top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ
ክረምታዊ መደባት
ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረክ እተሳልጥ!

ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ምኽፋል ግብሪ 2008/9 ዓ/ም ኣብ ኣካራይ ተካራይ ብርኪ ሐ ነጋዶን ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 100% ኣኽፊሎም ከም ዝዛዘሙ ተገሊፁ

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ክልል መበገሲ ትልሚ ብምውሳድ ነቲ ዝወፅአ ትልሚ ምስ ህዝቢን ምምሕዳርን እታ ወረዳ ብዘሳትፍ መልክዑ ኣብ 5 ዕሸል ከተማታትን  መኾንን ሓዊሱ ክመያየጥሉም ክረዳድኡሉን ድሕሪ ምግባር ካብ 1634 ብርኪ ሐ ነጋዶ 1.5 ሚልዮን ብር፣ ካብ ኣካራይ ተካራይ 1183 ዝኣክል 2.6 ሚልዮን ብር ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ክእከብ ትልሚ ዝወፅ እንትኾን ነዚ መሰረት ድማ ሓምለ 1 ምእካብ ግብሪ ብሰልፊን ጓይላን ዕልልታን ዝተፈላለዩ ምርኢታትን ደሚቑ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ-ስርዓት ተበሲሩ ናይቲ ሓጋይ መመላእታ ክስረሐሉ ዝፀንሐ ውፅኢት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን 100%  ግብሪ  ኣኽፊሎም ከም ዝዛዘሙ  ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ክፍሎም ሃይለ ገሊፆም።

 

 

ምስ እዚ ብተዛማዲ ኣብ 4 ማዓልቲ 100%  ኣኽፊሎም  ንክውድኡ ዝገበርዎም  ፃዕሪታት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዕት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ  ኣይተ ካሕሱ ድበሎእንትገልፁ ድማ፦ ፈለማ ምስ መዳርግቲ ኣከላት ዝበሃሉ ተዋዲድና ብምስራሕን ሕድሕድ ዕሸሽል ከተማታት መድረኽ እናተዳለወለን ከም ክመያየጥሉ እናተገበረ፣1 ን2ን ዙር መፅናዕቲ መድረኽ እናተገበረሉ፣ቅድሚ ግበሪ ውሳነ ምፍላጥ እቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ርኢቶ ክህበሉን ንእገለ ይበዝሖ ንእገለ ይውሕዶ እናተብሃለ፣ ን500 ነጋዶ  መድረኽ ካብ ዞባን ክልልን ሓለፍቲ እቶትን ንግዲ ቻምበራትን ዝተረኸብሉ መድረኽ ኣዳሊኻ ነቶም ልምዓታውያን ነጋዶ ብምሽላም ኣብ ሓደ መረዳድኢ ክብፃሕ ምኽኣሉ፣ምስ ክልልን ዞባን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ጥቡቕ ዝኾነ ክትትልን ደገፍን ምኽያድ፣ በቲ ወረዳ ምምሕዳር ብፋይናንስን ትራንስፖርትን ቀረብን ሓገዝ ተገይርልና ነዚ ድማ ብቀረባ ኣማሓዳሪ ወረዳ ብዝመርሖ ኣብ ኩለን መድረኻትናን ምንቅስቓስን እቲ ኮማንድ ፖስት እናገምገመን ምካዱ፣ ቀንዲ ዓንዲ ሕቖ ኮይንና ዝሓገየ ልምዓት ጉጅለ ብዝገበርኦ ጠንኪረን  ናብ ሓደ ተመጣጣናይ መንገዲ ዝመፃሉ ተፈጢሩ ኩለን ግብሪ ውሳንአን ባዕለን እናተመያየጣን ነቲ ዝወፁ  ናይቲ ቤት ፅሕፈት ግበሪ ውሳነ ባዕለን ሪኢቶ ከዕርፋሉ እናተገበረ ዝርዝር ግበሪ ውሳነአን ግንቦት 30 ተለጢፉለን ሕድሕድ ግብሪ ከፋሊ በቲ ውዳብኡ ኣቢሉን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 59 ልምዓት ጉጅለ 39 ልምዓት ጉጅለ በቲ ውዳብአን ኣመራርሓ ኣቢለን ብሓደ ግዜ ከፊለን ዝወድኣሉ ነይሩ፣ እቲ ሰራሕተኛ እውን ደኪሙኒ ከይበለ  ክሳብ 3፡00 ሰዓት ናይ ምሸት እናምሰየ ይሰርሑን ውዕለኦም ይግምግምን ምዃኖምን  እዩ። ነዚ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ዝተገበረ ፃዕሪ እናመስገንኩ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 100%  ኣክፊልና ክንዕወት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ህዝቢ  ሒዝና ብምስራሕና  ይብሉ  ሓላፊ ቤትፅሕፈት ልምዓት እቶት  ራያ ዓዞቦ  ኣይተ ካሕሱ ድበሎ ።

 

 ብተወሳኺ ኣብ ከፈልቲ ግብሪ እነታይ ይመስል ንዝብል ተዘዋዊርና ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዘዘራረብናዮም ወ/ሮ ሸጉ ገ/ሂወት ካብ ኣካራይ ተካራይ ከም’ውን ካብ ብርኪ ሐ ነጋዶን  ዝሃቡና ርኢቶ ኣብ ምብሳር ምኽፋል ግበሪ መድረኽ ዝነበረ ኩነታት እንትገልፁ ብዕልልታ፣ ሁራን፣ ሰልፍ፣ ባንዴራታትን ሕብሽትታትን ተዓጂቦም ንሃገሮምን ባዕሎምን ረብሓ ዝውዕል ምዃኑ ተረዲኡም ተመጣጣናይን ፍትሓዊ ኣወሳስና ግበሪ ምንባሩ ኣብቲ ከይዲ ብዘይ ሓደ ፀገማት እናከፈለ ከም ዝወዓለን ካብቶም ገለ ከፈልቲ ግበሪ ዘዘራረብናዮም ዝሃቡና ርኢቶ እዩ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምኽፋል ግብሪ ሓምለ-1/2008/9 ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ብውዑይ መንፈስ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጡ፤

ፌስቲቫል ምብሳር ምኽፋል ግብሪ ሓምለ 1/2008/9 ኣብ ክፍለ ከተማታት መቐለን ካልኦት ከተማታትን ወረዳታትን ኣብ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ዳሳት ብምስራሕ ብጓይላ፣ፌስታን ካልኦት ምርኢታትን ተዓጂቡ ተኸቢሩ እዩ። ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ኣብያተ  ዕዮ ክልል፣ ዞባታትን ወረዳታትን ኣብቶም መድረኻት ተረኺቦም ምኽፋል ግብርን ታክስን ኣመልኪቶም መኽፈቲ መደረ ብዕሊ ምስ ኣበሲሩ ኣብ ኩለን ማእኸላት እቲ ምኽፋል ግብሪ ብስሉጥ ግልጋሎት ተኻይዱ እዩ።

 

ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ተረኺቦም መኽፈቲ መደረ ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ እንትገልፁ እቲ ሕዚ መንግስቲ ንክልልና 10.6 ቢልዮን ብር በጀት ተሰሊዑ ዘሎ ካብ ባንኪ ዘይኮነስ ንዓኹምን ንህዝቢ ትግራይን ኣሚኑ እዩ። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ንመሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎትን ካልኦት ግልጋሎታትን ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምኽፋል ንድሕሪት ኣይብልን፣ ምኽንያቱ ኣብ ቃልሲ ህወሓት ሂወቱን ሂወት ውላዱን  ብታሕጓስን ጓይላን ዝሃበ ህዝቢ ፤ ሕዚ ኣብ ልምዓት ዝውዕል ገንዘብ ምኽፋል ብሳዕስዒትን ፌስታን ከም ዝደግሞ፣እቲ ሰራሒ ጀግንነት ህዝቢ ኣብ ምጥፋእ ድኽነት’ውን ጅግና ከም ዝኾነ እንኣምነሉን እንኮርዐሉን ህዝቢ እዩ ኢሎም።

 

ምስዚ ብተዛማዲ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ከም ዝበልኦ ድማ ክልልና ንሪፎርምታት ግብርን ታክስን ተግባራዊ ብምግባር ብኣተሓሳስባ፣ክእለትን ፍልጠትን ዝበቕዐ ሰራዊት ብምውናን ኩሉ በቢ ውዳብኡ ዘፈር ማሕበራት፣መዳርግቲ ኣካላት፣ማሕበረሰብ ንግዲን ውዳበታትን ውዑይ ቃልሲ ብምክያድ ግብርን ታክስን ዝሓሸ ግንዛበን ፍልጠትን  ብምፍጣር ውሽጣዊ ዓቕምታትና ዘፈልፈሎ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብርን ኣብ ምእካብ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣፍሊጠን።

 

ብተወሳኺ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ እናተረኸቡ ትዕዝብቲ ዘካየዱ ከንቲባ መቐለ ኣይተ ዳኒኤል ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ድማ እቲ ባሕቲ ገንዛብ ኣይወፅእን ዝብል ዝነበረ ድሑር ባህሊ ተሰይሩ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብቲ ምኽፋል ግብሪ ተረኺቡ ዝተወሰነሉ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብሪ ብታሕጓስን ጓይላን ይኸፍል ከም ዘሎ ገሊፆም።

 

ኣብቶም ናይ ፌስቲቫል መድረኻት ዝተረኸቡን ብእዋኑ ዝተወሰነሎም ግብርን ታክስን እናኸፈሉ ካብ ዘዘራረብናዮም ከፈልቲ ግብሪ ዝሃቡና ርኢቶ ኣታዊና መሰረት ዝገበረ መጠን ግብሪ ብክኢላታት 2 ግዜን ልዕሊኡን ፅንዓት ተገይሩ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ህዝብን መድረኻት ርኢቶ ከም ዝተውሃበ ኣብ ዝተፈላለዩ መለጠፊ ማእኸላት ተለጢፉ ኩሉ ህዝቢ ዝተወሰነሉ መጠን ግብሪ ክሪኦን ክፈልጦን ተገይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ግብሪ ንልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ምንቅስቓስ ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ከም ዝኾነን ግብሪ ብምኽፋሎም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ሓቢሮም

 

 

 

ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ንምብሳር ምኽፋል ግብሪ ምኽንያት ብምግባር መነቓቕሒ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ኣካይዱ

ሓምለ 1 ብዕሊ ንዝጅመር ምኽፋል ግብሪ ንምብሳር ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምስ ሞሃ ልስሉስ መስተ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ መቐለ “ሰናይ ምምሕዳር ንህንፀት ልምዓት ስርዓት ግብርን ንግድን” ብዝብል መሪሕ ቃል ናይ ሰለስተ መዓልቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ጉያ፣ሳይክልን ኩዕሶ እግርን ተኻይዱ።


ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድር ጉያ ዝተሳተፉ በቢፆትኡ መሰረት ገይሩ ስሩዓት ኣትሌታትን፣መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ተወዳዲሮም መተባብዒ ሽልማት ረኺቦምን እዮም። ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰራሕተኛን ነጋዳይን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝተኻየደ እንትኸውን ምስዚ ብተዛማዲ ድማ ናይ ሳይክል ውድድር ብምክያድ ኣብ መወዳእታ ንብሉፃት ተወዳደርቲ መተባብዒ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ።

ኣብቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ተረኺቦም ሽልማት ዝሃቡን መደረ ዘስምዑን ሓላፊ ልምዓት እቶት ዞባ መቐለ ኣይተ መኮነን ኣስፋው ዕላማ እቲ ስፖርታዊ ፌስቲቫል እንትገልፁ፤ እቲ ተኻይዱ ዘሎ ውዑይ ስፖርታዊ ውድድር ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ከም መነቓቕሕን መበሰርን ኮይኑ ኩሉ ነጋዳይ ማሕበረሰብ እቲ ብምንግስቲ ዝተወሰነሉ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ብእዋኑ ብሰልፍን ጓይላን ዓጂቡ ንክኸፍል’ዩ። እዚ ፌስቲቫል ውድድር “ሰናይ ምምሕዳር ንህንፀት ልምዓታዊ ስርዓት ግብርን “ዝብል መሪሕ ቃል ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ገንዘብ ንምእካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛበን ኣፍልጦን ፈጢርካ ብእዋኑን ብዓርሰ ተበግሶን ግብሪ ናይ ምኽፋል ስርዓት ንምትካል ምስ’ዚ ጎናጎኒ እውን ስራሕቲ ሕድሳት ንግዲ ፍቓድን ሓቢሩ ከም ዝስራሕ ገሊፆም።

 

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ኣሸነፍቲ ንዝኾኑ ብሉፃት ስፖርተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መተባብዒ ሽልማት ብምሃብ እቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ብዓወት ተዛዚሙ እዩ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ግብርን ታክስን ብዝምልከት ንደቂ ኣንስትዮ ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ሂቡ

ካብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ክላስተር ልምዓት ከተማን ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈትን ንዝተወከላ ንከባቢ ልዕሊ 600 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ናይ 2 መዓልቲ ስልጠና ተዋሂቡ።

እቲ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን ከቢድ መስዋእትን ቃልስን ዝተኸፈሎ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መስመር ውድብናን መንግስትናን ዝተኸልዎ ቅኑዕ ስርዓት እዩ። ሐዚ ዘሎ ስርዓት ግብርን ታክስን ብ6 ሪፎርምታት ዝተዋቐረ ኮይኑ ኢኮኖሚ ካብ ዘፈልፈሎ ኣታዊ ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎትን ንኻልኦት ግልጋሎት መውሃብን ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብርን ታክስን ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ገሊፀን።

 

ካብ’ቶም ሪፎርምታት ግብርን ታክስን እቲ ሓደ ምርግጋፅ ሓይሊ ሰብን  ምልምዓዕ ስራሕን ዝብል ኮይኑ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ትልሚ መሰረት ዝገበረ ኣብ መህነፂ ማእኸላት ኣብ ምድላው፣ተግባርን መዛዘምን ምዕራፋት ብምኽፍፋል ናይ ሰራሕተኛ ክእለት፣ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን በቢ ውዳብኡ ከባቢ 1,162 ሰራሕተኛ ዝህነፀሉ እዩ ። እቲ 2 ሪፎርም ግንዛበ ምዕባይን ምድግጋፍን ድማ ኣብ ሰራሕተኛታት፣መዳርግቲ ኣካላት፣ማሕበረሰብ ንግድን መካረይቲ ኣካላትን ብሚድያ፣ብስልጠናታት፣ብክለባት ግብሪ ንልምዓት፣ብኔትወርክ ምድግጋፍን ካልኦትን ሜላታት ብምጥቃም ኣፍልጦን ግንዛበን ጠቕላላ ሕብረተሰብ እናተፈጠረለን እዩ። እቲ 3 ሪፎርም ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሕዛ መረዳእታ መሰረት ዝገበሩ እታወታት ዝሓቖፈ ከባቢ 10,963 መስርሒ መሸጣ መሽን ፣ከባቢ 247,721 ብዓሸራ ዝተደገፈ መፍለይ ቁፅሪ ንግዲ (TIN)፣ከባቢ 33 ሲግታስ(sigtas) ፣ቫት ዝተመዝገቡ ብርኪ ሀ ነጋዶ TOT ዝተመዝገቡ ብርኪ ለ ነጋዶን፣ናይ ብርኪ ሀንለን ነጋዶ ሒሳብ መዝገብ ዝሓዙ ከባቢ 14,884 ኮይኑ ምስ’ዚ ኦዲት ስትራተጂ ብቀሊል 50%፣ብውሱን 36%፣ብሙሉእ 14% ብፍሉይ 1% ዝብል ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። እቲ 4 ሪፎርም ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝብል ኮይኑ ተገልገልቲ ብቐረባ ግልጋሎት ዝረኽበሎም ማእኸላት ብምድላው ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ኣብ ዓመት 2  ግዜ ን ልዕሊኡን ፅንዓት ብምክያድ በቢ ውዳብኡ ከፋሊ ግብሪ ርኢቶ ምስ ሃበሉን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ቅሬታ ትሕቲ 1% ብምግባር ካብ እዋን ናብ እዋን ዝለዓለ ዕግበት ሕብረተሰብ እናተመዝገበ እዩ። እቲ 5 ሪፎርም ምርግጋፅ ልዕልነት ሕጊ ኮይኑ ኣዋጃት፣ደንብታትን መምርትሕታትን ስርዓት ግብርን ታክስን ተግባራዊ ዝግበረሉን ሕጊ ዝኽበረሉን እዩ። ብፍላይ ሕጊ ንዘየኽብሩ መጭበርበርቲ ነጋዶ፣ነፃ ቐረፅ ቅቢሊት ዘይቖርፁ ነጋዶን እንተጋጥም ሕጊ ዝኽበረሉ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሪፎርም ድማ ምርግጋፅ ዕብየት እቶት ዝብል ኮይኑ ቁጠባ ካብ ዘፈልፍሉ ኣታዊ ዝርከብ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ  ከም ዝእከብ ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ወሲኸን ሓቢረን።

 

 

ምስ’ዚ ብተዛማዲ ኣብ እንታይነት መትከላት፣ባህርያት፣ኣድላይነትን  ኣፈፃፅማን ስርዓት ግብርን ታክስን ብዝምልከት ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ስልጠና ዝሃቡ ላዕለዋይ ኪኢላ ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ፅገሂወት ገ/ስላሴ ዝርዝር መብርሂ ምስ ሃቡ ኣብቲ መድረኽ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ግብርን ታክስን ኣመልኪቶም ኣብ መካረይቲ ዘሎ ኩነታት ግብሪ፣ኣብ ብርክታት ነጋዶ ዘሎ መጠን ኣፈላላይ  ካፒታል፣ኣብ ግቡእ ኣወሃህባ ግልጋሎት ክኢላታት፣ኣብ ደረሰይን ቫትን ዘሎ ኣፋፃፅማን ካልኦትን ዝምልከቱ ሕቶታት ተላዒሎም ግቡእ መብራህርህን መልስን ምስተውሃቦም ካልኦት ተወሰኽቲ ሃነፅቲ ርኢቶታት ብምሃብ እቲ ስልጠና ኣብ ግብርን ታኽስን ዘለወን ግንዛበ ብዘዕቢ መንገዲ ተዛዚሙ።

ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ብምትሕብባር ማሕበር ደቀ ኣንስትዮ ከተማ ልምዓትን ዩንቨርስቲ መቐለን ኣብ ለበዳ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣመልኪቱ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ተዋሂቡ።

 


ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልል መተሓባበርቲ ስርዓተ ፆታን ተወከልትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንታይነት፣ ህልዉ ኩነታት ዝርገሐ ኤድስ፣ መከላኸሊ ሜላታትን ካልኦትን ረኽሲ ሕማም ኤች.ኣይቪ. ኤድስ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ናይ ግንዛበ መነቓቕሒ ስልጠና ተዋሂቡ።

 

ኣብቲ ስልጠና ተረኺቦም ነቲ ስልጠና ዝሃቡ በዓል ሞያ ጥዕና ሳይንስ ዩንቨርስቲ መቐለ ኣይተ ሙሴ ኣለማዮህ ከም ዝበልዎ ለበዳ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ክልልና ብልዑል ናህሪ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ግንዛብኡ ኣዕብዩ ክከላኸሎ ኣለዎ። ብፍላይ ስድራ ተኮር ሜላ መከላኸሊ ብምጥቃም ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዕሸል ወለዶ ግንዛበ ብምፍጣር ነቲ ለበዳ ክከላኸሎ ኣለዎ። ብፍላይ ወለዲ ኣዴታት ኣብ ገዛ ኣብ ህፃናት ተምሃሮን መናእሰይን ኣብ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦትን ነቲ ሕማም ዘቀፃፅሉ ናይ ወልፊ ተግባራትን ወሳኒ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ ይብሉ ኣይተ ሙሴ ኣለማዮህ በዓል ሞያ ጥዕና ሳይንስ ዩንቨርስቲ መቐለ። እቶም በዓል ሞያ ከም ዝገልፅዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ረኽሲ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ኣብ ከተማታት 3.5% ኣብ ገጠር ከባቢታት ድማ 0.5% ሽፋን ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዕሸል ከተማታት ብልዑል ናህሪ ይቀፃፀል ስለ ዘሎ ኩሉ ብትርት ክከላኸሎ ይግባእ ይብሉ።

ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ዩንቨርስታት፣ ገባሪ ሰናይ ትካላትን ካልኦትን ምስ ሕብረተሰብን መንግስታዊ ኣካላትን ተዋዲዶም ዝተፈላለዩ መፅናዕታት፣ መፍትሕታት፣ህሉዊ ኩነታትን ካልኦትን ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ትንተና እናቕረቡ ኣብ ተምሃሮ፣ፋይቶታት፣ ነዊሕ ተጓዓዝቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታትን ካልኦትን ትኹረት ብምሃብ ውፅኢታዊ ስራሕ ክስረሐሉ ከም ዝግባእ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን ብምሃብን ቃል ብምእታውን እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

040963
ሎምዓንቲሎምዓንቲ10
ትማሊትማሊ26
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን52
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ876
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ40963

We have 17 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved