top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ
ክረምታዊ መደባት
ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረክ እተሳልጥ!

መምርሒ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ኣተኣኻኽባ እቶት መንግስትን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስራተጅን ካብ ዓበይትን ዕሸላት ከተማታትን ምስ ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ፡፡

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣብ ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ካልኦት ሓበራዊ ጉዳያትን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ሓበራዊ ስምምዕነት ፈሪሙ ብዛዕባ እቶትን ግብርን ካልኦት ዋኒናትን መበገሲ ብምግባር ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ዘራኽቡ ኣሰራርሓታት እናሰርሐ ከም ዝመፀ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብዚ ሓበራዊ መድረኽ እውን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብርኪ ክልልና ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ውሱን ኦዲት፣ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር ይስርሐሉ ከም ዘሎ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣፍሊጦም፡፡

 

ካብ ዝቐረቡ ሒሳብ መዛግብቲ ብቀሊል ኦዲት 50 ሚኢታዊ፣ ውሱን ኦዲት 35 ሚኢታዊ፣ሙሉእ ኦዲት 14 ሚኢታዊ እንትኸውን ሓደ ሚኢታዊ ድማ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ኣድላይ ምስክርነት ሰብን ቴክኒካዊ ምርመራን ዝግበረሉ እዩ፡፡

 

ከይዲ ምፍላይ ኦዲት ስትራተጂ ካብቶም መዐቀኒ ነጥቢታት ብዋናነት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ሒሳብ መዝገብ ምሓዝ፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ምትእትታውን ቫት ንምምዝጋብን ዘርኣዮ ቅሩብነት፣ ምስ ኣጠቓቕማ ቅብሊት ተተሓሒዙ ብደረሰኝ ዝገዝእን ዝሸይጥን ምህላዉ፣ በቢ ወርሑ ቫት፣ተርን ኦቨር ታክስን ስራሕ ግብርን በቢ እዋኑን ብፅሬትን ዘቕርብን ካልኦት ተዛመድቲ መዐቀኒታትን ካብ 100 ተዓቂኑ ካብ ኣርባዕቲኦም መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ብምቕማጥ ብቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርኢቶ ክህብሉን ከፅድቕን ብምግባር ኣብ ህዝቢ ዝሪኦም ቦታታት እናተለጠፈ ከም ዝርከብ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኦዲት ሒሳብ መዝገብ ይዘናጋዕ ኣሎ፣ ንኸፈልቲ ግብሪ ዝቐርባ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ፅሬት የብለንን ብቀሊሉ እየን ዝበላሸዋ፣ ኣብ ከተማታት ዘይሕጋውያን ነጋዶ ይበራኸቱ ኣለዉ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዳይ እንተዝመሓየሽ፣ኔትዎርክ ሲስተምኩም ድኹም እዩ፣ ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ብቀፃልነት ክትሰርሕሉ ኣለኩም ዝበሉ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ፡፡

 

 

 

እቶም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪን ዘፈር ማሕበራትን ንቐፃሊ እውን ምምሕዳር ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብምዃን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶት ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ ተኻይዱ

 

 

ኣብ ዘፈር እቶት ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ንኽመፅእ ምስ ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ተዋዲድካ ምስራሕ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶትን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ እንተካይድበዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ካብ ዝተውሃቦ ሓላፍነት እቲ ቐንዲ ፍትሓውን ግልፅን ብዝኾነ መንገዲ ግብሪ ክውስንን ክእክብን ከምኡ’ውን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ምስ ኩሉ ተጠቃሚ ሕ/ሰብ፣ ማሕበረሰብ ንግድን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚቦም።

 

ኣብ ምሕደራ ግብርን ታክስን እወንታዊ ለውጥን ምዕባለን ክመፅእ ዝኽእል  ውዳበታት ህዝቢ ኣሳቲፍካ ብምስራሕ እንትኸውን ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ኣፈ ጉባኤታት ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ከተማታት፣ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ፣ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርክባት ህዝብን ሚድያታትን ክሳተፉ ብምግባር ኣብቲ መድረኽ ምስ ምሕደራ ግብሪ ተዛመድቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ሓሳባትን ርኢቶታትን ዝተለዓሉ ኮይኖም ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ብምቕራብ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

  

ብተዛማዲ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዋኒን ኩሉ ሕ/ሰብ ንኽኸውን ምስ ርክባት ህዝብን ሚድያታትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ከፈልቲ ግብርን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ከም ዝስርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007 ዕዙዝ ግደ

ንዝነበሮም መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ በቢ ዓመቱ ካብ ወረዳታት፣ ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ስርዓት ምምሕያሽ ግብርን ታክስን ብምትግባር፤ ኣብ ምርግጋፅ ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ዘለው ዓወታትን ጭቡጣት ለውጥታትን መሰረት ብምግባር ነዚ ኣብ ምትግባር ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓን፣ ኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምትን በቢዓመቱ መድረኽ ሽልማት ብምድላው ንቡሉፃት ሃርበኛታት ልምዓት እናተባብዐን ኣፍልጦ እናሃበን ከም ዝመፀ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

እዚ ትካል ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብብልሒ ዝግለፀሉ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ክራይ ኣካብነት ብዝተገበረ ቃልሲ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ። እዚ ልምዓታውነት ብምስፋሕን ብምጉልባትን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክልልና ዘፈልፍሎ ኣታዊ ብምእካብ ዘላቒ ልምዓት ክልልና ንምቅልጣፍ በቢ ዓመቱ ዝገበርናዮ ወያናይ ቃልሲ ሓበንን ኩርዓትን እዩ።ብምዃኑ ድማ ዝሓዝናዮ ዕውት ጉዕዞ ብዝበለፀ ክጕልብትን ክጠናኸርን ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ሽትኡ ክበፅሕን ጉዕዞ 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን’ውን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ክብላ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ላማ እዚ ሐዚ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ሽልማት ሃርበኛታት ልምዓት ኣፍልጦ ምሃብን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሃገርናን ክልልናን መሰረት ብምግባር ኣመዝጊብናዮም ዘለና ዓወታትን ምዕባለታትን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ርኡይ ምንቅስቓስን ፀብለልታን ንዝነበሮም ሰራሕተኛታት ምንቅስቓሶም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ዝሕግዝ እዩ። ካልኦት ድማ ካብዚ መድረኽ ሽልማት ተማሂሮም ዝጎድልዎም ኣሰራርሓታት፣ ክእለትን ዓቕምን ሪኦም ንቐፃሊ ኣብ መንጎ እዞም ኣካላት ወያናይ ንሕንሕን ሓቦን ብምፍጣር ብውፅኢት ስርሖም ተሸለምቲ ክኾኑ ዓሊሙ ዝተሳለጠ መድረኽ’ውን እዩ። ኣብ ከተማታትና ዝርኣዩ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምትካእ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ምርግጋፅን ብቑዕ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብያተ ዕዮ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ ዝሃቡ ዞባን መሓውራት ወረዳን ከተማን ብምሽላም መንግስቲ ንዝሓንፀፆም መደባት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ርኡይ ፀብለልታ ንዝነበሮም ዕውታት ሓርበኛታት ልምዓት ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ስቪል ሰርቫንት ኣፍልጦ ንምሃብ ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ እዩ።

መመዘኒ ረቛሕታት ተወዳደርቲ ኣካላት ልእኽትኦም መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብፍላይ ንኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ቁልፊ መደብ ብቑዕ ማሕንቖታት ዘነፀረ፣ ትልሚ ብምድላው ፈፀምቲ ኣካላት ብብቕዓት ብምድላው ናብ ተግባር ክኣትው ዝገበረን ከም ውፅኢቱ ብድምር ኣብ ዓበይቲ ዝተትሓዙ መደባት ሽቶታት ልዕሊ 95 ሚኢታዊ ዝፈፀመን እዩ። ንዞባታት ድማ ብቐንዱ ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ ንሕድሕድ ወረዳን ከተማን ብቑዕ ደገፍን ክትትልን ስራሕቲ ብምፍፃም ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣፈፃፅማ መደባት ክመፃ ብምግባር ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ኣብ ክረምታዊ መደባት ግብርን ታክስን ብቑዕ ምርድዳእ ብምፍጣር ውፅኢታዊ ስራሕ ክምዝገብ ዝገበሩ እዮም። ንመዳርግቲ ኣካላት፣ ደገፍትን መተሓባበርትን ኣካላት ንልኡኾም ማእኸል ዝገበረ መመዘኒ ረቛሕታት ብምድላውን ብምምዛንን 36.5 ሚኢታዊ ውልቀ ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ክሕረዩ ብምግባር ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

 

 

እቲ ሽልማት ንኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝወፀ ረቛሒ መሰረት ብሰለስተ መንገዲ ዞባታት ብዝሃብዎ ነጥቢ፣ ብብርኪ በዓል መዚ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ሱፖርቪዥን ስርርዕን በብከይዲ ስርሑን ኬዝቲማትን ዓመት ምሉእ ዝተገበረ ድገፍን ክትትልን ንናይ ባዕሉ ዋጋ ብምሃብ ዝተፈፀመ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ዝተገበረ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ክረምቲ መደባት ውፅኢት ብምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታውን ዝተገበረ ስርርዕ እዩ። ውፅኢት ስርርዕ ኣብያተ ፅሕፈት ከምዘመልኽቶ ካብ ከተማታት ልምዓት እቶት ከተማ ዓዲ ግራት ግዜ፣ ካብ ክ/ከተማታት ክ/ከተማ ሰሜን፣ ካብ ገጠር ወረዳታት ልምዓት እቶት ድማ ወረዳ ታ/ኣድያቦን ኦፍላን ብተኸታታሊ ን3 ግዜ ዝተውሃበን ልእኽቶ ብልምዓታዊ ሰራዊት ብምፍፃም ተወዳደዲረን ሰዓርቲ ኮይነን ዝቐረባ ብምዃነን ኣብ 1 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኮኾባት ተባሂለን ብፍሉይ ተወሳኺ ሚኒ ላፕቶፕ ሽልማት ከበርክተለን ከም ዝኸኣለ ዋና ዳይሬክተር ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

ብብርኪ ክልል 6 ኣብያተ ዕዮን ኣካላት ሚድያን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 4 ዞባታት ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ምስ ሚኒ ላፕቶፕ፣ 8 ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 12 ገፀር ወረዳታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 25 ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንመወከሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መፃሕፍቲ፣ 20 ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን ዋንጫን ተርቲፊኬትን፣ 10 ብሉፅ ኣፈፃፅማ ዝነበሮም ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ዝተሽለሙ ኮይኖም 20 ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ዝርከብዎም 200 ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ድማ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ማለት 50 ሰራሕተኛታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንዝተቐመጡ 5‚000 ብር ምስ ወረቂ መዳልያን ሰርቲፊኬት፣ ን75 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጡ 4‚000 ብር ምስ መዳልያ ብሩርን ሰርቲፊኬትን ከምኡ’ውን ን75 ብሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጡ ድማ 3‚000 ብር ምስ መዳልያ ነሓስን ሰርቲፊኬትን ክሽለሙ ተገይሩ እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገሊፀን።

ብተዛማዲ ኣብቲ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት 2007 በጀት ዓመት ብንፁር ዝገምገሙ እንትኾኑ ቀፃሊ መደባት 2008 በጀት ዓመት ብዝርዝር ብምዝታይን ርኢቶታት ብምሃብን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተበፅሐ እንትኸውን እቲ መድረኽ ፀረ ክራይ ኣካብነት ቃልሲ ብምሕያል ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ክንሃንፅ ኢና ዝብሉን ካልኦትን ዝሓዘ በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ብዓወት ተዛዚሙ።

ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

ስርዓት ኦዲት ስትራተጂ ኣካብነት ክራይ ብምድኻም ብልምዓታዊ መንገዲ ብዓርሰ ተበግሶ ግብሪ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ዘበረታትዕ ዋዕላ መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ከም ዘሳለጠ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

እዚ ዋዕላ ኦዲት ስትራተጂ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ኣወሳስናን ኣተኣኽኽባን ግብሪ፣ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ተዛመድቲ ስራሕትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ረኺቦም ኣታዊኦም ብትኽክል ብምፍላጥን ብምኽፋልን ዝሓሹ ከፈልቲ ግብሪ ብብርኪ ወረዳና ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታ/ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ገሊፀን፡፡

 

       

 

ከፈልቲ ግብሪ ንዘቕረብዎ ሒሳብ መዛግብቲ ንምፍላይን ኦዲት ንምግባርን ዝሕግዙ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኸፋሊ ግብሪ ካብኡ ዝድለ ግብርን ታክስን ብመሰረት ኣታዊኡ ብትኽክል ኣብ ምፍላጥን ምኽፋልን ብዝተነፀሩ መዐቀኒታት መሰረት ብንፅፅር ተመዚኑ ዝሓሸ እምነት ዝተገበረሉ ኮይኑ ደጋፊ ሰነድን ካሊእ ተወሳኺ መረዳእታን ምፍታሽ እንተየድለየ ኣብቲ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ውሱን መረጋገፂ ኦዲት ብምክያድ ኣፈላላይ እንትህሉ መስተኻኸሊ ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ቀሊል ኦዲት ኮይኑ ውሱን ኦዲት ድማ በቶም ዝተነፀሩ መዐቀኒታት ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተገመተ ሓደ ወይ ክልተ ክፋል ኣብ መሸጣ፣ ዕድጊት፣ ምምሕዳራዊ ወፃኢ ወይ ድማ ኣብ ኢንቨንተሪ ካልኦትን ዝተረኸበ መረዳእታ ኦዲት ብምግባር ዝተረኸበ ኣፈላላይ እንትህልው ብምስትኽኻል ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ኦዲት እዩ፡፡

ሙሉእ ኦዲት ድማ ኣብ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ክብድ ዝበለ ፀገም እንትህልዎ ደገፍቲ ሰነዳትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ መረዳእታታትን ሓበሬታታትን ብምትእኽኻብ ኩለመዳያውን ጥልቀትን ዘለዎ ሙሉእ ምርመራ ብምክያድ ትኽክለኛ ተኸፋሊ ግብሪ ንምውሳን እንጥቀመሉ ኣሰራርሓ ኮይኑ ፍሉይ ኦዲት‘ውን ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ክፍእ ዝበለ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ምዃኑ እንትጥርጠር ኣብ ሜላ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ናይ ሰብ ምስክርነትን ኣድላይ ቴክኒክ ምርመራን ብምክያድ ግቡእ ግብርን ታክስን ንምእካብ እንጥቀመሉ ሜላ ኦዲት እዩ ክብላ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣገንዚበን፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ብወገኖም ምሕደራ ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምጥንኻር ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታን ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 

 ኣብ መዛዘሚ እቲ ዋዕላ ድማ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ፣ ንቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣ ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ዕውት ምንባሩ ተሓቢሩ

 

መደባት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ውድብን መንግስትን ግብሪ ኣከብትን ከፈልትን ዝለዓለ ኣቃልቦ ብምሃብ ሰሪሖም እዮም። ከም በዓል መዚ ድማ ካብ 2003 በጀት ዓመት ጀሚሩ ለበዳ ኣካብነት ክራይ ደው ንምባል፣ ኣብ 2004 በጀት ዓመት ትካላዊ ህንፀት ብምክያድ፣ ኣብ 2005 በጀት ዓመት ብመልክዕ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ኣብ ከተማታትን ዕሸል ከተማታትን ዝርአ ልዕልነት ኣካብነት ክራይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ንምድኻምን ልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ንምርግጋፅ ብርቱዕ ቃልስን ሰፋሕቲ ስራሕትን ተወጊኖም እዮም ክብሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ኣገንዚቦም።

ከም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ምዕዋት ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝነበሮ ኣፈፃፅማን ብፅሒትን በቢ እዋኑ ብውድብን መንግስትን ዳህሳስ ዝተገበረሉ፣ ዝተገምገመሉ፣ ኣፍልጦ እናተውሃቦ እውን ዝመፀን ንፌዴራል ይኹን ንኹለን ክልላት ሃገርና ከም ማእኸል ብሉፅ ተሞክሮ ንኽትከውን ኣብ እዋን ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ካብ ምልማዕ ሓይሊ ሰብን ኣወዳድባን፣ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምኽባር ሕግን፣ ኣብ ምትእትታውን ምጥቃምን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ዝተወገኑ ስራሕትን ኣፈፃፅምኦምን እውን ዕውታት ንምባሮም እቶም ዋና ዳይሬክተር ገሊፆም።

ኣወሃህባ ግልጋሎት ንምርግጋፅ ንክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ደሚርካ ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ 4 ዓመታት ቅድመ ምድላውን ተግባር ምዕራፍን (ናይ ሓጋይን ክረምትን መደባት ) ተባሂሎም ብስሩዕ ትልሚ ተዳልዩሎም ካብ ክልል ክሳብ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ልምዓት ጉጅለታትን ፈፀምቲ ዓቕምታትን ብምድላውን ተጠናኺሩ ተሰሪሕሉ እዩ።

ብተዛማዲ ኣወሃህባ ግልጋሎት ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ዘሳልጡ 8 ቢሮታት ዝሓወሰ ውሁድ ክልላዊ ዓቕሚ ብምድላው ብክልል፣ ዞባ፣ ከተማ፣ ክፍለ ከተማ፣ ዕሸል ከተማታትን ወረዳታትን ኣመራርሓን ሰብሙያታትን፣ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ዝተሳተፍሉ ኣብ 2007 በጀት ዓመት ልዕሊ 16 ዝተፈላለዩ ናይ ምርድዳእን ምፍፃምን ሓበራዊ መድረኻት ተወጊኖም እዮም።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ንቀፃሊ ትኹረት ዘድልዮን ቀፃሊ ፈተናን እዩ።ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ጋእሰጋእ ምባልን ምፍራሕን ብተግባር ይረኣዩ እዮም።ነዚ ድማ በቢእዋኑ እናተጠናኸሩ ዝመፁ ለውጥታት ሰኒቕና ዝተጠናኸረ ቀፃሊ ፃዕሪ ዝሓተት ኮይኑ ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ መሊኡ ክጠናኸር፣ ኣብ ቅብሊት ምቑራፅን ምጭብርባር ሰነድን ዝርኣዩ ተግባራት ኣካብነት ክራይ ዝበለፀ ክዳኸሙ፣ ቴክኖሎጂታት ብዝበለፀ ንምዕጣቕን ንምጥንኻርን፣ ኣብ ኦዲት ምግባር ይኹን ግምት ግብሪ ፍትሓውነቱ ብዝዓበየ ንምርግጋፅ ቀፃሊ ስራሕ ዝሓትት እንትኸውን ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተኻየደ ርሕቐት ብምጥንኻር ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዓብዪ ዝላ እነመዝግበሉ እዋን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብተወሳኺ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ኣተሓሳሲቦም።

 

                                                 ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

040963
ሎምዓንቲሎምዓንቲ10
ትማሊትማሊ26
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን52
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ876
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ40963

We have 16 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved