top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ንምብሳር ምኽፋል ግብሪ ምኽንያት ብምግባር መነቓቕሒ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ኣካይዱ

ሓምለ 1 ብዕሊ ንዝጅመር ምኽፋል ግብሪ ንምብሳር ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምስ ሞሃ ልስሉስ መስተ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ መቐለ “ሰናይ ምምሕዳር ንህንፀት ልምዓት ስርዓት ግብርን ንግድን” ብዝብል መሪሕ ቃል ናይ ሰለስተ መዓልቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ጉያ፣ሳይክልን ኩዕሶ እግርን ተኻይዱ።


ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድር ጉያ ዝተሳተፉ በቢፆትኡ መሰረት ገይሩ ስሩዓት ኣትሌታትን፣መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ተወዳዲሮም መተባብዒ ሽልማት ረኺቦምን እዮም። ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰራሕተኛን ነጋዳይን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝተኻየደ እንትኸውን ምስዚ ብተዛማዲ ድማ ናይ ሳይክል ውድድር ብምክያድ ኣብ መወዳእታ ንብሉፃት ተወዳደርቲ መተባብዒ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ።

ኣብቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ተረኺቦም ሽልማት ዝሃቡን መደረ ዘስምዑን ሓላፊ ልምዓት እቶት ዞባ መቐለ ኣይተ መኮነን ኣስፋው ዕላማ እቲ ስፖርታዊ ፌስቲቫል እንትገልፁ፤ እቲ ተኻይዱ ዘሎ ውዑይ ስፖርታዊ ውድድር ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ከም መነቓቕሕን መበሰርን ኮይኑ ኩሉ ነጋዳይ ማሕበረሰብ እቲ ብምንግስቲ ዝተወሰነሉ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ብእዋኑ ብሰልፍን ጓይላን ዓጂቡ ንክኸፍል’ዩ። እዚ ፌስቲቫል ውድድር “ሰናይ ምምሕዳር ንህንፀት ልምዓታዊ ስርዓት ግብርን “ዝብል መሪሕ ቃል ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ገንዘብ ንምእካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛበን ኣፍልጦን ፈጢርካ ብእዋኑን ብዓርሰ ተበግሶን ግብሪ ናይ ምኽፋል ስርዓት ንምትካል ምስ’ዚ ጎናጎኒ እውን ስራሕቲ ሕድሳት ንግዲ ፍቓድን ሓቢሩ ከም ዝስራሕ ገሊፆም።

 

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ኣሸነፍቲ ንዝኾኑ ብሉፃት ስፖርተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መተባብዒ ሽልማት ብምሃብ እቲ ፌስቲቫል ስፖርታዊ ውድድር ብዓወት ተዛዚሙ እዩ።

ብምትሕብባር ማሕበር ደቀ ኣንስትዮ ከተማ ልምዓትን ዩንቨርስቲ መቐለን ኣብ ለበዳ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣመልኪቱ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ተዋሂቡ።

 


ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልል መተሓባበርቲ ስርዓተ ፆታን ተወከልትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንታይነት፣ ህልዉ ኩነታት ዝርገሐ ኤድስ፣ መከላኸሊ ሜላታትን ካልኦትን ረኽሲ ሕማም ኤች.ኣይቪ. ኤድስ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ናይ ግንዛበ መነቓቕሒ ስልጠና ተዋሂቡ።

 

ኣብቲ ስልጠና ተረኺቦም ነቲ ስልጠና ዝሃቡ በዓል ሞያ ጥዕና ሳይንስ ዩንቨርስቲ መቐለ ኣይተ ሙሴ ኣለማዮህ ከም ዝበልዎ ለበዳ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ክልልና ብልዑል ናህሪ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ግንዛብኡ ኣዕብዩ ክከላኸሎ ኣለዎ። ብፍላይ ስድራ ተኮር ሜላ መከላኸሊ ብምጥቃም ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዕሸል ወለዶ ግንዛበ ብምፍጣር ነቲ ለበዳ ክከላኸሎ ኣለዎ። ብፍላይ ወለዲ ኣዴታት ኣብ ገዛ ኣብ ህፃናት ተምሃሮን መናእሰይን ኣብ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦትን ነቲ ሕማም ዘቀፃፅሉ ናይ ወልፊ ተግባራትን ወሳኒ ስራሕ ክስራሕ ይግባእ ይብሉ ኣይተ ሙሴ ኣለማዮህ በዓል ሞያ ጥዕና ሳይንስ ዩንቨርስቲ መቐለ። እቶም በዓል ሞያ ከም ዝገልፅዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ረኽሲ ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ኣብ ከተማታት 3.5% ኣብ ገጠር ከባቢታት ድማ 0.5% ሽፋን ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዕሸል ከተማታት ብልዑል ናህሪ ይቀፃፀል ስለ ዘሎ ኩሉ ብትርት ክከላኸሎ ይግባእ ይብሉ።

ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ዩንቨርስታት፣ ገባሪ ሰናይ ትካላትን ካልኦትን ምስ ሕብረተሰብን መንግስታዊ ኣካላትን ተዋዲዶም ዝተፈላለዩ መፅናዕታት፣ መፍትሕታት፣ህሉዊ ኩነታትን ካልኦትን ሕማም ኤች.ኣይ.ቪ ኤድስ ትንተና እናቕረቡ ኣብ ተምሃሮ፣ፋይቶታት፣ ነዊሕ ተጓዓዝቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታትን ካልኦትን ትኹረት ብምሃብ ውፅኢታዊ ስራሕ ክስረሐሉ ከም ዝግባእ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን ብምሃብን ቃል ብምእታውን እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንምዕዋት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ሓባርካ ብምስራሕ ብሰፊሕ ተሳትፎን ውዳበታትን ህዝብን ኣቢልካ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ዝዓለመ መድረክ እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ክቡር ዶክተር እምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣገንዚቦም።

   12

 

 

 ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ ቀዋምን ግዝያውን ግልጋሎት ምውሃቢ ማእኸላት ብምጥንኻር ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን፣ ከፈልቲ ግብርን ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብ ዘለውሉ ልዕሊ 90 ሽሕ ብርኪ ሐ ነጋዶን ልምዓት ደኣንትን ኣብ እዋኖም ግብሪ ክኸፍሉን ንግዲ ፍቓዶም ከሐድሱ ብምግባር ልዕሊ 99 ሚኢታዊ ከፈልቲ ግብሪ ንልምዓት ዓዶም ዝውዕል ግብሪ ብዘይ ቅሬታ ንክኸፍሉ በቢ ብርኩ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ካብ ቀደማይ ዙር ክሳብ ሳልሳይ ዙር መዓልታዊ መፅናዕቲ  ብምክያድ ዝተወሰነ ግብሪ መሰረት ብምግባር በቢ ብርኩ ሓበራዊ መድረካት እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ ክቡር ዶክተር እምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ገሊፆም።

እዚ ንመበል ሓምሻይ ግዘ ዝትግበር ክረምታዊ መደብ እቶትን ንግድን እዋናውን ስሉጥን ግልጋሎት ብምሃብ ስርዓት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንኽኸውን ዝሕግዝ መድረክ ኮይኑ ምስ ከፈልቲ ግብርን ነባራይ ሕ/ሰብን ዝካየዱ መድረኻት ክሳብ 25 ሰነ 2008 በጀት ዓመት ክዛዘሙ ብምግባር ካብ 26 ሰነ 2008 በጀት ዓመት ክሳብ 30 ሰነ 2008 በጀት ዓመት ምጅማር ምክፋል ግብሪ 2008/9  ንምብሳር ዝተፈላለዩ ምሕዝነታዊ ውድድራት ስፖርት፣ ውድድራት ሕቶን መልስን ሙዚቃዊ ምርኢታትን ምንቅስቃስ ክለባት ግብሪ ንልምዓትን ብምክያድ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ በቢ ብርኩ ኣፍልጦ ክወሃቦም ከም ዝግበር ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ሓቢረን።

 34

 

ኣብቲ ሓበራዊ መድረክ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ኣተሓሳስባ ፈጢርካ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ምእካብ ወሳኒ ብምኻኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ሓደ ምእኸል ቦታ ብምኻን ኣብዚ ክረምታዊ መደብ ሓበራዊ ግልጋሎት ክወሃብ ይግባእ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣተሓሳሲበን።

 

                                                            ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

 

 ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ብውዑይ ተሳትፎ ኣመራርሓን ህዝብን ንምዕዋት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣፍሊጡ።

 

 

 

ኣወሃህባ ግልጋሎት ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ፅፉፍን ስሉጥን  ንኽኸውን 8 ኣባላት ዝሓዘ ንኡስ ኮማንድ ፖስት ብብርኪ ክልል ብምጥያሽ ኣብ ተግባር ምዕራፍ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም እዋናዊ ግልጋሎት ክህቡ ካብ ብምግባር ብተወሳኺ  ናብ ዕሸል ከተማታት’ውን ብኣካል ብምኻድ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ብብርኪ ክልል መበገሲ ሓበራዊ ትልሚ ብምድላው ተወዲዱ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ምትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣፍሊጦም።

ነቲ ብክልል ዝወፀ መበገሲ ትልሚ መሰረት ብምግባር ንመበል ሓምሻይ ግዜ ዝካየድ ክረምታዊ መደባት እቶትን ብኩለመዳይ ተሳትፎ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን መላእ ነባራይ ሕብረተሰብን  ንምዕዋት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ምልዕዓልን ምንቕናቕን እትገብርዎ ዘለኩም ስራሕቲ ኣብ ምጅማር ምክፋል ግብሪ’ውን ተጠኺሩ ክስርሐሉ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣተሓሳሲቦም።

 

ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ብልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ንምፍፃም ንኣመራርሓ ቤት ምኸሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት፣ውዳበታት ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን፣ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሐን መካረይትን፣ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ብምዃን ክሳብ 19 ሰነ 2008 በጀት ዓመት ዝተፈላለዩ ሓበራዊ መድረኻት ምርድዳእ  ብምክያድ ክሳብ 27 ሰነ 2008 በጀት ዓመት ድማ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ግዝያዊ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት  ብምስላጥ ኣብ ሓሙሽተ ዕሸል ከተማታት መኾኒ፣ ኩኩፍቶ፣ ጨርጨር፣ ባላን መንቻረን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምኳን ስሉጥ ግልጋሎት ብምሃብ ናይ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ዝነበረ መደብ ደረጃ ሐን መካረይትን ካብ 1 ክሳብ ሓሙሽተ ሓምለ 2008 በጀት ዓመት ንምዝዛም ተጠኺሩ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ካሕሱ ድበሎ ኣፍሊጦም።

 

ኣብ መዛዘሚ እቲ ሓበራዊ መድረክ ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ንብሉፃት ኣመራርሓ ቤት ምኸሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት፣ንመዳርግቲ ኣብያተ ፅሕፈት፣ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብርን ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን መተባብዒ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝሕግዝ ናይ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠና ንዓቀብቲ ሕግን ገበን መርመርትንከም ዝሃበ ኣፍሊጡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታትን ከተማታትን ንዝተውፃእፅኡ ዓቀብቲ ሕግን ገበን መርመርትን ብዛዕባ ሕጋዊ ማዕቀፍ ግብርን ታክስን ፣ ረብሓታትን ኣድላይነትን ግብሪ ፣ መሰረታዊ ባህርያትን መትከላትን ስርዓት ግብርን ታክስን ፣ ምምሕዳራዊ መቅፃዕቲ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፣ ከይዲ ምስዋርን ምጭብርባርን ግብሪ ፣ ምሓዝ  ሃፍቲ በዓል ዕዳ ግብሪ ፣ መሰረት ዝገበረ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝተውሃበ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ኣገንዚቦም።

ዕላማ እቲ ስልጠና’ውን ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መንግስትቲ እቶት ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ ፣ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ፣ ትካላት መሰረተ ልምዓት ፣ ማሕበራዊ ግልጋሎት ብውሽጣዊ ዓቅምታትና ክህነፁ ፣ ወፃኢና ብባዕልና ክሽፈን ዘኽእል ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ተቐሪፁ ኣብ ኣወዳድባ፣ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስን ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠናታት ብምሃብ ስርዓት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ብቐረባ ብምድግጋፍ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ዝተውሃበ ልእኽቶ ስርዓት ግብርን ታክስን ክውስን ጥራሕ እንተይኮነስ ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ኣወሳስናን  ኣተኣኻክባን ግብሪ ፍትሓውነትን ሚዛናውነትን ብምንጋስ ክፍተታት ኣወሃህባ ግልጋሎት ብዝቀርፍ መንገዲ ይስርሐሉ ከምዘሎ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ገሊፆም።

ኣብ 2008 በጀት ዓመት ኣብ ዝተትሓዙ ቁልፍን ዓበይትን  መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ብኣወሃህባ ግልጋሎትናን ብንእክቦ እቶት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ኮይኑ ንመሳለጢ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ሃገርናን ክልልናን ንኽውዕል ንከፈልቲ ግብርን ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን በቢብርኩ ዝርከብ ነባራይ ሕ/ሰብን ስልጠታታት ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ብቀረባ  ተዋዲድካ ምስራሕ ዝተጀመረ ዋላካ እንተኾነ ኣብ ዝኸፈአ ስወራን ምጭብርባርን ግብርን ታክስን ንዝተዋፈሩን ብተደጋጋሚ ሕጊ ዝጥሕሱን ከፈልቲ ግብሪ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብምቕዳም እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝግበር ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ኮማንደር ኣለም ምስግናን ወ/ሮ ሸዊት ገብረን ብወገኖም ኣብ ምስዋርን ምጭብርባርን ምፅራይ ገበንን ዝርኣዩ ሕፅረታትን ክፍተታትን እቲ ስልጠና ኣብ ምምላእ ዓቅሚ ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብርን ታክስን ከዳኽሞ ስለዘይኽእል ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲድካ ብምስራሕ ከፈልቲ ግብሪ ቅድሚ ናብ ገበን ምጭብርባር ግብርን ታክስን ምእታዎም ግንዛበ ከፈልቲ ግብሪ ንምዕባይ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

ሃይላይ ኪሮስ

ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

May 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

053456
ሎምዓንቲሎምዓንቲ12
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን295
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1049
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ53456

We have 68 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved