top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈረ መቐለን ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዶም!!

 

 በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈረ መቐለን ብሓባር ኣብ ምርግጋፅ ፍትሓዊ ምእካብ ግብርን ምስፋን ሕጋዊ ስርዓት ንግድን ኣመልኪቶም ንኣካላት ሚድያ ርክባት ህዝብን ገምጋማዊ ስልጠና ሂቦም፡፡

      ኣብቲ መድረኽ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ዕላማ እዚ ዝካየደ ዘሎ መድረኽ¸ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብ ምርግጋፅ ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ግብሪ ግንዛበ ብምዕባይ ሓባራዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ብምጭባጥ ብኢኮኖሚ ዓርሳ ዝኸኣለት ምዕብልቲ ትግራይ ኣብ ምፍጣርን ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕላውን ኩሉ ኣካል ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዕማሙ ንክዋፃእ ኣካላት ሚድያ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለኩም ኣጠናኺርኩም ንክትቕፅልሉ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ገሊፀን፡፡

 

 

ምስዚ ብተዛማዲ እውን ሕጋዊ ንግድን ኢንቨስትመንትን ክልልና ብምጥንኻር ሕቶ ልምዓት ሕብረተሰብና ንምምላስ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብፍላይ ድማ ኣካላት ሚድያን ፀጥታን ኣብ ተግባራት ዘይሕጋዊ ንግዲ፣ ኮንትሮባንድን ኣፈፃፅማ ነፃ ቐረፅን ዘሎ ኩነታት ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ኣብ ምግባር ግቡኦም ክዋፅኡ ከም ዘለዎም መካየዲ ስራሕ ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ምሕረተኣብ ገ/መዲህን ሓቢሮም፡፡

ካሊእ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ምእካብ ፍትሓዊ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብፍላይ ኣመራርሓን ኣካላት ሚድያን ኣብ ቅብሊት ምሃብን ምሕታትን፣ ኣብ ምቅላዕ ስወራ ግብሪን ምክልኻል ዘይሕጋዊ ቅብሊትን ትኹረት ክገብሩ ኣለዎም፡፡ ከምኡ እውን ኣብ ላዕለዎት ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ ሀንለን ደገፍን ክትትልን ብምግባር ኣታዊ መሰረት ዝገበረ ተመጣጣኒ ግብሪ ክኸፍሉ ኩለ መዳያዊ ፃዕሪ የድሊ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ስርዓት ንግዲ  ሕጋዊ ኣሰራርሓ ንምስፋን ኣብ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ነፃ ቐረፅን ዝርኣዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ዕብየት እቶት፣ ሰላምን ድሕንነትን ክልልና ዘስዕብዎ ሓደጋ ልዑል  ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክስረሐሉ ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ብዝርዝር ቀሪቡ እዩ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ ድማ እቲ ዝተወሃበ ስልጠና ሓደ ዕላማ ንምዕዋት ብዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ትካላት ብሓባር ብምሃቡ ጠቓምን ንቐፃሊ ክልመድ ዘለዎን ኮይኑ ሚድያት በቲ ዝተወሃበና ስልጠና መሰረት ብትልሚ ዝተደገፈ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ግንዛበ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ውፅኢታዊ ዜና ንምስራሕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ርኢቶኦም ሂቦም፡፡

 

                                                                                             

    ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                                                     በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

August 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

በዝሒ ጎብነይቲ

120625
ሎምዓንቲሎምዓንቲ56
ትማሊትማሊ103
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን402
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1365
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ120625

We have 34 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved