top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ

ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ፤

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ በቢ ዓመቱ ካብ ወረዳታት፣ ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ብምትግባር፤ ኣብ ምርግጋፅ ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ዘለው ዓወታትን ጭቡጣት ለውጥታትን መሰረት ብምግባር ነዚ ኣብ ምትግባር ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓን፣ ኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምትን በቢዓመቱ መድረኽ ሽልማት ብምድላው ንቡሉፃት ሃርበኛታት ልምዓት እናተባብዐን ኣፍልጦ እናሃበን ከም ዝመፀ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።እዚ ናይ ሎሚዘበን መድረኽ ንክራይ ኣካብነት ብትረት ብምቅላስ ስርዓት ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክንገብሮ ኢና ብዝብል ቴማ ልምዓታውነት ብምስፋሕን ብምጉልባትን ቁጠባዊ ምዕባለ ክልልና ዘፈልፍሎ ኣታዊ ብምእካብ ዘላቒ ልምዓት ክልልና ንምቅልጣፍ ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት በቢ ዓመቱ ዝገበርናዮ ወያናይ ቃልሲ መደባትን ልምዓት እቶት ኣብ ምዕዋት ሓጋዚ ኮይኑ እዩ። በዓል መዚ ብዝተጠናኸረ መደባት ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ንምዕዋትን ህንፀት ልምዓት ሓይሊ ሰብ ንምጥንኻር ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስ ብዓርሰ ምምህሃር ኣቢሎም ዓቕሞምን ክእለቶምን ንምዕባይ ዝደጋገፉን መዓልታዊ ህንፀት ዘካይዱን ኮይኖም ፖለቲካዊ ዓቕሞም ብምዕባይ ናብ ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክእለትን ክምፁ ከም ዝኸኣሉ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

 ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኣቦ ወንበር ውድብና ህወሓትን ርእሰ ምምሕዳር ክልልናን ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብወገኖም ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ብውዳበኹም ተጠናኺርኩም እተሳልጥዎ ዘለኹም ስራሕቲ በቢ ደረጅኡ ዝርከብ መላእ ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ዘሳተፈ ብምኻኑ መደባትኩም ክተዐውቱን ክተሳልጡን ምክኣልኩም ክትኾርዐሉ ዝግባእ ስራሕ እዩ ብምባል ሐዚ’ውን ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ትምክሕትን ፀቢብነትን ብውዳበና ተጠናኺርና ክንሰርሐሉን ክንቃለሶን ይግባእ ክብሉ መልእክቶም ኣመሓላሊፎም።

 ላማ እዚ ሐዚ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ድማ ሽልማት ሃርበኛታት ልምዓት ኣፍልጦ ብምሃብን መደባት ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሃገርናን ክልልናን መሰረት ብምግባር ኣመዝጊብናዮም ዘለና ዓወታትን ምዕባለታትን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ርኡይ ምንቅስቓስን ፀብለልታን ንዝነበሮም ሰራሕተኛታት ምንቅስቓሶም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ዝሕግዝ እዩ። ካልኦት ድማ ካብዚ መድረኽ ሽልማት ተማሂሮም ዝጎድልዎም ኣሰራርሓታት፣ ክእለትን ዓቕምን ሪኦም ንቐፃሊ ኣብ መንጎ እዞም ኣካላት ወያናይ ንሕንሕን ሓቦን ብምፍጣር ብውፅኢት ስርሖም ተሸለምቲ ክኾኑ ዓሊሙ ዝተሳለጠ መድረኽ’ውን እዩ። ኣብ ከተማታት ዝርኣዩ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምትካእ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ምርግጋፅን ብቑዕ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብያተ ዕዮ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ ዝሃቡ ዞባን መሓውራት ወረዳን ከተማን ብምሽላም መንግስቲ ንዝሓንፀፆም መደባት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ርኡይ ፀብለልታ ንዝነበሮም ዕውታት ሓርበኛታት ልምዓት ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ስቪል ሰርቫንት ኣፍልጦ ንምሃብ ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ እዩ።

 መመዘኒ ረቛሕታት ተወዳደርቲ ኣካላት ልእኽትኦም መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብፍላይ ንኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ቁልፊ መደብ ብቑዕ ማሕንቖታት ዘነፀረ፣ ትልሚ ብምድላው ፈፀምቲ ኣካላት ብብቕዓት ብምድላው ናብ ተግባር ክኣትው ዝገበረን ከም ውፅኢቱ ብድምር ኣብ ዓበይቲ ዝተትሓዙ መደባት ሽቶታት ልዕሊ 95 ሚኢታዊ ዝፈፀመን እዩ። ንዞባታት ድማ ብቐንዱ ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ ንሕድሕድ ወረዳን ከተማን ብቑዕ ናይ ደገፍን ክትትልን ስራሕቲ ብምፍፃም ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣፈፃፅማ መደባት ክመፃ ብምግባር ከምኡ’ውን ኣብ ክረምታዊ መደባት ግብርን ታክስን ብቑዕ ምርድዳእ ብምፍጣር ውፅኢታዊ ስራሕ ክምዝገብ ዝገበሩ እዮም። ንመዳርግቲ ኣካላት፣ ደገፍትን መተሓባበርትን ኣካላት ንልኡኾም ማእኸል ዝገበረ መመዘኒ ረቛሕታት ብምድላውን ብምምዛንን 40.5 ሚኢታዊ ውልቀ ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ክሕረዩ ብምግባር ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

እቲ ሽልማት ንኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝወፀ ረቛሒ መሰረት ብሰለስተ መንገዲ ዞባታት ብዝሃብዎ ነጥቢ፣ ብብርኪ በዓል መዚ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ሱፖርቪዥን ስርርዕን በብከይዲ ስርሑን ኬዝቲማትን ዓመት ምሉእ ዝተገበረ ድገፍን ክትትልን ንናይ ባዕሉ ዋጋ ብምሃብ ዝተፈፀመ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ዝተገበረ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ክረምቲ መደባት ውፅኢት ብምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታውን ዝተገበረ ስርርዕ እዩ።

ብብርኪ ክልል 6 ኣብያተ ዕዮን ኣካላት ሚድያን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 4 ዞባታት ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ምስ ሚኒ ላፕቶፕ፣ 8 ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 12 ገፀር ወረዳታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 30 ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንመወከሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መፃሕፍቲ፣ 20 ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን ዋንጫን ተርቲፊኬትን፣ 10 ብሉፅ ኣፈፃፅማ ዝነበሮም ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ዝተሽለሙ ኮይኖም 20 ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ዝርከብዎም 202 ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ድማ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ማለት 50 ሰራሕተኛታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንዝተቐመጡ 5‚000 ብር ምስ ሰርቲፊኬት፣ ን76 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጡ 4‚000 ብር ምስ ሰርቲፊኬትን ከምኡ’ውን ን76 ብሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጡ ድማ 3‚000 ብር ምስ ሰርቲፊኬትን ክሽለሙ ተገይሩ እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወኺ ግልፂ ገይረን።

ብተዛማዲ ተሳተፍቲ ኣካላት ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ብዕምቆት ዘካየዱ እንትኾኑ ቀፃሊ መደባት 2009 በጀት ዓመት ብዝርዝር ብምዝታይን ርኢቶታት ብምሃብን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተበፅሐ እንትኸውን ሐዚ ኣብ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ትምክሕትን ፀቢብነትን ንምምካት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተመሓየሹ ኣዋጅ ኣታዊ ግብርን ኣዋጅ ምምሕዳር ታክስን ኣመልኪቱ ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንከይዲ ስርዓት ምእካብ ግብርን ታክስን ሓገዝቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት፣ ደንብታት፣ መምርሕታትን ሪፎርምታትን ኣውፂኡ ብተግባር እናፈፀመ ይርከብ። ምስዚ ሕዚ ዘሎ ህልዊ ኩነታት መሰረት ብምግባር ከም ሃገርን ክልልን ምስቲ  ቁጠባዊ ዕብየት ዝጠዓዓም፣ ግልፅን ዝተወሃሃደን ኣሰራርሓ ኣብ ግብርን ታክስን ንክህሉ፣ ግብሪ ዘይክፈለሎም ዝነበሩ ኣታዊታት ፍትሓዊ ግብሪ ንክኽፈለሎም፣ ተመሳሳሊ ኣተረጓጉማ ሕግታትን ኣብ ካልኦትን ምሉእነት ንክህሉ ኣዋጅ ኣታዊ ግብርን ኣዋጅ ስርዓት ምምሕዳር ታክስን ኣመልኪቶም ዝተመሓየሹ ኮይኖም ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ  ካብ ሓምለ 1/2008 ዓ/ም  ጀሚሩ ኣብ ዝተረኸበ ኣታዊ ተግበራዊ ከም ዝኾኑ፣ እዚ ኣዋጅ ቅድሚ ምፅንዑ ንዝህሉ ግቡእ ግብርን ምምሕዳራዊ መቕፃዕትታትን ግን ብመሰረት ነባር ሕጊ ዝፍፀም ምዃኑ ሓለፍትን ክኢላታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታት፣ ከተማታትን ዞባታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ስልጠና ዝሃቡ  ዓቃቢ ሕጊ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ገ/መስቀል ሃይሉ ሓቢሮም።

 

ኣብቶም ዝተመሓየሹ ኣዋጃት ምስ ምጣነ ግብሪ ዝተተሓሓዘ ኣብ ተቖፀርቲ ሰራሕተኛታት ካብ ግብሪ ነፃ ዝኸውን  ኣታዊ በቲ ነባር ኣዋጅ ክሳብ 150 ብር ዝብል ዝነበረ ሕዚ ድማ ክሳብ 600 ብር እንትኸውን እቲ ዝለዓለ ምጣነ 35 ምኢታዊ ድማ ልዕሊ 5,000 ብር ኣብ ዝኾነ ኣታዊ ዝብል ዝነበረ ሕዚ በቲ ዝተመሓየሸ ልዕሊ10,900 ብር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ነጋዶን መካረይትን ድማ በቲ ነባር ሕጊ ካብ ግብሪ ነፃ ዝኸውን ኣታዊኡ ክሳብ 1,800 ብር ዝብል ዝነበረ ሕዚ ክሳብ 7,200 ብር ዓመታዊ ኣታዊ ንዘለዎም እንትኸውን እቲ ዝለዓለ ምጣነ 35 ምኢታዊ ድማ በቲ ነባር ልዕሊ 60,000 ብር ዝነበረ ሕዚ በቲ ዝተመሓየሸ ድማ ልዕሊ 130,800 ብር ኮይኑ ኣሎ። ምስ ብርክታት ከፈልቲ ግብሪ ዝተተሓሓዘ ድማ ሕዚ በቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ መሰረት ብርኪ ሀ ልዕሊ 1 ሚልዮን፣ ብርኪ ለ ካብ 500,000 ብር ክሳብ 1 ሚልዮን፣ ብርኪ ሐ ድማ ትሕቲ 500,000 ብር ዓመታዊ ኣታዊ ምንቅስቓስ ንዘለዎም ዝብል ኮይኑ በዚ ዝተመሓየሸ ድንጋገ መሰረት ንምፍፃም በዓል መዚ ዝተማልአ ምድላው ገይሩ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክሳብ ዘተግብሮ ብርኪ ግብሪ ከፈልቲ ዝምልከት ብመሰረት ድንጋገ ነባር ሕጊ ዝፍፀም ምዃኑ መሰጋገሪ ድንጋገ ተነፂርሉ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ግብሪ ምሕባእ ዝተተሓሓዙ ድንጋገታት፣ ኣብ ተቐናሲ እርጋን፣ ዝኾነ ሰራሕተኛ ግብሪ ክኸፍል ከም ዝግባእ ዝብሉን ካልኦትን ሕግታት ኣብቲ ኣዋጅ ፀዲቖም እዮም። ምስ ኣዋጅ ስርዓት ምምሕዳር ግብሪ  ዝተተሓሓዘ  እውን ኣብ ምጥቃም ስርዓት ኤለክትሮኒክስ፣  መገደዲ ትርጉም ሕግታት፣  ዓይነታት ምግባጥ ታክስን ምስ ምምሕዳራዊ ቅፅዓታት ዝተተሓሓዙ ዝርዝር ወፂኦም ከም ዝተመሓየሹ ኣይተ ገ/መስቀል ሃይሉ ወሲኾም ሓቢሮም።

 

ኣብቲ ስልጠና ካብ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን ዝተልዓሉ ኮይኖም ከም ኣብነት ኣብ ኣፈፃፅማ እዞም ኣዋጃት ምስ ግዜ ተፈፃምነቱ ከመይ እዩ?  ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ሒሳብ መዛግብቲ ከመይ ይፍፀሙ?ኣብ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ዘሎ ክፍተታት ኣዋጅ ዘይወፀሉ? እዞም ቀሪቦም ዘለዉ ኣዋጃት ብዝርዝር ብደብዳቤ ክድገፍ ኣብ ምግባር ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝተሓሰበ ነገር ኣሎ? ዝብሉ ሕቶታትን ተላዒሎም እዮም። ነዚኦም ሕቶታትን ርኢቶታትን መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ መድረኽ ብዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ኣካላት መልስን መፍትሒ ሓሳባትን ምስተወሃበ እቶም ኣዋጃት ተገባራዊ ክኾኑ ከም ዝግባእ መጠቓለሊ ሓሳብን ርኢቶን ብምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ምስተወሃበ እቲ ስልጠና ብዝለዓል ዕግበት ተዛዚሙ ’ዩ።

                                           ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                          በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምኽፋል ግብሪ ደረጃ ሐ ነጋዶን መካረይትን 2008/9 በጀት ዓመት ዕዉት ኣፈፃፅማ ከም ዘመዝገበ ኣፍሊጡ።

ኣብ ምሉእ ወረዳታትን ከተማታትን ክልልና 1 ሓምለ 2008 ዓ/ም ብዕሊ ዝተበሰረ ምኽፋል ግብርን ታክስን ሙሉእ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ዓመታዊ በዓል ግብርን ታክስን ብሕብሽቲ፣ዕንበባ ፣ጓይላን ሳዕስዒትን ብድሙቕ ፅምብል ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ ከይዲ ምኽፋል ግብሪ ውድብን መንግስትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መሪሕነት ዘዕረፈሉ ኮይኑ ክሳብ 30 ሓምለ ኣብ ዘሎ ናይ ብርኪ ሐ ነጋዶን መካረይትን መኽፋሊ ግብሪ እዋን ብክልል ደረጃ ብኮማንድ ፖስት እናተመርሐን እናተገምገመን ንወረዳታት፣ ከተማታትን ዞባታት 10 ግዜ ናይ ግብረ መልሲ ሰነድ ተዳልዩ ተዋሂቡ እዩ። ኣብዚ በጀት ዓመት ምኽፋል ግብሪ ናይ ዞባታት ኣመራርሓ  ትኹረት ሂቦም ናይተን ወረዳታትን ከተማታትን  ተሞክሮታት፣ ጥንካረታትን ድኽመታትን እናገምገሙ ክመርሕዎ ክኢሎም እዮም። ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታት፣ ከተማታትን ዞባታትን ህዝቢ ዝተሳተፈሎም መድረኻት ኣካይዶም ህዝቢ ኣብ ፅንዓት፣ ውሳነን ምይይጥን ግብሪ ክሳተፍ ብምግባር ምስ ናይ ሕሉፍ ዓመት እንትነፃፀር ዝነኣሰ ቅሬታ፣ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ኣብ ምኽፋልን ኣወሃህባ ግልጋሎትን ዝሓሸ ለውጢ ከም ዝመፀን ኣብ በጀት ዓመት 2008 ከም ክልል 96 ምኢታዊ ኣፈፃፅማ ከም ዝተመዝገበን ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ  ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ሓቢሮም።

 

ኣብዚ በጀት ዓመት ከም ክልል ኣብ ዞባታት ዝነበረ ኣፈፃፅማ እንትርአ ኣብ 1 ደረጃ ዘለው ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ 7 መዓልቲ 100 ምኢታዊ እንትፍፅሙ፣ ብ2 ደረጃ ደቡብ ምብራቕ  ኣብ 10 መዓልቲ 100 ምኢታዊ ከምኡ’ውን ኣብ 3 ደረጃ ዘለዉ ምብራቓዊ ዞባ እውን ኣብ 15 መዓልቲ 100 ምኢታዊ እንትፍፅሙ ሰሜን ምዕራብ እውን በቲ ዝተተሓዘ እዋን ፈፂሞም እዮም። ብተነፃፃሪ በቲ ዝተተሓሓዘ መኽፋሊ ግብሪ እዋን  ዘይወድኣ ዞባታት ድማ ዞባ መቐለ 99 ምኢታዊ፣ ዞባ ማእኸል 91 ምኢታውን ዞባ ምዕራብ 82 ምኢታውን ኣፈፃፅማ እንትህልወን ምስ ናይ ሕሉፍ ዓመት እንትነፃፀር ግን ብመዳይ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝደኸመ ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ 2008 በጀት ዓመት ከም ክልል ዝተረኸቡ ጥንካረታትን ለውጥታትን እንትርአ እተን ዝበዝሓ ዞባታት፣ ከተማታትን ወረዳታትን ቅድሚ 30 ሓምለ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብሪ ከፊለን ምጥንቓቐን፣ ከም ዞባ ናብ ተመጣጣኒ ደረጃ ከም ዝበፀሓ፣ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ  ናይ ናተይነት ስምዒት ይዓቢ ከም ዘሎ፣ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ሓቢርካ ኣብ ምዕማም ዘሎ ኩነታት ኣወንታዊ ብምዃኑ ቅሬታ ከም ዝቐነሰን ሰናይ ምምሕዳር ናብ’ቲ መንግስቲ፣ ውድብን ህዝብን ዝደልይዎ ዘለዉ ደረጃ እናተፀግዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይተ በላይ ገብረወልድ ወሲኾም ሓቢሮም።

                                                     ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                                    በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ደረጃ ሀን ለን ከፈልቲ ግብሪ ኣመልኪቱ ንሰራሕተኛታት ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት መብርሂ ሂቡ።

ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ነሓሰ 2008 ዓ/ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ኦሬንቴሽን መደብ ኣፈፃፅማ ደረጃ ሀንለን ከፈልቲ ግበሪ ብዝምልከት ንሓለፍትን ክኢላታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታት፣ ከተማታትን ዞባታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ሕሉፍ ዓመት ገምጋም ኣፈፃፅማ ብሉፃት ተሞኩሮታት ጥንካረታትን ድኽመታትን ብዝርዝር ቀሪቡ እዩ። ብፍላይ ምስ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ ሒሳብ መዛግብቲ ዝተተሓሓዘ እተን ዝበዝሓ ወረዳታትን ከተማታትን ክልልና ልዕሊ 90 ምኢታዊ ኣፈፃፅማ እንትህልወን ከተማ ማይጨውን ክፍለ ከተማታት ቀዳማይ ወያነን ሰሜንን ድማ ኣብ ዓዲ 60 ምኢታዊ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ቀሪቡ እዩ። እቶም ኦዲት ዘይተገበረሎም ሒሳብ መዛግብቲ ኣብ ቀፃሊ በጀት ዓመት ዘለና ሓይሊ ሰብን ግዜን ፀንቂቕና ብምጥቃም ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ክነብፅሖ ከም ዝግባእ ላዕለዋይ ክኢላ ኣወሳስና ግብርን ክትትልን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ሙሉብርሃን ሃ/ማርያም ገሊፆም።

ብተዛማዲ ብሉፅ ተሞክሮ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሐ ነጋዶን መካረይትን ከም ተሞክሮ ኣብ ደረጃ ሀን ለን ብመፅር ምድላውን ምኽላስን ዘስርሕ ትልሚ፣ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ምስ ምድላው ፈፀምቲ ሓይልታት ዝተተሓሓዘ ኣብ ፍልጠት፣ ክእለትን ተወፋይነትን ዝመፀ ለውጢ፣ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ድማ ተሳትፎ ህዝቢ ንምርግጋፅ ብልምዓት ጉጅለ፣ ድኣንትን ካልኦት ውዳበታትን ኣብ ፅንዓት፣ ውሳነን ምይይጥን ምኽፋል ፍትሓዊ ግብሪ ወሰንቲ ተግባራት ዝተሰርሑ ኮይኖም ሕድሕድ ተግባር ድማ ናይ ደገፍን ክትትልን መስርሕ ወፂሉ ከም ዞባ ብተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ከም ዝተመርሐን ከም ተሞክሮ ኣብ ደረጃ ሀን ለን ክትግበር ከም ዝግባእን ኣማኻሪ ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ኣስመላሽ ረዳ ኣቕሪቦም እዮም።

ኣብቲ ዝቐረበ መብርሂ መሰረት ብምግባር ድማ ካብ ተሳተፍቲ ኣካላት ምስ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ዝተተሓሓዘ፣ ብዙሕ ዓመታት ዘቑፀሩ ውዙፋት ሒሳብ መዛግብቲ፣ ኣብቶም ዝተጠቓለሉ ኦዲት ስትራተጂታት ዘለዎም ፅሬት እንታይ ከም ዝመስል፣ ዞባታት ንከይዲ ምኽፋል ግብርን ታክስን ከም ውድብን መንግስትን ኣመራርሓ ከዕርፍሉ ከም ዝግባእ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ርኢቶታትን ቀሪቦም እዮም። ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን ርኢቶታትን መሰረት ብምግባር መጠቓለሊሓሳባትን ኣንፈት ኣፈፃፅምኡ ብዝተዋደደ ትልሚ ሓይሊ ሰብ ግዜን ብኣግባቡ ክንጥቀም ከም ዝግባእን ብምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ መብራህርሂ ምስተውሃበ እቲ መድረኽ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ።

                                   ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                          በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓምለ 30 /2008 ዓ.ም ኣዋጅ ምምሕዳር

ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፅዲቑ

 ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓምለ 30 /2008 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ ‘ውን ኣዋጅ ምምሕዳር ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፅዲቑ ኣሎ። ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ካብ ሓምለ 1 / 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተረኸበ ኣታዊ ተግባራዊ ንኽኸውን ፣ ኣዋጅ ኣታዊ ምምሕዳር ታክስ ድማ ካብ ዕለት 30/11/2008 ዓ.ም ጀሚሩ ተፈፃሚ ንኽኸውን ዝፀደቐ ምዃኑ ተደንጊጉ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ምጣነ ግብሪ ዝዓርፍ መጠን ኣታዊ ተመሓይሹ ስለዘሎ በቲ ዝተመሓየሸ አዋጅ መሰረት ንምፍፃም ዘኽእል ሰደቓ ኣተሓሒዝና ዝለኣኽና ምኳንና እናገለፅና በዚ ሰደቓ ንኽጥቀሙ ንዝምልከቶም ሰራሕተኛ ቆፂሮም ንዘስርሑ ዝኾኑ ኣካላት እናባዛሕኹም ንኽትህቡ ነተሓሳስብ። 

 

ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ መሰረት ካብ ሓምለ 1 /2008 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ቁፃር ዝርከብ ኣታዊ ተፈፃሚ ዝኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ምጣነ ግብሪ ዝዓርፍ መጠን ኣታዊ

 

በብወርሑ ካብ ቁፃር ዝርከብ ኣታዊ ብብር

ካብ ቁፃር ዝርከብ ግብሪ ዝኽፈሎ ኣታዊ ተፈፃሚ ዝኸውን ምጣነ ግብሪ

 

መጠን ተቐናሲ

ካብ

ክሳብ

0

600

0%

--

601

1,650

10%

60

1,651

3,200

15%

142.5

3,201

5,250

20%

302.5

5,251

7,800

25%

565

7,801

10,900

30%

955

ካብ 10,900 ንላዕሊ

35%

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብነት:-

 

 ናይ ወርሓዊ መሃያ ብር 3,145.00 ዝኽፈሎ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ ዝኽፍሎ ስራሕ ግብሪ ንምስላሕ:-

 

$11)   ብር 3,145 ካብ ብር 1,651 ክሳብ ብር 3,200 ኣብ ዘሎ ናይ ኣታዊ ሰደቃ ውሽጢ ይርኸብ ናይዚ ኣታዊ ሰደቓ ናይ ግብሪ መኽፈሊ ምጣነ ድማ 15 ሚኢታዊ እንትኸውን ፤ ናይዚ ተቐናሲ ገንዘብ መጠን ድማ ብር  142.50 ይኸውን።

 

$12)   ዝኽፈል ግብሪ = (ካብ ቁፃር ዝርኸብ ናይ ወርሓዊ መሃያ × ናይ ግብሪ መኽፈሊ ምጣነ) - ተቐናሲ ናይ ገንዘብ መጠን

 

ስለዝኮነ ድማ ካብ ብር 3,145.00 ናይ ወርሓዊ መሃያ ዝኽፈል ናይ ስራሕ ግብሪ መጠን = (ብር 3,145 × 15/100) - ብር 142.50 = ብር 329.25 ይኸውን።

 

ናይ መሃየኦም/አን ግብርን ዝተፃረየ መሃያን ንምፍላ ኣብዚ ይፀዓኑ

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

January 2018
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

በዝሒ ጎብነይቲ

047431
ሎምዓንቲሎምዓንቲ36
ትማሊትማሊ44
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን95
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1193
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ47431

We have 96 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved