top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ
ክረምታዊ መደባት
ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረክ እተሳልጥ!

ኣብ ኣወሳስና ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቡ

 

 በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ 1 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን 5 ዓመት ብውዑይ ኩነታት ዛዚሙ ኣብኡ ዝነበሩ ጥንኩራትን ድኹማትን ጎንታት ገምጊሙ 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብምድላው ዝነበርዎ ናይ ኣፈፃፅማ ጥንኩር ጎንታት ብምጉልባት መደባት ትልሚ 2008 ዓ/ም ብምውፃእ ኣብ ሰፊሕ ምርብራብ ከምዝርከቡ ተወካሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ኣገንዚቦም።

 

በዚ መሰረት እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ዝኾነ ግብሪ ምውሳንን ምእካብ ተጠናኺሩ ንክኸይድ እቶም ዝራኣዩ ዘለዉ ፀገማት ብስልጠና መልክዕ ክፍትሑ ስለዘለዎም ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብርን ታክስን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕትን ዘጋጥሙ ፀገማትን ብምፍላይ መድረኻት እናፈጠርካን ነቲ ሕብርተሰብ እናሳተፍካን ኣብ ምርድዳእ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ እናተሰርሑ መፂኦም እዮም። እቶም ዝተጀመሩ ፅቡቓት ስራሕቲ ኣጠናኺርካ ንምቕፃል ኣብ ኣሰራርሓ ንዝተርኣዩ ክፍተታት ንምፅባብን ናብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ናብ ዝተመጣጠነ ክእለትን ፍልጠትን ንምምፃእ ብምሕሳብ ን529 ኪኢላታት ኣተኣኻኽባ እቶትን ክትትልን፣ ትምህርትን ስልጠናን ኣመራርሓ ስራሕቲ ስግኣትን ንዝተውፃእፅኡ ሰራሕተኛታት ካብ ለካቲት 20-24/2008 ዓ/ም ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብውዑይ ዝኾነ ተሳትፎን ምይይጥን እናተሰነየ ከምዝተውሃበ መተሓባበሪ እቲ ስልጠና ኣይተ ኣፈወርቂ ታካ ሓቢሮም።

 

እቲ ስልጠና ዘድሃበሎም ዛዕባታት ኣብ ኣሰራርሓ ምሕደራ ግብርን ታክስን፣ኣብ ኣፈፃፅማ ምርመራ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ኣፋላላይ ምህላዉ ካብ ብዑደት ዝተረጋገፀ ክፍተት መሰረት ዝገበረ ነዚ ነዚ ኣፈላላይ እዚ ንምፅባብ ዝዓለመ እቲ ስልጠና ክወሃብ ግድን ከምዝኾነ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ወሲኾም ሓቦሮም።

 

ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ነቲ ካብ ስልጠና ዝረኸብዎ ዓቕሚ ተጠቒሞም መደባቶም ከምዘዐወቱ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ብምጥንኻር ብመምርሒ ሜላ ኣፈላልያ ኦዲት በቢ ብርኩ ብምፍላይ ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ እናበረታታዕና ክራይ ኣከብትን በለፀኛታትን ድማ ብምእራምን ብሕጊ ክሕተቱን ናይ ምግባር ስራሕቲ ብተወፋይነትን ተኣማንነትን ዓቕምና ፀንቂቕና ብምስራሕ ዝተወዘፈ ሒ/መዛግብቲ ኣብዚ በጀት ዓመት ክነፅፍፍ ቃል ንኣቱ፣ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን ባዕልና ብዝግባእ ብምርድዳእን ንመዳርግቲ ኣካላትን ከፈልቲ ግብርን ጠቕላላ ክፋል ሕብርተሰብን ግንዛበ ክፈጥር ብምግባር ምዕሩይ ምሕደራ ግብሪ ንምርግጋፅ ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑን ካልኦትን ዝሓዘ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእን ብዓወት ተዛዚሙ።  

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መበል 41 ዓመት ልደት ህወሓት በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ፓነል ብምክያድ ብድምቀት ኣብዒሉ።

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ መበል 41 ዓመት በዓል ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ብድምቀት ብፓነል ኣኽቢሮም ውዒሎም። ስለዚ “ሓቀኛ ታሪክ 11 ለካቲት ነበረያ ነበረ ንከይኸውን ናይ ኩሉ እዋን ይኹን” ብዝብል መሪሕ ቃል መሰረት ብምግባር ሓቀኛ ታሪኽ ”ኣስከሬን ኣልቦ መስተንክራዊ መስዋእቲ ምዕቡል ህበይን ኣቦይ ገ/ማርያምን” ብምዕራፋት ተዋቒሩ መስተንክራዊ ፅንዓት ስውኣት ክልተ ገ/ማርያማት ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ብዝብል ኣብቲ ፓነል ብተጋዳላይ ተስፋሚካኤል ሃይሉ(ቐሺ) መተሓባበሪ ኬዝቲም ዓቀብቲ ሕግን ምርመራ ገበንን ብዝርዝር ቀሩቡ እዩ።

ኣብቲ ዘተ/ፓናል/ ክልተ ገ/ማርያማት ኣብ 1974 ዓ/ም ቀይሕ ኮኸብ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ 6 ወራር ግፍዓዊ ጭፍጨፋ ስርዓት ደርጊ ንመላእ ኤርትራ ደምሲስካ ህወሓት ንምድኻም ዝነበረ መበገሲ ዕላማ ስርዓት ደርጊ ብፅኑዕ ቃልሲ ተጋደልቲ ህወሓትን ክልተ ገ/ማርያማትን ድሌትን ባህግን ዑሱብ ሰራዊት ደርጊ ተቐምሲሉ/ተደምሲሱ ክተርፍ ክኢሉ ‘ዩ።

በዚ ምኽንያት ድማ ስርዓት ደርጊ ኣብ 6 ወራር ንዝበፅሖ ከቢድ ናይ ስዕረት ካባ ሕነ ንምፍዳይ ’ቅጣው’ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ክፍለ ጦር ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ ሓራ መሬት ትግራይ ንምሓዝን መዋፈርታት ህወሓት ንምድምሳስን ብ1975 ዓ/ም 7 ወራር ኣካይዱ ነይሩ።

ኣብ’ዚ ወራር እውን ዓወት ዝልማዶም ክልተ ገ/ማርያማትን ምሰ ካልኦት ንስርታት ሰራዊት ህወሓት ኣብ በርጌድ 43 ተሰሊፎም ነቲ ዝተሃንደደ ቢኤም 40 ኣፉ፣ናይ ናፓላት ተበራዒ ዓረርን ድሩዓት ታንኪታትን ዝተዓጀበ ዑሱብ ሰራዊት ደርጊ ካብ ቃፍታ ሑመራ እንተይ ሓለፈ ከም ዘለዎ ክሕምሸሽን ክድምስስን ገይሮም። እቶም ክልተ ገ/ማርያማት ድማ ምእንተ እቲ ህዝቢ፣እቲ ውድብ እቲ ፅሩይ መስመርን ክቡር ሂወቶም ከም ዝገበሩ ብነባር ተጋዳላይ ተስፋሚካኤል ሃይሉ ሕራነን ወነን ዘስንቕ ሓቀኛ ታሪኽ ተዘንቲዉ እዩ።

ነዚ መስተንክራዊ ሓቀኛ ታሪኽ መሰረት ብምግባር ድማ እቶም ኣብ እቲ ዘተ/ፓነል/ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ሕቶታት ምስ ሓተቱ ነቶም ዝቐርቡ ሕቶታት ሕቶን መልስን ሓፈሻዊ መብርሂን ርኢቶታትን ተዋሂቦም እዮም። ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ ወለዶ ነዚ መስተንክራዊ ታሪኽ ኣያታቱ ኣሰር ብምኽታል ኣብ ምጥፋእ ድኽነት ኣብ ዙርያ ውድብ ህወሓት ዓሲሉ ልምዓት፣ሰላምን ዲሞክራስን ህዳሴ ክልልናን ሃገርናን ኣብ ምርግጋፅ ነቲ ታሪኽ ክደግሞ ከም ዝኽእል ነባር ተጋዳላይ ተ/ሚካኤል ሃይሉ ወሲኹ ሓቢሩ።

ከምኡ ድማ ነቲ ”ፍትሒ ኣብ ዳዕሮ ተሪፋ” ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብፍትሓውነት፣ብቅንዕና፣ብተኣማንነትን ብዘይምንም ኣድልዎን ግልጋሎት ብምሃብ ሙሉእ ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስ ሕዚ እውን ከም ልማድና መመሊስና ተደራረብቲ ዓወታት ክነመዝግብ ከም ዝግባእ ብምሕባርን ዳግም ብስም ሰማእታትና ቃል ብምእታውን እቲ ዘተ/ፓነል/ ተዛዚሙ።

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ንምጥንኻር ሙያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ምዕባይ ወሳኒ ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

መደባትና ብብቕዓት እናፈፀምና ብህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ልእኽቶ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ንጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን  ኣብ ዙርያ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን መሰረት ብምግባር ብተግባርን ብክልስ ሓሳብን ሙያዊ ዓቕምን ክእለትን መዕበዪ መባእታዊ ትምህርትን ስልጠናን  ከም ዝተውሃበ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ኣገንዚቦም።

 

እቲ ዝተውሃበ መባእታዊ ስልጠና ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ ማእኸል ዝገበረ ኮይኑ ብዋናነት ድማ ደንብን መትከላትን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት፣ ኣደላልዋ ትልሚ እቶት፣ ኣድላይነትን መትከላት ኣወሳስና ግብሪ፣ ስርዓት ኣፈፃፅማ ቫት ኦዲት ስትራተጂ፣ መምርሒ ኣፈፃፅማ መዓልታዊ ኣታዊ ከፈልቲ ግብርን ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትን ማእኸል ብምግባር ካብ 52 ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ንዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 160 ጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ እዚ ዓቕምን ክእለትን መመሓየሺ ስልጠና ዋና ዕላምኡ ስርዓት ግብሪ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ድሒኑ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ  ብተወሳኺ ገሊፆም።

  ኣብ መዛዘሚ እቲ ስልጠና ዝተረኸቡ ተወካሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኣመራርሓ ስራሕን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብወገኖም ዝተዋደደን ዝተኣሳሰረን ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ብምህናፅ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምቕያር ዝጠንከረ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ምፍጣር መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

 እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ኣተሃናንፃ ሓይሊ ሰብና ዝበለፀ ለውጥን ምዕባለን ንምምፃእ ሪፎርምታት ምሕደራ ግብሪ ብዝበለፀ ንምጥንኻር ኣዋጃት፣ ደንብታት መምርሕታት ግብሪ ንምትግባር ብመደጋገፊ ኔትዎርክ፣ ብዓርሰ ምምህሃርን መዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታን ኣቢሎም ዝያዳ ከጎልቡትዎ  ብምሕባር ብብርኪ ክልል በዓል መዚ’ውን ቐፃልነት ዘለዎ ሙያዊ ደገፍን ክትትልን ዳህሳስን ከም ዝካየድ ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።

 እዚ ልምዓታዊ ሰራዊት ግብርን ታክስን ንምፍጣር ተጀሚሩ ዘሎ ውሁድ ኣሰራርሓ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓለሓሊፉ ዝርኣዩ ክፍተታት ንምውጋድን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ተዋዲድካ  ምሰራሕ ከም ዘድሊ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ካብ ሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

 ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ሚዛናዊ፣ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ ራእይ ክቡር መራሒና መለስን ኩሎም ሰማእታትናን ተሓንጊጥና፣ መንፈስ መገልገላይነት ተላቢስና ሌጋስታት መለስ ኣኽቢርና ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ብዝግባእ ኣፅኒዕና፣ ዘመናዊ ስርዓት ግብርን ታክስን ብምህናፅ ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክንገብሮ ኢና ዝብሉን ካልኦትን በዓል ዓሰርተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

                                          ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣፈፃፅማ  መደባት ቀዳማይ መንፈቕ ዓመት 2008 በጀት ዓመት ገምጊሙ

በዓል መዚ ልምዓት ምስ ሓለፍትን መተሓባበርትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ፍርቂ ዓመት ዘካየደ ኮይኑ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኬዝቲማትን ውልቀ ክኢላታትን ማሕንቖታት ዘነፀረ ብስርዓት ውፅኢት ተኮር ዝተቃነየ ትልሚ 2008 በጀት ዓመት ብምውፃእ መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ተጠናኺሩ ከም ዝተሰርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብቲ ዘውፅእኦ ዓመታዊ ትልሚ ብፍሉይ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር፣ መኮነን ስነ-ምግባርን ስርዓተ-ፆታን ዓርሱ ክኢሉ ክወፅእን ካብ ምግባር ሓሊፉ ተግባር መሰረት ዝገበረ ህንፀት ብዓርሰ ምምህሃርን ኣቢሎም  ኣዋጃት፣ደንብታት፣ መምርሕታትን ግብሪ ምይይጣት ብምክያድ ብመዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታን መደጋገፊ ኔትዎርክ እናተሓጋገዙ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ናብ ተመሳሳሊ ዓቕምን ክእለትን ክመፁን በዚ ኣቢሎም’ውን ስሉጥ ግልጋሎት ክህቡን ከም ዝኸኣሉ እተን ዋና ዳይሬክተር ብተወሳኺ ገሊፀን።

ከም በዓል መዚ  ኣብ 2008 በጀት ዓመት ኣብ ቁልፍን ዓበይትን ዝተትሓዙ መደባት ንምዕዋት ኣተሓሳስባን ተግባርን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ብኣወሃህባ ግልጋሎትናን ብንእክቦ እቶት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ኮይኑ ንመሳለጢ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ሃገርናን ክልልናን ንኽውዕል ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ 58 ዋህዮታትን 183 ኔትዎርክታትን ተወዲቦም እናተሃናነፁን እናተደጋገፉን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ብምጥንኻር ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2008 በጀት ዓመት ንከፈልቲ ግብሪ ደገፍን ክትትልን ብምግባር 126‚413 ነጋዶን ገዛ መካረይትን መዓልታዊ መፅናዕትን ዝተኻየደሎም እንትኸውን ን13‚657 ከፈልቲ ግብሪ’ውን ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተሰነየ መለለዪ ቑልፊ ከፈልቲ ግብሪ ተዋሂቡ’ዩ።

ምስ ምትእትታውን ምጥቓምን መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ተተሓሒዙ’ውን ዘመናውን ፅሬቱ ዝተሓለወን ኣተኣኻኽባ እቶት ክህሉ ካብ ምግባር ሓሊፉ ፍትሓዊ ግብሪ ብምውሳን ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ 5‚757 መሽናት ተኣታትየን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓላ እንትኾና 14‚843 ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ ሀንለን ሒሳብ መዝገብ ብምሓዝ ሕትመት ወሲዶም እናሰርሑ ከም ዘለዉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣፍሊጠን።

ኣብ መወዳእታ እቲ ገምጋም ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓልሓሊፎም ዝረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ኣብ መዓልታዊ መፅናዕቲ ፍትሓውነት ምጉዳልን ብእዋኑ ክንኸፍሎ ዝግባእ ግብሪ ወሲንካ ክኸፍል ኣብ ምግባር ዝረኣዩ ሕፅረታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምርድዳእ ንቐፃሊ ጠመተ ዘድልዮም  መደባት ብምንፃር ተዛዚሙ እዩ።

  ሃይላይ ኪሮስ

ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                                                                                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሙያዊ ዓቅሚ ክኢላታት ንምዕባይ

ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን ኩለመደያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ዝሕግዝ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

01022016201022016

 

 

ካብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዝተውፃእፅኡ ክኢላታት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ ኣብ ኣወሃህባ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ነጋዶ፣ ሕብረት ሽርክና ማሕበር፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን፣ ዘርፊ ንግዲ፣ ቫት ሰርቲፍኬትን ዝተበላሸወ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ቲን ብኸመይ ከም ዝወሃብን ዝቕነስን ከምኡ’ውን ብኸመይ ከም ዝስተኻኸልን ዝፀደቀ መምርሒ መዓልታዊ መፅናዕትን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቦም እዮም።ዕላማ እቲ ስልጠና ድማ ኣብ እኹል ፍልጠት ዝተደረኸ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቑፅሪ ከፈልቲ ግብሪ TIN ቫትን ብምሃብ ዘመናዊ ምሕደራ ግብርን ታክስን ኣብ 33 ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ሲግታስ ኣብ ከተማታት፣ ክፍለ ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ።

ብተዛማዲ ንመሓውር ሰራሕተኛታት ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ሙያዊ ክፍተትን ዓቕምን ዝመልእ ብዛዕባ ፖሊሲ ገበን ፍትሒ ሃገርና፣ህንፀት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን፣ሓፈሻዊ ፅንሰ ሓሳብ ምጭብርባርን ምስዋርን ግብርን መምርሒ ኦዲት ስትራተጅን ዝብሉ ሓሳባት ዘካተተ ዓቕሚ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምሃብ ኣብ መንጎ እቶም ሰልጠንቲ ዘሎ ብሉፅ ተሞክሮታትን ክፍተታትን ንምፅባብ ብጉጅለ ክመያየጡ ተገይሩ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ኣብ ገዛ መካረይትን ገዛ መሸጣን ዘሎ ናይ ግብሪ ምሕባእ ኣተሓሳስባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ውድባውን መንግስታውን መሓውር ብምጥቃም ክንሰርሐሉ ኢና ዝብሉ በዓል ሽዱሽተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

040963
ሎምዓንቲሎምዓንቲ10
ትማሊትማሊ26
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን52
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ876
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ40963

We have 18 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved