top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ንኣመራርሓን ኣባላትን ቀዋሚ ኮሚቴን በጀትን ኦዲትን ቤት ምኽሪ ወረዳን ከተማን ትግራይ ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝሃበ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣድላይነትን ዕላማታትን ግብሪ ፣ ሕገ መንግስታዊ ክፍፍል ግብሪ ፣ ስርዓት ኣወሳስና ግብሪ ፣ ሪፎርምታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ፣ ግደ ፈፀምትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ዝርኣዩ ፀገማትን ማሕለኻታትን መሰረት ብምግባር ንኹሎም ኣመራርሓን ኣባላት ቀዋሚ ኮሚቴ ክልልን ንኣፈ ጉባኤታት ፣ ንኣከብቲ ቀወምቲ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

 

ዕላማ እቲ ስልጠና’ውን ስትራተጂካዊ መበገስታት ልምዓታዊ ስርዓት ግብሪ ብምጥንኻር እቶት ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ ፣ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ፣ ትካላት መሰረተ ልምዓት ፣ ማሕበራዊ ግልጋሎት ብውሽጣዊ ዓቕምታትና ክህነፁ፣ ወፃኢና ብባዕልና ክሽፈን ዘኽእል ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ተቐሪፁ ኣብ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስን ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠናታት ብምውጋን ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ብቐረባ ብምድግጋፍ እናሰርሐ ዝርከብ ኮይኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻክባን ግብሪ ፍትሓውነትን ሚዛናውነትን ብምንጋስ ክፍተታት ኣወሃህባ ግልጋሎት ብዝቀርፍ መንገዲ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣተሓሳሲቦም።

 

ቑጠባዊ ዓቕሚ ኣታዊና ንምዕባይ ነዚ ዝምጥንን ዝድግፍን ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ንምጥንኻር ሪፎርምታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ፣ ግደ ፈፀምትን መዳርግቲ ኣካላትን ብተግባር ሓገዝቲ ኮይኖም ስርዓት ምምሕዳር ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ዝዓለመ ስልጠና እዩ። ብቐፃልነት ድማ ብቑጠባዊ ዓቕማ ዝደልደለት ብልፅግትን ምዕብልትን ትግራይ ንምፍጣር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ተጠናኺሩ መደባቱ ኣብ ምዕዋት ከም ዝርከብኣይተ ወ/ገብርኤል ገሊፆም።

 

ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ዝኾኑ ኣይተ ተስፉ በላይን ወ/ሮ ኤልሳ ማርቆስ ብወገኖም ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን መሰረት ብምግባር ዝተውሃበ ስልጠና ዓቕምን ክእለትን ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ወረዳታትን ከተማታትን ፀጋታት ከባቢአን ብዝግባእ ኣለሊየን ግብሪ ንኽእክባ ኣባላት ቀወምቲ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ቤት ምኽሪ ንፈፀምቲ ዓቕምታት ደገፍን ክትትልን ብምግባር ግቡእና ክንዋፃእ ዝሕግዝ እዩ ክብሉ ገሊፆም።

 

 

ርክብ ህዝቢ

 

                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

February 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

በዝሒ ጎብነይቲ

095818
ሎምዓንቲሎምዓንቲ20
ትማሊትማሊ124
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን806
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1981
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ95818

We have 15 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved