top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣፈፃፅማ  መደባት ቀዳማይ መንፈቕ ዓመት 2008 በጀት ዓመት ገምጊሙ

በዓል መዚ ልምዓት ምስ ሓለፍትን መተሓባበርትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት ቀደማይ ፍርቂ ዓመት ዘካየደ ኮይኑ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኬዝቲማትን ውልቀ ክኢላታትን ማሕንቖታት ዘነፀረ ብስርዓት ውፅኢት ተኮር ዝተቃነየ ትልሚ 2008 በጀት ዓመት ብምውፃእ መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ተጠናኺሩ ከም ዝተሰርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብቲ ዘውፅእኦ ዓመታዊ ትልሚ ብፍሉይ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር፣ መኮነን ስነ-ምግባርን ስርዓተ-ፆታን ዓርሱ ክኢሉ ክወፅእን ካብ ምግባር ሓሊፉ ተግባር መሰረት ዝገበረ ህንፀት ብዓርሰ ምምህሃርን ኣቢሎም  ኣዋጃት፣ደንብታት፣ መምርሕታትን ግብሪ ምይይጣት ብምክያድ ብመዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታን መደጋገፊ ኔትዎርክ እናተሓጋገዙ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ናብ ተመሳሳሊ ዓቕምን ክእለትን ክመፁን በዚ ኣቢሎም’ውን ስሉጥ ግልጋሎት ክህቡን ከም ዝኸኣሉ እተን ዋና ዳይሬክተር ብተወሳኺ ገሊፀን።

ከም በዓል መዚ  ኣብ 2008 በጀት ዓመት ኣብ ቁልፍን ዓበይትን ዝተትሓዙ መደባት ንምዕዋት ኣተሓሳስባን ተግባርን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ብኣወሃህባ ግልጋሎትናን ብንእክቦ እቶት ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ኮይኑ ንመሳለጢ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ሃገርናን ክልልናን ንኽውዕል ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ 58 ዋህዮታትን 183 ኔትዎርክታትን ተወዲቦም እናተሃናነፁን እናተደጋገፉን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ብምጥንኻር ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2008 በጀት ዓመት ንከፈልቲ ግብሪ ደገፍን ክትትልን ብምግባር 126‚413 ነጋዶን ገዛ መካረይትን መዓልታዊ መፅናዕትን ዝተኻየደሎም እንትኸውን ን13‚657 ከፈልቲ ግብሪ’ውን ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተሰነየ መለለዪ ቑልፊ ከፈልቲ ግብሪ ተዋሂቡ’ዩ።

ምስ ምትእትታውን ምጥቓምን መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ተተሓሒዙ’ውን ዘመናውን ፅሬቱ ዝተሓለወን ኣተኣኻኽባ እቶት ክህሉ ካብ ምግባር ሓሊፉ ፍትሓዊ ግብሪ ብምውሳን ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ 5‚757 መሽናት ተኣታትየን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓላ እንትኾና 14‚843 ከፈልቲ ግብሪ ብርኪ ሀንለን ሒሳብ መዝገብ ብምሓዝ ሕትመት ወሲዶም እናሰርሑ ከም ዘለዉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣፍሊጠን።

ኣብ መወዳእታ እቲ ገምጋም ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓልሓሊፎም ዝረኣዩ ክፍተታት ብፍላይ ኣብ መዓልታዊ መፅናዕቲ ፍትሓውነት ምጉዳልን ብእዋኑ ክንኸፍሎ ዝግባእ ግብሪ ወሲንካ ክኸፍል ኣብ ምግባር ዝረኣዩ ሕፅረታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምርድዳእ ንቐፃሊ ጠመተ ዘድልዮም  መደባት ብምንፃር ተዛዚሙ እዩ።

  ሃይላይ ኪሮስ

ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                                                                                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ንምጥንኻር ሙያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ምዕባይ ወሳኒ ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

መደባትና ብብቕዓት እናፈፀምና ብህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ልእኽቶ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ንጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን  ኣብ ዙርያ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን መሰረት ብምግባር ብተግባርን ብክልስ ሓሳብን ሙያዊ ዓቕምን ክእለትን መዕበዪ መባእታዊ ትምህርትን ስልጠናን  ከም ዝተውሃበ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ኣገንዚቦም።

 

እቲ ዝተውሃበ መባእታዊ ስልጠና ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ ማእኸል ዝገበረ ኮይኑ ብዋናነት ድማ ደንብን መትከላትን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት፣ ኣደላልዋ ትልሚ እቶት፣ ኣድላይነትን መትከላት ኣወሳስና ግብሪ፣ ስርዓት ኣፈፃፅማ ቫት ኦዲት ስትራተጂ፣ መምርሒ ኣፈፃፅማ መዓልታዊ ኣታዊ ከፈልቲ ግብርን ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትን ማእኸል ብምግባር ካብ 52 ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ንዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 160 ጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ እዚ ዓቕምን ክእለትን መመሓየሺ ስልጠና ዋና ዕላምኡ ስርዓት ግብሪ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ድሒኑ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ  ብተወሳኺ ገሊፆም።

  ኣብ መዛዘሚ እቲ ስልጠና ዝተረኸቡ ተወካሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኣመራርሓ ስራሕን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብወገኖም ዝተዋደደን ዝተኣሳሰረን ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ብምህናፅ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምቕያር ዝጠንከረ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ምፍጣር መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

 እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ኣተሃናንፃ ሓይሊ ሰብና ዝበለፀ ለውጥን ምዕባለን ንምምፃእ ሪፎርምታት ምሕደራ ግብሪ ብዝበለፀ ንምጥንኻር ኣዋጃት፣ ደንብታት መምርሕታት ግብሪ ንምትግባር ብመደጋገፊ ኔትዎርክ፣ ብዓርሰ ምምህሃርን መዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታን ኣቢሎም ዝያዳ ከጎልቡትዎ  ብምሕባር ብብርኪ ክልል በዓል መዚ’ውን ቐፃልነት ዘለዎ ሙያዊ ደገፍን ክትትልን ዳህሳስን ከም ዝካየድ ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።

 እዚ ልምዓታዊ ሰራዊት ግብርን ታክስን ንምፍጣር ተጀሚሩ ዘሎ ውሁድ ኣሰራርሓ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓለሓሊፉ ዝርኣዩ ክፍተታት ንምውጋድን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ተዋዲድካ  ምሰራሕ ከም ዘድሊ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ካብ ሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

 ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ሚዛናዊ፣ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ ራእይ ክቡር መራሒና መለስን ኩሎም ሰማእታትናን ተሓንጊጥና፣ መንፈስ መገልገላይነት ተላቢስና ሌጋስታት መለስ ኣኽቢርና ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ብዝግባእ ኣፅኒዕና፣ ዘመናዊ ስርዓት ግብርን ታክስን ብምህናፅ ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክንገብሮ ኢና ዝብሉን ካልኦትን በዓል ዓሰርተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

                                          ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

መምርሒ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ኣተኣኻኽባ እቶት መንግስትን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስራተጅን ካብ ዓበይትን ዕሸላት ከተማታትን ምስ ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ፡፡

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣብ ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ካልኦት ሓበራዊ ጉዳያትን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ሓበራዊ ስምምዕነት ፈሪሙ ብዛዕባ እቶትን ግብርን ካልኦት ዋኒናትን መበገሲ ብምግባር ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ዘራኽቡ ኣሰራርሓታት እናሰርሐ ከም ዝመፀ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብዚ ሓበራዊ መድረኽ እውን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብርኪ ክልልና ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ውሱን ኦዲት፣ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር ይስርሐሉ ከም ዘሎ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣፍሊጦም፡፡

 

ካብ ዝቐረቡ ሒሳብ መዛግብቲ ብቀሊል ኦዲት 50 ሚኢታዊ፣ ውሱን ኦዲት 35 ሚኢታዊ፣ሙሉእ ኦዲት 14 ሚኢታዊ እንትኸውን ሓደ ሚኢታዊ ድማ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ኣድላይ ምስክርነት ሰብን ቴክኒካዊ ምርመራን ዝግበረሉ እዩ፡፡

 

ከይዲ ምፍላይ ኦዲት ስትራተጂ ካብቶም መዐቀኒ ነጥቢታት ብዋናነት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ሒሳብ መዝገብ ምሓዝ፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ምትእትታውን ቫት ንምምዝጋብን ዘርኣዮ ቅሩብነት፣ ምስ ኣጠቓቕማ ቅብሊት ተተሓሒዙ ብደረሰኝ ዝገዝእን ዝሸይጥን ምህላዉ፣ በቢ ወርሑ ቫት፣ተርን ኦቨር ታክስን ስራሕ ግብርን በቢ እዋኑን ብፅሬትን ዘቕርብን ካልኦት ተዛመድቲ መዐቀኒታትን ካብ 100 ተዓቂኑ ካብ ኣርባዕቲኦም መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ብምቕማጥ ብቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርኢቶ ክህብሉን ከፅድቕን ብምግባር ኣብ ህዝቢ ዝሪኦም ቦታታት እናተለጠፈ ከም ዝርከብ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኦዲት ሒሳብ መዝገብ ይዘናጋዕ ኣሎ፣ ንኸፈልቲ ግብሪ ዝቐርባ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ፅሬት የብለንን ብቀሊሉ እየን ዝበላሸዋ፣ ኣብ ከተማታት ዘይሕጋውያን ነጋዶ ይበራኸቱ ኣለዉ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዳይ እንተዝመሓየሽ፣ኔትዎርክ ሲስተምኩም ድኹም እዩ፣ ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ብቀፃልነት ክትሰርሕሉ ኣለኩም ዝበሉ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ፡፡

 

 

 

እቶም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪን ዘፈር ማሕበራትን ንቐፃሊ እውን ምምሕዳር ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብምዃን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሙያዊ ዓቅሚ ክኢላታት ንምዕባይ

ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን ኩለመደያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ዝሕግዝ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

01022016201022016

 

 

ካብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዝተውፃእፅኡ ክኢላታት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ ኣብ ኣወሃህባ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ነጋዶ፣ ሕብረት ሽርክና ማሕበር፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን፣ ዘርፊ ንግዲ፣ ቫት ሰርቲፍኬትን ዝተበላሸወ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ቲን ብኸመይ ከም ዝወሃብን ዝቕነስን ከምኡ’ውን ብኸመይ ከም ዝስተኻኸልን ዝፀደቀ መምርሒ መዓልታዊ መፅናዕትን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቦም እዮም።ዕላማ እቲ ስልጠና ድማ ኣብ እኹል ፍልጠት ዝተደረኸ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቑፅሪ ከፈልቲ ግብሪ TIN ቫትን ብምሃብ ዘመናዊ ምሕደራ ግብርን ታክስን ኣብ 33 ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ሲግታስ ኣብ ከተማታት፣ ክፍለ ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ።

ብተዛማዲ ንመሓውር ሰራሕተኛታት ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ሙያዊ ክፍተትን ዓቕምን ዝመልእ ብዛዕባ ፖሊሲ ገበን ፍትሒ ሃገርና፣ህንፀት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን፣ሓፈሻዊ ፅንሰ ሓሳብ ምጭብርባርን ምስዋርን ግብርን መምርሒ ኦዲት ስትራተጅን ዝብሉ ሓሳባት ዘካተተ ዓቕሚ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምሃብ ኣብ መንጎ እቶም ሰልጠንቲ ዘሎ ብሉፅ ተሞክሮታትን ክፍተታትን ንምፅባብ ብጉጅለ ክመያየጡ ተገይሩ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ኣብ ገዛ መካረይትን ገዛ መሸጣን ዘሎ ናይ ግብሪ ምሕባእ ኣተሓሳስባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ውድባውን መንግስታውን መሓውር ብምጥቃም ክንሰርሐሉ ኢና ዝብሉ በዓል ሽዱሽተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶት ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ ተኻይዱ

 

 

ኣብ ዘፈር እቶት ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ንኽመፅእ ምስ ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ተዋዲድካ ምስራሕ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶትን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ እንተካይድበዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ካብ ዝተውሃቦ ሓላፍነት እቲ ቐንዲ ፍትሓውን ግልፅን ብዝኾነ መንገዲ ግብሪ ክውስንን ክእክብን ከምኡ’ውን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ምስ ኩሉ ተጠቃሚ ሕ/ሰብ፣ ማሕበረሰብ ንግድን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚቦም።

 

ኣብ ምሕደራ ግብርን ታክስን እወንታዊ ለውጥን ምዕባለን ክመፅእ ዝኽእል  ውዳበታት ህዝቢ ኣሳቲፍካ ብምስራሕ እንትኸውን ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ኣፈ ጉባኤታት ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ከተማታት፣ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ፣ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርክባት ህዝብን ሚድያታትን ክሳተፉ ብምግባር ኣብቲ መድረኽ ምስ ምሕደራ ግብሪ ተዛመድቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ሓሳባትን ርኢቶታትን ዝተለዓሉ ኮይኖም ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ብምቕራብ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

  

ብተዛማዲ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዋኒን ኩሉ ሕ/ሰብ ንኽኸውን ምስ ርክባት ህዝብን ሚድያታትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ከፈልቲ ግብርን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ከም ዝስርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

November 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

043839
ሎምዓንቲሎምዓንቲ45
ትማሊትማሊ50
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን247
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1198
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ43839

We have 47 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved