top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንኣመራርሓ ኣካላት ግንዛበ መዕበዪ  ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ   

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ አብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ንዝሰርሑ ኣመራርሓ ወረዳ፣መሰረታዊ ውዳበን ዋህዮን መደባቱ ብተሳትፎ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን መላእ ሕብረተሰብን ብምዕዋት ኩለመደያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት ግብርን ታክስን ንምፍጣር ዝሕግዝ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

 

ካብ መሰረታዊ ውዳበ ከተማ ልምዓት፣ ሚድያን ህወሓትን፣ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን፣ ገጠር ልምዓት፣ ጉዳያት ውዳበታት ህዝብን ልምዓት ትካላትን ዝተውፃእፅኡ ኣመራርሓ ወረዳ፣መሰረታዊ ውዳበን ዋህዮን ብዛዕባ መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ግብሪ፣ መትከላትን ኣድላይነትን ግብሪ፣ መፅናዕቲ ግምት መዓልታዊ መሸጣን ሕጋዊ ማዕቐፍ ግብርን ታክስን ካልኦት ተዛመድቲ ሓሳባትን መሰረት ብምግባር ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝርከብ እቶት ንመሳለጢ ኩለመዳያዊ ስራሕቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ዝውዕል  ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ኣመራርሓ እዙይ ምስልጣን ማለት ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ንሕድሕድ ሕ/ሰብ ምስልጣን  ምዃኑ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ። ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ካብ ክልል በዓል መዚ ልምዓት እቶት ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝተዋደደ ስራሕቲ ንከፈልቲ ግብሪ፣ ንመዳርግቲ ኣካላት፣ ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ትምህርትን ስልጠናን እናተውሃበ ከም ዝርከብ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ኣገንዚበን።

 

 

ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ነፃ ቀረፅን ኣብ ኣጠቃቕማ ቕብሊት ብተግባር ዝተርኣዩ ክፍተታትን ሕፅረታትን ብመፅናዕቲ ተደጊፉ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ይንእስ እዩ፣ ስራሕኹም ብሚድያ ኣብ ምዕጃብ እንታይ ኢኹም ትመስሉ፣ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ኣብ ምውሳን እንታይ ትመስሉ፣ ቫት ተመዝገብቲ ብዘይ ቅብሊት ንምንታይ ይሸጡ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዶን ስራሕ ግብርን ንምንታይ ዘይመሓየሽ ዝብሉ ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂቡዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ንቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽርን ኣካላት ሚድያን ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ

 

  ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተታሒዙ ንዘሎ ዘላቒ ልምዓት፣ዲሞክራሲን ህዳሴን ክልልናን ሃገርናን ንምርግጋፅ ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብርን ታክስን ምእካብ ቁልፊ ተግባር እዩ። ውሽጣዊ ዓቕምታትና ብምጥንኻር ቁጠባና ካብ ዘመንጨዎ ሃፍቲ ሃገርና ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ፍትሓዊ ግብርን ታክስን ምእካብ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ኣወሃህባ ግልጋሎትን መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋፅ ወሳኒ ግደ ኣለዎ። በዚ መሰረት ድማ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ  ምትግባር ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ናይ ባዕሉ ኣዋጃት፣ደንብታትን መምርሕታትን ኣዳሊው ውፅኢታዊ ምንቅስቓስ እናመዝገበ ይርከብ።በዚ መሰረት እቲ ሴክተር ሓፈሻዊ ምንቅስቓሳቱ ንምጥንኻር ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ብዝምልከት ግንዛበ  መዕበይ ስልጠና ካብ ክልል፣ዞባታት፣ከተማታት፣ክ/ከተማታትን ወረዳታትን ንዝተውፃፅኡ 375 ተሳተፍቲ ኣካላት ቀወምቲ ኮሚቴ፦ በጀትን ኦዲትን፣ሕግን ምምሕዳርን ኢኮኖሚን ንኣካላት ሚድያ ዝሓወሰ ግንዛበ መዕበይ ስልጠና ከም ዝተውሃበ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

     ኣብዚ ሕዚ እዋን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝተላበሰ ከይዲ ምእካብ ግብርን ታክስን ተግባራዊ ንምግባር ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ካብ ዝኾኑ ምልምዕ ሓይሊ ሰብ፣ምዕባይ ግንዛበ ኣከብትን ከፈልቲን ግብሪ ፣ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ንምጥንኻር ዝሕግዙ ፦247721 መፍለይ ቁፅሪ መኽፈሊ ግብሪ፣10936 ተወሳኺ እሴት ታክስ(ቫት)፣14884 ሒሳብ መዝገብ፣ 41 ሲግታስን ካልኦትን እንትህልውና ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎትን ምርግጋፅ ልዕልነት ሕግን ዝኣመሰሉ ሪፎርሙታት ግብርን ታክስን እውን ኣዋጃት፣ደንብታትን መምርሕታትን ወፂእሎም ኣብ ስራሕ ከም ዝርከቡ ተሳተፍቲ ንኣካላት ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ፣ ጋዜጠኛታት፣ኪኢላታት ፕረስን ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ወሲኸን ሓቢረን።

 

   ብተወሳኺ እቲ ሴክተር ምስ ምትግባር ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ዝተኣሰረ ናይ ኦዲት ስትራተጂ መስርሕ ከም ዝጥቀም ተሓቢሩ እዩ። ኣፈፃፅማን ከይድን ምእካብ ግብርን ታክስን እንታይ ከም ዝመስል ደገፍን ክትትልን ንምግባር ዝሕግዝ መስርሕ ኦዲት ስትራተጂ ኣዳሊው እዩ። መዐቀኒ ረቋሒታት ኦዲት ስትራተጂ ብምድላው ድማ      ነጋዶቀሊል፣ውሱን፣ምሉእን ፍሉይን ኦዲት  ብምግባር ዝፍለይሉ መስርሕ ተግባራዊ እናኾነ ከም ዘሎ ኣብቶም  መድረኻት ስልጠና ዝተረቡ መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ መብርሂ ሂቦም።

 

    ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስልጠና  ዝተሳተፉ  ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽርን ኣካላት ሚድያን ኣብ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ኣፈፃፅምኡን ኣመልኪቶም ኣብ ኣፈፃፅማ ምእካብ ግብሪ ክራይን ኣካራይን ፣ ኣብ ምቑራፅን ምሕታትን ቅብሊት፣ውፅኢታውነት ዝወሃቡ ስልጠናታትን ካልኦትን እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተፋላለዩ ሕቶታት ተሓቲቶም  እዮም።ነቶም ዝተልዓሉ ሕቶታት መሰረት ብምግባር ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ  እኹል መልስን መብራህርሂ ሓሳብን ምስ ሃባ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ እዩ።’

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይን በዓል መዚ እቶትን ግምሩክን ጨንፈር መቐለን ብምትሕብባር ካብ 17-19/07/2008 ዓ/ም ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ዘፈር እቶት ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ ግብሪ ከፋላይን ነባራይ ሕ/ሰብ ብቐረባ ብምድግጋፍ እዚ ትካል ዝተውሃበ ልእኽቶ ስርዓት ግብርን ታክስን ክውስን ጥራሕ እንተይኮነስ ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ኣወሳስናን  ኣተኣኻክባን ግብሪ ፍትሓውነትን ሚዛናውነትን ብምንጋስ ክፍተታት ኣወሃህባ ግልጋሎት ብዝቀርፍ መንገዲ ይስርሐሉ ከምዘሎ ኣገንዚበን።

 

እዚ መድረኽ ሰናይ ምምሕዳር ንህንፀት ልምዓታዊ ስርዓት ግብሪ ብዝብል መሪሕ ቃል ስርዓት ግብሪ ብተሳትፎ መላእሕ/ሰብ ንምዕዋት ዝተሳለጠ ዋዕላ ኮይኑ ኣንሕናን ንስኻትኩምን እንተይኮነስ ኣንሕና ብምባል ብዛዕባ ግብርን ኩለመዳያዊ ረብሕኡን ኩሉ ግዘ ክንመሃሃር፣ ሓቢርና ክንመያየጥን ክንዛረብን ኣለና። ሃገር ክትለምዕ ከላ ነጋዳይ እውን ተጠቀማይ ስለዝኸውን ጉዳይ ግብሪ ጉዳይ ኩላትና ምዃኑ ፈሊጥና ሓቢርናን ተዋዲድናን ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ብምኽትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ክቡር ኣምባሳደር ዶ/ር ኣዲሳለም ባሌማ ኣተሓሳሲቦም።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መደባት ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ንምዕዋትን ህንፀት ልምዓት ሓይሊ ሰብ ንምጥንኻር ኣብ 59 ዋህዮታት፣183 መደጋገፊ ኔትዎርክ ተሓቂፎም ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስ ብዓርሰ ምምህሃር ኣቢሎም ዓቕሞምን ክእለቶምን ንምዕባይ ዝደጋገፉን መዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታ ዘካይዱን ኮይኖም ፖለቲካዊ ዓቕሞም ንምዕባይ እውን ልሳናት ውድብ ህወሓት ብምምይያጥ ናብ ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክእለት ክምፁ ክኢሎም።

እዚ ህንፀት ብቐፃልነት ብምጥንኻር ንግብሪ ኣከብቲ፣ ከፈልቲ ግብሪ፣ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብያተ ምኽርን ነባራይ ሕ/ሰብን ብዛዕባ ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ተዋሂቡ እዩ።ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ብምጥንኻርን ብምዝማንን ነዃላት ክራይ ኣካብነት ንምድፋንን ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ እውን ኣብ 2002 ብሓንቲ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸል ከባቢ 40,000 ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቁፅሪ ከፈልቲ እንትውሃብ ኣብ 2008 በጀት ዓመት ናብ 41 ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ብምዕባይ ን247,721 ከፈልቲ ግብሪ ብኣሰር ኣፀብዕቲ ዝተደገፈ መለለይ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ተዋሂቡ እዩ። ኣብ 2004 በጀት ዓመት ዝተጀመረ ምትእትታው መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ልዕሊ 6‚000 መሽናት ተኣታትየን ስሉጥን ፅፉፍን ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ዝርከባ ኮይነን ኣብ 2002 በጀት ዓመት 625 ዝነበሩ ሒሳብ መዛግብቲ ክሳብ 2008 ቀደማይ ፍርቂ ዓመት 14‚884 ከፈልቲ ግብሪ  ሒሳብ መዝገብ ኣተኣታትዮም እናሰርሑ ዝርከቡ ኮይኖም  ኣብ 2002 በጀት ዓመት 903 ቫት ተመዝገብቲ ዝነበሩ  ሐዚ ልዕሊ 10‚936  ከም ዝበፅሑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ንምርግጋፅ ኣዋጃት፣ ደንብታትን ምምርሕታትን ዘየኽበሩ 227 ከፈልቲ ግብሪ ናይ ፅሑፍ መጠንቐቕታ እንትውሃቦም ን126 ከፈልቲ ግብሪ እውን ኣብ ሓበራዊ መድረኽ ክቃልዑን ናብ ሕጋዊ ስርዓት ክኣትዉ ተገይሩ እዩ።ብዘላቕነት ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ድማ መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብርኪ ክልልና ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ ውሱን ኦዲት፣ ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር እናተሰርሐሉ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ዝቐረቡ ሒሳብ መዛግብቲ ብቀሊል ኦዲት 50 ሚኢታዊ፣ ውሱን ኦዲት 35 ሚኢታዊ፣ ሙሉእ ኦዲት 14 ሚኢታዊ እንትኸውን ሓደ ሚኢታዊ ድማ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ኣድላይ ምስክርነት ሰብን ቴክኒካዊ ምርመራን ዝግበረሉ ምዃኑ ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ተሓቢሩ እዩ።

 

 ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ቅንያት ግብሪ ብዛዕባ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን፣ ህልዊ ኩነታት ነፃ ቀረፅን ኣብ ኣጠቃቕማ ቕብሊት ብተግባር ዝተርኣዩ ክፍተታትን ሕፅረታትን ብመፅናዕቲ ተደጊፉ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ይንእስ እዩ፣ ኣብ ምትእትታው ቐረብ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ሕፅረት ኣሎ፣ ኣብ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ሲግታስ እናተቖራረፀ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሽግር ይፈጥረልና ኣሎ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዶ ንምንታይ ዘይመሓየሽ ዝብሉ ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂቡዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

 

ኣብ መዛዘሚ እቲ መድረኽ ልምዓተዊ መንግስቲ ዘተኣታተዎም ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም እንትባላሸው ድማ ብዝተፈቐደ ማንዋል ቕብሊት ብኣግባቡ ንተገልገልቲ ዓማዊል ብምሃብን ባህሊ ቕብሊት ምሕታት ብምዕባይን ንቐፃሊ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና፣ንሕናን ንስኻትኩምን ካብ ዝብል  ድሕረት ወፂና ንሕና ብዝብል ሓበራዊ መንፈስ ንኹለመደያዊ ልምዓትን ዕብየትን ብውነ ክንወፍርን ክንሰርሕን ኢና ዝብሉ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቕዋም ብምውፃእ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ።

 

 

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

ዘፈር ልምዓት እቶት ብተሳትፎ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ንምዕዋት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣፍሊጡ

 

ነዚ ዝተገለፀ ቅንያት ግብሪ 2008 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ፖሊስን ስትራተጅን ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ዲሞክራስን ንኽኸውን ምስ ከፈልቲ ግብሪ፣ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ባህረ ተወልደ መድህን ኣገንዚቦም።

 

   ኣብ 2008 በጀት ዓመት ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ንሓገዝቲ ፣መዳርግቲ፣ ንኸፈልቲ ግብሪ ፣ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን ቀወምቲ ኮሚቴ ቤት ምኽርን ብተደጋጋሚ ስልጠናታት ብምሃብ ሪፎርምታት ግብሪ ኣብ ምትግባር ሓገዝቲ እንትኾኑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጎናጎኒ እቲ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠና ደገፍን ክትትልን ብምክያድ ኣብ መንጎ ከፈልቲ ግብሪ ብውዳበታት መደጋገፊ ኔትዎርክ ብምጥንኻር ኣብ 2005 በጀት ዓመት 289 ከፈልቲ ግብሪ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ እንትውሃብ ቁፅሪ ማሕበረሰብ ንግዲ እናዓበየ ብምኻዱ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ 2008 በጀት ዓመት ን728 ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ ተዋሂቡ እዩ። ኣብ 2005 በጀት ዓመት 80 ዝነበሩ ሒሳብ መዛግብቲ’ ውን ናብ 149 ዝወሰኹ እንትኾኑ ኣብታ ከተማ ተኣታትየን ዝነበራ 13 መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ 28 ከም ዝበፅሓ እቶም ሓላፊ  ኣፍሊጦም።

ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንኸተግብሩ ደገፍን ክትትልን ካብ ዝተገበረሎም  ከፈልቲ ግብሪ ብፍሉይ ሪፎርምታት ግብሪ ዘየተግበሩ፣ ኣብ እዋኑ ደገፍን ክትትልን ተገይሩሎም ዘየመሓየሹን 28 ብርኪ ሀንለን ከፈልቲ ግብሪ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቅታ፣ 4 ነጋዶ ምምሕዳራዊ መቅፃዕቲ ክቕፅዑን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብቲ መድረኽ ቅንያት ግብሪ ናብ ሕጋዊ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ኣትዮም ንኽሰርሑ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ  ከም ዝተበፅሐ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ባህረ ተወልደ መድህን  ብተወሳኺ ገሊፆም።

 

ኣብ መወዳእታ ከፈልቲ ግብሪ‘ውን ሰሪሖም ካብ ዘትረፍዎ ንምዕባለ ሃገሮም ዝውዕል ፍትሓዊ ግብሪ እናኸፈሉ ዝርከቡ እንትኾኑ ሐዚ’ውን ቲን ኣውፂኻ ናብ ስራሕ ዘይምእታው፣ ካብ ብርኪ ናብ ብርኪ ክትሰጋገር ዘይምድላይ፣ ዘርፊ ሓዊስካ ምንጋድ፣ ወፃኢታት ቆሊልካ ኣብ ምቅራብ፣ ሕትመት ወሲድካ ዘይምጅማር፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ክተተኣታትው ዘይምድላይን ቅብሊት ኣብ ምቁራፅን ምሃብን ንቀፃሊ ብመደጋገፊ ኔትዎርክ ኣቢልካ ደገፍን ክትትልን ከም ዝሓትት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓብዪ ዓዲ  ኣይተ ባህረ ተወልደ መድህን  ኣገንዚቦም።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

ንኣባላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣፍሊጡ

 

ካብ ዓሰርተ ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ንዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 መተሓባበርቲ መምህራንን ተምሃሮን ኣባላት ክለብ ግብሪ ንልምዓት ብዛዕባ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ዓቕሚ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ ወ/ገብርኤል ገ/ዮሃንስ ኣፍሊጦም።

ኣብቲ ስልጠና ብዛዕባ መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ግብሪ፣ መትከላትን ኣድላይነትን ግብሪ፣ ሕጋዊ ማዕቐፍ ግብርን ታክስን ኣጠቓቕማ ቅብሊትን ካልኦት ተዛመድቲ ሓሳባትን መሰረት ብምግባር ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ ካብ ከፈልቲ ዝርከብ እቶት ንመሳለጢ ኩለመዳያዊ ስራሕቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ዝውዕል  ምዃኑ ብምሕባር ንኣባላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት ምስልጣን ማለት ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ንሕድሕድ ሕ/ሰብ ምስልጣን  ምዃኑ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ። ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ካብ ክልል በዓል መዚ ልምዓት እቶት ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝተዋደደ ስራሕቲ ንክለባት ግብሪ ንልምዓት፣ ከፈልቲ ግብሪ፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ትምህርትን ስልጠናን እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣይተ ወ/ገብርኤል ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

እተን ዝተጣየሻ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ብግጥሚ፣ ድራማን ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ኣቢለን ብዛዕባ ሪፎርምታት ግብሪ ካብ ምምሃር ሓሊፈን ኣብ መድረኻት ከፈልቲ ግብሪ እውን እናተረኸባ ግንዛበ ኣብ ምዕባይ ብተግባር ሓገዝቲ እናኾና ከም ዝርከባ ብምሕባር እቲ ሐዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ደገፍን ክትትልን ብምክያድ ቀፃልነት ዘለዎ ግንዛበ መዕበይ ስልጠናታት ከም ዝወሃብ ኣብቲ ስልጠና ተገሊፁ እዩ።

ብተዛማዲ ኣብቲ ስልጠና ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007 በጀት ዓመት ዕዙዝ ኣፈፃፅማ ዝነበረን ብብርኪ ክልል በዓል መዚ ልምዓት እቶት ዝተሸለማ ሞዴላት ክለባት ግብሪ ንልምዓት እታ ክፍለ ከተማ ናብተን ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ክለባት ግብሪ ንልምዓት ተሞክሮአን ከመሓላልፋ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብቲ ስልጠና እውን ምስ ግብርን ታክስን ተዛመድቲ ዝኾኑ ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ግጥምታትን ቀሪቦም እዮም።

 

 

                                                            ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

May 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

053456
ሎምዓንቲሎምዓንቲ12
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን295
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1049
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ53456

We have 70 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved