሲድናዮ ኣለና።

 

 

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

077352
ሎምዓንቲሎምዓንቲ44
ትማሊትማሊ94
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን90
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1537
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ77352

We have 16 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved