top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓምለ 30 /2008 ዓ.ም ኣዋጅ ምምሕዳር

ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፅዲቑ

 ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓምለ 30 /2008 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ ‘ውን ኣዋጅ ምምሕዳር ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፅዲቑ ኣሎ። ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ካብ ሓምለ 1 / 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተረኸበ ኣታዊ ተግባራዊ ንኽኸውን ፣ ኣዋጅ ኣታዊ ምምሕዳር ታክስ ድማ ካብ ዕለት 30/11/2008 ዓ.ም ጀሚሩ ተፈፃሚ ንኽኸውን ዝፀደቐ ምዃኑ ተደንጊጉ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ምጣነ ግብሪ ዝዓርፍ መጠን ኣታዊ ተመሓይሹ ስለዘሎ በቲ ዝተመሓየሸ አዋጅ መሰረት ንምፍፃም ዘኽእል ሰደቓ ኣተሓሒዝና ዝለኣኽና ምኳንና እናገለፅና በዚ ሰደቓ ንኽጥቀሙ ንዝምልከቶም ሰራሕተኛ ቆፂሮም ንዘስርሑ ዝኾኑ ኣካላት እናባዛሕኹም ንኽትህቡ ነተሓሳስብ። 

 

ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ መሰረት ካብ ሓምለ 1 /2008 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ቁፃር ዝርከብ ኣታዊ ተፈፃሚ ዝኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ምጣነ ግብሪ ዝዓርፍ መጠን ኣታዊ

 

በብወርሑ ካብ ቁፃር ዝርከብ ኣታዊ ብብር

ካብ ቁፃር ዝርከብ ግብሪ ዝኽፈሎ ኣታዊ ተፈፃሚ ዝኸውን ምጣነ ግብሪ

 

መጠን ተቐናሲ

ካብ

ክሳብ

0

600

0%

--

601

1,650

10%

60

1,651

3,200

15%

142.5

3,201

5,250

20%

302.5

5,251

7,800

25%

565

7,801

10,900

30%

955

ካብ 10,900 ንላዕሊ

35%

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብነት:-

 

 ናይ ወርሓዊ መሃያ ብር 3,145.00 ዝኽፈሎ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ ዝኽፍሎ ስራሕ ግብሪ ንምስላሕ:-

 

$11)   ብር 3,145 ካብ ብር 1,651 ክሳብ ብር 3,200 ኣብ ዘሎ ናይ ኣታዊ ሰደቃ ውሽጢ ይርኸብ ናይዚ ኣታዊ ሰደቓ ናይ ግብሪ መኽፈሊ ምጣነ ድማ 15 ሚኢታዊ እንትኸውን ፤ ናይዚ ተቐናሲ ገንዘብ መጠን ድማ ብር  142.50 ይኸውን።

 

$12)   ዝኽፈል ግብሪ = (ካብ ቁፃር ዝርኸብ ናይ ወርሓዊ መሃያ × ናይ ግብሪ መኽፈሊ ምጣነ) - ተቐናሲ ናይ ገንዘብ መጠን

 

ስለዝኮነ ድማ ካብ ብር 3,145.00 ናይ ወርሓዊ መሃያ ዝኽፈል ናይ ስራሕ ግብሪ መጠን = (ብር 3,145 × 15/100) - ብር 142.50 = ብር 329.25 ይኸውን።

 

ናይ መሃየኦም/አን ግብርን ዝተፃረየ መሃያን ንምፍላ ኣብዚ ይፀዓኑ

 

ዞባ ደቡብ ትግራይ ምኽፋል ግብሪ ደረጃ  ‘ሐ’ ነጋዶን መካረይትን በጀት ዓመት 2009

ኣብ ውሽጢ  7 መዓልቲ ከምዘጠቓለለ ኣፍሊጡ

 ኣብ ሙሉእ ከባቢ ትግራይ ሓምለ 1 ብዕሊ ዝተበሰረ ፌስቲቫል ምኽፋል ግብርን ታክስን በጀት ዓመት 2009 መሰረት ብምግባር ዞባ ደቡብ ትግራይ ምኽፋል ግብሪ ደረጃ ‘ሐ’ ነጋዶን መካረይትን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ከም ዞባ 100% ፍፃመ ተመዝጊቡ። ኣብዚ ዞባ ካብ 10,344 ደረጃ ‘ሐ’ ነጋዶን 4,331 መካረይትን ብድምር 14,675 ከፈልቲ ግብሪ ኣብ 7 መዓልቲ ፍትሓውን ተመጣጣንን ዝተወሰነሎም ግብሪ ብምኽፋሎም ዛጊድ ብጠቕላላ ካብዚኦም 17,284,148 ብር ከም ዝተኣከበ ምኽትል ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ሓጎስ ገሊፆም።

ምኽፋል ግብሪ ኣብዚ በጀት ዓመት ኣብቲ ዞባ ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ ዝኸኣለ ከም ዞባ ናይ መሪሕነት ግደ ዓሪፍዎ ኣብ ምድላውን ተግባርን ምዕራፋት ውፅኢታዊ ስራሕ ብምስርሑ እዩ። ብፍላይ ኣብ ምድላው ምዕራፍ ካብ ኣጀማምርኡ ኣትሒዙ ኩሎም ብርኪ ‘ሐ’ ነጋዳዶን መካረይትን ብዝርዝር ብምንፃር ኣብቲ ዓመት ብኪኢላታት ኣብያተ ዕዮ ልምዓት እቶት ወረዳታት እቲ ዞባ 2  ግዜን ልዕሊኡን ፅንዓት ተኻይዱ እዩ። ብቲ ፅንዓት መሰረት ውሳነ ግብሪ ምስተቐመጠ ድማ ነቲ ውሳነ ግብሪ ፍትሓውነትን ተመጣጣንን ንክኸውንን ተሳትፎ ህዝቢ ንክዓርፎን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ሰራዊት ብውድብ፣ መንግስትን ህዝብን ክግምግሞን ርኢቶ ክዓርፎን ተገይሩ እዩ። በቢ ውዳብኡ ነቲ ዝተወሰነ መጠን ግብሪ ኣብ ዋህዮ፣ልምዓት ጉጅለ፣ መሰረታዊ ውዳበ፣ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣ሓፋሽ ህዝብን ምይይጥን ገምጋምን ብምክያድ ርኢቶ ተሳተፍቲ ኣካላት ምስ ዓረፎ ከም ዞባ 35 ጥርዓን ቀሪቦም ነቶም 21 ብምርድዳእን ብምምሕያሽን ፍታሕ ብምሃብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ስርዓት ግብርን ታክስን ዕዉት ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ እቶም ምክትል ሓላፊ ይገልፁ።

 

ምስዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ዝተፈፀሙ ቀንዲ ተግባራት ነቲ ከም ዞባ ክፍሊት ግብሪ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ክውዳእ ኣለዎ ዝብል ትልሚ ንምዕዋት ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ናይ ውድብ፣ልምዓት እቶትን ንግድን ተወከልቲ ኣጣይሹ መዓልታዊ ውዕሎ ሓበሬታ ምስ ዞባ ብምልውዋጥ፣ከምዞባ ኩሎም ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ወረዳታት ናብ ግብርን ታክስን ክዋፈሩ፣ ዞባ በቢ መዓልቱ ናይ ኩለን ወረዳታት ኣፈፃፅማ ግብረ ምልሲ ብምሃብ መንፈሳዊ ንሕንሕ ምፍጣር፣ኩሉ ኣመራርሓን ኪኢላን ሰዓት ከይተፀባፀበ ክሳብ ምሸት ግቡእ ግልጋሎት ክወሃብ ስለዝተገበረ እዩ። ብምዃኑ ድማ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብልምዓት ጉጅለ ንግብሪ ዝኸፍል ፍሉይ ቁጠባ ስለ ዝቖጠቡን መሪሕነት ወረዳን ዞባን ስለዝዓረፎን ኣቐዲማ ኣብ 4 መዓልቲ 100% ኣፈፃፅማ ኣመዝጊባ እያ። ከምኡ’ውን እንዳመኾኒ፣ኦፍላን ኮረምን ካብ 4-5 ኣብ ዘለዉ መዓልትታት፣ኣላጀን ራያ ኣላማጣን ኣብ 6 መዓልቲ፣ኣላማጣን ማይጨውን ኣብ 7 መዓልቲ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ከፊለን ብምውደአን ብሓፈሻ ከም ዞባ ምኽፋል ግብሪ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ከም ዝተጠቓለለ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ሓጎስ ወሲኾም ሓቢሮም።

                                                                                 ሃይላይ ገ/ገርግስ

 

                                                                                ክኢላ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምኽፋል ግብሪ ሓምለ-1/2008/9 ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ብውዑይ መንፈስ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጡ፤

ፌስቲቫል ምብሳር ምኽፋል ግብሪ ሓምለ 1/2008/9 ኣብ ክፍለ ከተማታት መቐለን ካልኦት ከተማታትን ወረዳታትን ኣብ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ዳሳት ብምስራሕ ብጓይላ፣ፌስታን ካልኦት ምርኢታትን ተዓጂቡ ተኸቢሩ እዩ። ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ኣብያተ  ዕዮ ክልል፣ ዞባታትን ወረዳታትን ኣብቶም መድረኻት ተረኺቦም ምኽፋል ግብርን ታክስን ኣመልኪቶም መኽፈቲ መደረ ብዕሊ ምስ ኣበሲሩ ኣብ ኩለን ማእኸላት እቲ ምኽፋል ግብሪ ብስሉጥ ግልጋሎት ተኻይዱ እዩ።

 

ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ተረኺቦም መኽፈቲ መደረ ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ እንትገልፁ እቲ ሕዚ መንግስቲ ንክልልና 10.6 ቢልዮን ብር በጀት ተሰሊዑ ዘሎ ካብ ባንኪ ዘይኮነስ ንዓኹምን ንህዝቢ ትግራይን ኣሚኑ እዩ። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ንመሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎትን ካልኦት ግልጋሎታትን ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምኽፋል ንድሕሪት ኣይብልን፣ ምኽንያቱ ኣብ ቃልሲ ህወሓት ሂወቱን ሂወት ውላዱን  ብታሕጓስን ጓይላን ዝሃበ ህዝቢ ፤ ሕዚ ኣብ ልምዓት ዝውዕል ገንዘብ ምኽፋል ብሳዕስዒትን ፌስታን ከም ዝደግሞ፣እቲ ሰራሒ ጀግንነት ህዝቢ ኣብ ምጥፋእ ድኽነት’ውን ጅግና ከም ዝኾነ እንኣምነሉን እንኮርዐሉን ህዝቢ እዩ ኢሎም።

 

ምስዚ ብተዛማዲ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ከም ዝበልኦ ድማ ክልልና ንሪፎርምታት ግብርን ታክስን ተግባራዊ ብምግባር ብኣተሓሳስባ፣ክእለትን ፍልጠትን ዝበቕዐ ሰራዊት ብምውናን ኩሉ በቢ ውዳብኡ ዘፈር ማሕበራት፣መዳርግቲ ኣካላት፣ማሕበረሰብ ንግዲን ውዳበታትን ውዑይ ቃልሲ ብምክያድ ግብርን ታክስን ዝሓሸ ግንዛበን ፍልጠትን  ብምፍጣር ውሽጣዊ ዓቕምታትና ዘፈልፈሎ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብርን ኣብ ምእካብ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣፍሊጠን።

 

ብተወሳኺ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ እናተረኸቡ ትዕዝብቲ ዘካየዱ ከንቲባ መቐለ ኣይተ ዳኒኤል ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ድማ እቲ ባሕቲ ገንዛብ ኣይወፅእን ዝብል ዝነበረ ድሑር ባህሊ ተሰይሩ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብቲ ምኽፋል ግብሪ ተረኺቡ ዝተወሰነሉ ተመጣጣንን ፍትሓውን ግብሪ ብታሕጓስን ጓይላን ይኸፍል ከም ዘሎ ገሊፆም።

 

ኣብቶም ናይ ፌስቲቫል መድረኻት ዝተረኸቡን ብእዋኑ ዝተወሰነሎም ግብርን ታክስን እናኸፈሉ ካብ ዘዘራረብናዮም ከፈልቲ ግብሪ ዝሃቡና ርኢቶ ኣታዊና መሰረት ዝገበረ መጠን ግብሪ ብክኢላታት 2 ግዜን ልዕሊኡን ፅንዓት ተገይሩ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ህዝብን መድረኻት ርኢቶ ከም ዝተውሃበ ኣብ ዝተፈላለዩ መለጠፊ ማእኸላት ተለጢፉ ኩሉ ህዝቢ ዝተወሰነሉ መጠን ግብሪ ክሪኦን ክፈልጦን ተገይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ግብሪ ንልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ምንቅስቓስ ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ከም ዝኾነን ግብሪ ብምኽፋሎም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ሓቢሮም

 

 

 

ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ምኽፋል ግብሪ 2008/9 ዓ/ም ኣብ ኣካራይ ተካራይ ብርኪ ሐ ነጋዶን ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 100% ኣኽፊሎም ከም ዝዛዘሙ ተገሊፁ

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ክልል መበገሲ ትልሚ ብምውሳድ ነቲ ዝወፅአ ትልሚ ምስ ህዝቢን ምምሕዳርን እታ ወረዳ ብዘሳትፍ መልክዑ ኣብ 5 ዕሸል ከተማታትን  መኾንን ሓዊሱ ክመያየጥሉም ክረዳድኡሉን ድሕሪ ምግባር ካብ 1634 ብርኪ ሐ ነጋዶ 1.5 ሚልዮን ብር፣ ካብ ኣካራይ ተካራይ 1183 ዝኣክል 2.6 ሚልዮን ብር ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ክእከብ ትልሚ ዝወፅ እንትኾን ነዚ መሰረት ድማ ሓምለ 1 ምእካብ ግብሪ ብሰልፊን ጓይላን ዕልልታን ዝተፈላለዩ ምርኢታትን ደሚቑ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ-ስርዓት ተበሲሩ ናይቲ ሓጋይ መመላእታ ክስረሐሉ ዝፀንሐ ውፅኢት ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን 100%  ግብሪ  ኣኽፊሎም ከም ዝዛዘሙ  ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ክፍሎም ሃይለ ገሊፆም።

 

 

ምስ እዚ ብተዛማዲ ኣብ 4 ማዓልቲ 100%  ኣኽፊሎም  ንክውድኡ ዝገበርዎም  ፃዕሪታት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዕት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ  ኣይተ ካሕሱ ድበሎእንትገልፁ ድማ፦ ፈለማ ምስ መዳርግቲ ኣከላት ዝበሃሉ ተዋዲድና ብምስራሕን ሕድሕድ ዕሸሽል ከተማታት መድረኽ እናተዳለወለን ከም ክመያየጥሉ እናተገበረ፣1 ን2ን ዙር መፅናዕቲ መድረኽ እናተገበረሉ፣ቅድሚ ግበሪ ውሳነ ምፍላጥ እቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ርኢቶ ክህበሉን ንእገለ ይበዝሖ ንእገለ ይውሕዶ እናተብሃለ፣ ን500 ነጋዶ  መድረኽ ካብ ዞባን ክልልን ሓለፍቲ እቶትን ንግዲ ቻምበራትን ዝተረኸብሉ መድረኽ ኣዳሊኻ ነቶም ልምዓታውያን ነጋዶ ብምሽላም ኣብ ሓደ መረዳድኢ ክብፃሕ ምኽኣሉ፣ምስ ክልልን ዞባን ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ጥቡቕ ዝኾነ ክትትልን ደገፍን ምኽያድ፣ በቲ ወረዳ ምምሕዳር ብፋይናንስን ትራንስፖርትን ቀረብን ሓገዝ ተገይርልና ነዚ ድማ ብቀረባ ኣማሓዳሪ ወረዳ ብዝመርሖ ኣብ ኩለን መድረኻትናን ምንቅስቓስን እቲ ኮማንድ ፖስት እናገምገመን ምካዱ፣ ቀንዲ ዓንዲ ሕቖ ኮይንና ዝሓገየ ልምዓት ጉጅለ ብዝገበርኦ ጠንኪረን  ናብ ሓደ ተመጣጣናይ መንገዲ ዝመፃሉ ተፈጢሩ ኩለን ግብሪ ውሳንአን ባዕለን እናተመያየጣን ነቲ ዝወፁ  ናይቲ ቤት ፅሕፈት ግበሪ ውሳነ ባዕለን ሪኢቶ ከዕርፋሉ እናተገበረ ዝርዝር ግበሪ ውሳነአን ግንቦት 30 ተለጢፉለን ሕድሕድ ግብሪ ከፋሊ በቲ ውዳብኡ ኣቢሉን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 59 ልምዓት ጉጅለ 39 ልምዓት ጉጅለ በቲ ውዳብአን ኣመራርሓ ኣቢለን ብሓደ ግዜ ከፊለን ዝወድኣሉ ነይሩ፣ እቲ ሰራሕተኛ እውን ደኪሙኒ ከይበለ  ክሳብ 3፡00 ሰዓት ናይ ምሸት እናምሰየ ይሰርሑን ውዕለኦም ይግምግምን ምዃኖምን  እዩ። ነዚ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ዝተገበረ ፃዕሪ እናመስገንኩ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ 100%  ኣክፊልና ክንዕወት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ህዝቢ  ሒዝና ብምስራሕና  ይብሉ  ሓላፊ ቤትፅሕፈት ልምዓት እቶት  ራያ ዓዞቦ  ኣይተ ካሕሱ ድበሎ ።

 

 ብተወሳኺ ኣብ ከፈልቲ ግብሪ እነታይ ይመስል ንዝብል ተዘዋዊርና ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዘዘራረብናዮም ወ/ሮ ሸጉ ገ/ሂወት ካብ ኣካራይ ተካራይ ከም’ውን ካብ ብርኪ ሐ ነጋዶን  ዝሃቡና ርኢቶ ኣብ ምብሳር ምኽፋል ግበሪ መድረኽ ዝነበረ ኩነታት እንትገልፁ ብዕልልታ፣ ሁራን፣ ሰልፍ፣ ባንዴራታትን ሕብሽትታትን ተዓጂቦም ንሃገሮምን ባዕሎምን ረብሓ ዝውዕል ምዃኑ ተረዲኡም ተመጣጣናይን ፍትሓዊ ኣወሳስና ግበሪ ምንባሩ ኣብቲ ከይዲ ብዘይ ሓደ ፀገማት እናከፈለ ከም ዝወዓለን ካብቶም ገለ ከፈልቲ ግበሪ ዘዘራረብናዮም ዝሃቡና ርኢቶ እዩ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ግብርን ታክስን ብዝምልከት ንደቂ ኣንስትዮ ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ሂቡ

ካብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ክላስተር ልምዓት ከተማን ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈትን ንዝተወከላ ንከባቢ ልዕሊ 600 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ናይ 2 መዓልቲ ስልጠና ተዋሂቡ።

እቲ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን ከቢድ መስዋእትን ቃልስን ዝተኸፈሎ ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መስመር ውድብናን መንግስትናን ዝተኸልዎ ቅኑዕ ስርዓት እዩ። ሐዚ ዘሎ ስርዓት ግብርን ታክስን ብ6 ሪፎርምታት ዝተዋቐረ ኮይኑ ኢኮኖሚ ካብ ዘፈልፈሎ ኣታዊ ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎትን ንኻልኦት ግልጋሎት መውሃብን ዝውዕል ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብርን ታክስን ከም ዝኾነ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ገሊፀን።

 

ካብ’ቶም ሪፎርምታት ግብርን ታክስን እቲ ሓደ ምርግጋፅ ሓይሊ ሰብን  ምልምዓዕ ስራሕን ዝብል ኮይኑ ኣብ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ትልሚ መሰረት ዝገበረ ኣብ መህነፂ ማእኸላት ኣብ ምድላው፣ተግባርን መዛዘምን ምዕራፋት ብምኽፍፋል ናይ ሰራሕተኛ ክእለት፣ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን በቢ ውዳብኡ ከባቢ 1,162 ሰራሕተኛ ዝህነፀሉ እዩ ። እቲ 2 ሪፎርም ግንዛበ ምዕባይን ምድግጋፍን ድማ ኣብ ሰራሕተኛታት፣መዳርግቲ ኣካላት፣ማሕበረሰብ ንግድን መካረይቲ ኣካላትን ብሚድያ፣ብስልጠናታት፣ብክለባት ግብሪ ንልምዓት፣ብኔትወርክ ምድግጋፍን ካልኦትን ሜላታት ብምጥቃም ኣፍልጦን ግንዛበን ጠቕላላ ሕብረተሰብ እናተፈጠረለን እዩ። እቲ 3 ሪፎርም ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሕዛ መረዳእታ መሰረት ዝገበሩ እታወታት ዝሓቖፈ ከባቢ 10,963 መስርሒ መሸጣ መሽን ፣ከባቢ 247,721 ብዓሸራ ዝተደገፈ መፍለይ ቁፅሪ ንግዲ (TIN)፣ከባቢ 33 ሲግታስ(sigtas) ፣ቫት ዝተመዝገቡ ብርኪ ሀ ነጋዶ TOT ዝተመዝገቡ ብርኪ ለ ነጋዶን፣ናይ ብርኪ ሀንለን ነጋዶ ሒሳብ መዝገብ ዝሓዙ ከባቢ 14,884 ኮይኑ ምስ’ዚ ኦዲት ስትራተጂ ብቀሊል 50%፣ብውሱን 36%፣ብሙሉእ 14% ብፍሉይ 1% ዝብል ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። እቲ 4 ሪፎርም ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝብል ኮይኑ ተገልገልቲ ብቐረባ ግልጋሎት ዝረኽበሎም ማእኸላት ብምድላው ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ኣብ ዓመት 2  ግዜ ን ልዕሊኡን ፅንዓት ብምክያድ በቢ ውዳብኡ ከፋሊ ግብሪ ርኢቶ ምስ ሃበሉን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ቅሬታ ትሕቲ 1% ብምግባር ካብ እዋን ናብ እዋን ዝለዓለ ዕግበት ሕብረተሰብ እናተመዝገበ እዩ። እቲ 5 ሪፎርም ምርግጋፅ ልዕልነት ሕጊ ኮይኑ ኣዋጃት፣ደንብታትን መምርትሕታትን ስርዓት ግብርን ታክስን ተግባራዊ ዝግበረሉን ሕጊ ዝኽበረሉን እዩ። ብፍላይ ሕጊ ንዘየኽብሩ መጭበርበርቲ ነጋዶ፣ነፃ ቐረፅ ቅቢሊት ዘይቖርፁ ነጋዶን እንተጋጥም ሕጊ ዝኽበረሉ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሪፎርም ድማ ምርግጋፅ ዕብየት እቶት ዝብል ኮይኑ ቁጠባ ካብ ዘፈልፍሉ ኣታዊ ዝርከብ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ  ከም ዝእከብ ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ወሲኸን ሓቢረን።

 

 

ምስ’ዚ ብተዛማዲ ኣብ እንታይነት መትከላት፣ባህርያት፣ኣድላይነትን  ኣፈፃፅማን ስርዓት ግብርን ታክስን ብዝምልከት ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ስልጠና ዝሃቡ ላዕለዋይ ኪኢላ ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ፅገሂወት ገ/ስላሴ ዝርዝር መብርሂ ምስ ሃቡ ኣብቲ መድረኽ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ግብርን ታክስን ኣመልኪቶም ኣብ መካረይቲ ዘሎ ኩነታት ግብሪ፣ኣብ ብርክታት ነጋዶ ዘሎ መጠን ኣፈላላይ  ካፒታል፣ኣብ ግቡእ ኣወሃህባ ግልጋሎት ክኢላታት፣ኣብ ደረሰይን ቫትን ዘሎ ኣፋፃፅማን ካልኦትን ዝምልከቱ ሕቶታት ተላዒሎም ግቡእ መብራህርህን መልስን ምስተውሃቦም ካልኦት ተወሰኽቲ ሃነፅቲ ርኢቶታት ብምሃብ እቲ ስልጠና ኣብ ግብርን ታኽስን ዘለወን ግንዛበ ብዘዕቢ መንገዲ ተዛዚሙ።

ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

May 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

053456
ሎምዓንቲሎምዓንቲ12
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን295
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1049
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ53456

We have 69 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved