top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2011 በጀት ዓመት ኣመልኪቱ ምስ ኣመራርሓ መሓውር ዞባታት ፣ ወረዳታትን ከተማታትን ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዱ!! 

 

ኣብቲ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ምጥንኻር ስርዓት ምእካብ ግብሪ ብቑጠባ ዓርሳ ዝኸኣለት እንደልያ ልምዕቲ ትግራይ ንምህናፅን ጠንካራ መንግስትን ስርዓትን ክህሉ ዝገብር ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ኢለን። ብፍላይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ዝገበሩ ኣዋጃት ፣ ደንብታትን መምርሕታትን ብምትግባር ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅን ካልኦት ዘይሕጋዊ ስወራ ግብርን ብምክልኻል ኣብ ስርዓት ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርግጋፅ መሰረት ዝኾነ ሰፊሕ ማሕበረ-ሰብ በዓል ዋና ክኸውን ከም ሰራዊት ክሰረሐሉ ከም ዘለዎ ሓቢረን።

 

እቲ ገምጋማዊ ስለጠና ብናይ 2011 በጀት ዓመት ኣፈፃፅማ ቁልፍን ዓበይትን መደባት ዝገምገመ ኾይኑ ኣብቶም ወሰንቲ ሪፎርምታት ግብሪ ዝኾኑ ምጥንኻር ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ፣ ኣብ ግንዛበ ምዕባይን ምርግጋፅ ልዕልነት ሕግን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ከምኡ እውን ኣብ ኣተሓሕዛ ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታን ቴክኖሎጂን ካብ ዝኾኑ ሲግታስ ፣ ቲትኮስ ፣ 630 ሓደሽቲ ተጠቀምቲ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ፣ 33,395 ሓደሽቲ ተመዝገብቲ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ ፣ ክሳብ ሕዚ ዘለው 11,208 ቫት ተመዝገብትን 18.24 ቢልዮን መረዳእታ መሸጣን ዕድጊትን ብምንቅስቓስ ሰራዊት ክፍፀሙ ክኢሎም እዮም። ብድምር ኣብቲ በጀት ዓመት ብምንቅስቓስ ሰራዊት ኣፈፃፅማ እቶት ካብ ዝተተሓዘ ትልሚ ብር 4.933 ቢልዮን ክሳብ እቲ እዋን ገምጋም ብር 4.905 ቢልዮን (99%) ብምፍፃም 34.7% በጀት ክልልና ክሽፈን ክኢሉ እዩ። ምስዚ ብተዛማዲ ኣብ 2012 በጀት ዓመት ዝፍፀሙ መደባት ኦተረንቴሽን ዝተወሃበ ኮይኑ ከም ትካል ናይ ሕሉፍ በጀት ዓመት ኣፈፃፅማን እዋናዊ ጠለብ ክልልናን መበገሲ ብምግባር ብር 6.617 ቢልዮን ንምእካብን ሽፋን በጀት ክልልና ናብ 36% ንምዕባይን ምስ መሓውር ከተማታትን ወረዳታትን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ዘጊድ እኳስ ኣብ ክረምታዊ መደብ 2011/12 ዓ.ም መዳርግቲ ኣካላት ብምስታፍ ክሳብ ሓምለ 30 ኣብዚ 400 ሚልዮን ተተሊሙ 395.3 ሚልዮን ብር ብምእካብ 98% ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ።

 

ካብ ተሳተፍቲ እቲ ገምጋማዊ ስልጠና ዝኾኑ ድማ ኣይተ ተስፉ ገ/ሂወትን ኣይተ ልኡል ገ/ክርስቶስን ሪፎርምታት ግብሪ ኣመልኪቶም ብፍላይ ኣብ ኣፈፃፅማ ክረምታዊ መደባት፣ መሸጣ ገዛን ተሳትፎ መዳርግቲ ኣካላትን ዝነበሮም ኣፈፃፅማ ዓቂቦምን ብቃልሲ ዝተሓገዘ ቀፃልነት ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ኣጠንኪሮም ከም ዝስርሑ ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                                  

 

                       ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                        ክኢላ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን በዓል መዚ ልምዓት እቶት

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

በዝሒ ጎብነይቲ

120633
ሎምዓንቲሎምዓንቲ64
ትማሊትማሊ103
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን410
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1373
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ120633

We have 29 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved