top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2008 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ንምትግባርን ንምዕዋትን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘሳልጥዎ ቅንያት ግብሪ ሓበራዊ መድረኽ ምኽክር ዘተ
ክረምታዊ መደባት
ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2008/9 በጀት ዓመት ምኽንያት ብምግባር ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረክ እተሳልጥ!

ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሐን መካረይትን 95 ሚኢታዊ ኣብ እዋኖም

ዝተወሰነሎም ግብሪ ከም ዝኸፈሉ በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

 ልምዓታውን ህዝባውን መንግስትና እቶት ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ፣ዓበይቲ ፕሮጀክትታት፣ትካላት መሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎት ብውሽጣዊ ዓቅምታትና ክህነፁ፣ወፃኢና ብባዕልና ክሽፈን ዘኽእል ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ተቐሪፁ ኣብ ኣወዳድባ፣ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስን ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠናታት ብብርኪ ክልል፣ ከተማታትን ወረዳታትን ልምዓት እቶት ክወሃቡ ከም ዝተገበረ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም።

ካብ ክልል ጀሚሩ ቐፃልነት ዘለዎ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምድላው ን20‚553 መዳርግትን ሓገዝትን ኣካላት፣ን202‚528 ነባራይ ሕብረተሰብ ስልጠና ዝተውሃበ እንትኸውን 101‚949 ከፈልቲ ግብርን መካረይትን ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ትምህርቲ ከም ዝተውሃበ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ይሕብሩ።

ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2007/08 በጀት ዓመት ብውዑይ ምቅስቓስ ልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዘኽእል ቅድመ ምድላዋት ተነፂሮም ኣብ ሰናይ ሓጋዩ ዝካየድ መዓልታዊ መፅናዕቲ ብፍላይ ኣብ መካረይቲ ኣብ ፅፉፍ መረዳእታ ዝተመስረተ ንኽኸውን በቢእዋኑ ዝካየዱ መዓልታዊ መፅናዕቲ መበገሲ ብምግባር’ ውን ምስ ከፈልትን ኣከብትን ግብሪ፣ መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

ከም በዓል መዚ’ ውን ካብ ፅንዓት ነጋዶን መካረይትን ጀሚሩ ንወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝተረኸቡ ብሉፃት ተሞክሮታትን ሕፅረታትን ብምፍላይ ተግባር መሰረት ዝገበረ ደገፍን ክትትልን እናተሳለጠ ዝሓገየ እንትኸውን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ብምጥንኻር ኣብ 2007 በጀት ዓመት 6‚463 ደረጃ ሀ፣7‚177 ደረጃ ለ፣76‚183 ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብርን 53‚435 መካረይትን መዓልታዊ እቶቶም መሰረት ብምግባር ካብ 2-3 ግዜ ብምፅናዕ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት፣ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ክዋስእሉን ርኢቶ ክህብሉን ብምግባር ንውሱናት ከፈልቲ ግብሪ ክውሰኸሎም ንሓደ ሓደ ከፈልቲ ግብሪ ድማ ንኽቕነሰሎም ብምውሳን ኣቀዲሙ ኣብ እወንታዊ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ተገሊፁ እዩ።

 ኣብ ተግባር ምዕራፍ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን’ ውን ካብ ሓምለ 1/2007 በጀት ዓመት ጀሚሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል፣ዞባታት፣ወረዳታትን ከተማታትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን፣ልምዓት ጉጅለታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ባንድታት፣ክለባት ግብሪ ንልምዓት ብዘቕረበኦም ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ድራማታትን ግጥምታትን ደሚቁ ብጎይላን ሕብሽትን ሰትን ሻሂ ቡና ፕሮግራምን ተዓጂቡ ብዝደመቐ ኩነታት ተበሲሩ እዩ።

ኣወሃህባ ግልጋሎት ፅፉፍን ስሉጥን ንኽኸውን 7 ኣባላት ዝሓዘ ኮማንድ ፖስት ብብርኪ ክልል ብምጥያሽ እቶት ፣ንግድን ውዕልን መርትዖን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም እዋናዊ ግልጋሎት ክህቡ ብምግባር ናብ ዕሸል ከተማታት’ ውን ብኣካል ብምኻድ ስሉጥ ግልጋሎት ተዋሂቡ እዩ። እዚ ኣወሃህባ ግልጋሎት ድማ ን80‚200 ደረጃ ሐ ፣45‚625 መካረይትን ኮታስ ን125‚825 ማሕበረሰብ ንግድን መካረይትን ስሉጥ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝረኸቡ እንትኾኑ ክሳብ 30 ሓምለ 2007 በጀት ዓመት ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብሪ ምኢቲ ምኢታዊ ዝተወሰነሎም ግብሪ ኣብ እዋኖም እንትኸፍሉ መካረይቲ ድማ ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ 69 ሚኢታዊ ናብ 87 ሚኢታዊ ክብ ብምባል ክሳብ መዛዘሚ ወርሒ ሓምለ ብብርኪ ክልል 95 ሚኢታዊ ዝተወሰነሎም ፍትሓዊ ግብሪ ኣብ እዋኖም ከም ዝኸፈሉ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።

እዚ ውፅኢት ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2007/08 በጀት ዓመት ብብርኪ ዞባታት ናይ ሓደ ወርሒ ዝነበረ መደብ ደረጃ ሐን መካረይትን ካብ ሕሉፍ ዓመታት ፍልይ ብዝበለ ካብ 5 ክሳብ 13 መዓልትታት ዞባ ደቡብ፣ ደቡብ ምብራቕን መደባተን ምኢቲ ሚኢታዊ እንተዐውታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዞባ ምብራቅ’ ውን ዝተውሃባ ልእኽቶ ኣዐዊታ እያ።

ብተዛማዲ ዞባ መቐለ 97 ሚኢታዊ፣ ዞባ ማእኸል 94 ሚኢታዊ ከፈልቲ ግብርን ደረጃ ሐን መካረይትን እንተኽፍላ ዞባታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን እውን ብቀደም ሰዓብ መደባተን ካብ 92 ክሳብ 87 ሚኢታዊ ብምፍፃም መደበተን ዘዐወታ እየን።

ኣብ መንጎ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብተግባር ኣጋጢሞም ዘለዉ ብሉፃት ተሞክሮታትን ሕፅረታትን ብዝግባእ ኣለሊና ኣብ ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ብተግባር ዝተረኸቡ ብሉፃት ተሞክሮታት ብፍላይ ድማ ግደ ዝተዋደደ ኣመራርሓን ልምዓት ጉጅለን ወዲብናን ተንቲንናን ዝረኸብናዮም ዓወታት ዝያዳ ብምግፋሕን ብምቕማርን ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ለን ሀን እውን ከይተቖራረፀ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣተሓሳሲቦም።

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ብከመይ ከምዘብዕልኦ ዘትየን፡፡

 

“ኣሸንዳ መለስ ንዓወት 2 ትልሚ ዕቤትን ስግግርን” ብዝብል መሪሕ ቃል ንዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ብምትሕብባር ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ በዓል ኣሸንዳ 2007 ዓ/ም ብድምቀት ንምብዓል ዝተዳለወ ሓፂር መተግበሪ ትልሚ መበገሲ ገይረን ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዘኹርዕ ባህልናን ታሪክናን ካብ ውሉድ ወለዶ ህያው ኮይኑ ክሓልፍን ክምዕብልን ንምግባርን ከምኡ’ውን ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥንኻር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግገጋፅን ዝዓለመ ምድላው ንኽኸውን መበገሲ ትልሚ ዘቕረባ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኪኢላ ስርዓተ ፆታ ወ/ት ኣለም ኣሰፋ ኣገንዚበን::

   ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ኣሸንዳ ኣብ ድሮ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓትን ኣብ ድሮ 3 ዓመት ዝኽረ መስዋእቲ መለስ ዜናዊን ከምኡ’ውን ኣብ ምጅማር 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝኽበር ብምዃኑ ዝያዳ ባህልና ንዕቅበሉን መንነትና እንገልፀሉን ኮይኑ ብዋናነት ድማ ውድብና ህወሓትን መንግስትናን ዝሓንፀፆም ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምርግጋፅ ወሳኒ ግደ ክም ዘለዎ ብተወሳኪ ግልፂ ገይረን ፡፡

ነዚ ንምብዓል ድማ ቅድመ ምድላዋት ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ግጥምታት ፣ ባህላዊ ደርፍታትን ድራማታትን ኣሸንዳ እናዳለዋ ክፀንሓን ክምኡ ውን 7 ኣባላት ተወዳደርቲ ሓረየን ምስ ወረዳ ከተማ ልምዓት ኮይነን በዓል ኣሸንዳ ብፍሉይ ድምቀት ንምብዓል ይሰርሓ ከም ዘለዋ  ንምፍላጥ ተካኢሉ፡፡

                                            

        

ካብ ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ቅድመ ምድላው ክረምታዊ መደባት 2007/8 ዓ/ም እቶትን ንግድን ምስ መዳርግትን ሓገዝቱን ኣካላት ኣብ ዞባታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ዞባ ምዕራብን መድረኽ ኣሳሊጡ፡፡

 

ምክትል ኣማሓደርቲ እተን ዞባታት በቢ ዞብኦም ዝመርሕዎ መድረኽ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከተማ እንዳስላሰን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ፣ኣብ ዞባ ማእኸል ከተማ ኣኽሱምን ኣሕፈሮምን፣ኣብ ዞባ ምዕራብ ቃፍታ ሑመራን ወረዳ ወልቃይትን ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007ዓ/ም ብሉፅ ተሞክሮታት ዘለወን ወረዳታት ተባሂለን በቢ ዞብአን ብምቕራብ ዝነበረ ጉድለታት ብምእራም ዝነበረን ብሉፅ ተሞክሮታት ናብ ካልኦት ወረዳታት ክጋፋሕ ተገይሩ ሓበራዊ ትልምን ሓበራዊ ኣረዳድኣን ሒዞም ክወፁ ክኢሎም እዮም፡፡

ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይን እቶም ተሳተፍቲ ናይ ቅዋም መግለፂ ዝሓዙ ነጥብታት ብምውፃእ ምምሕዳር ስርዓት ግብሪ ክልልና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ኣበርቲዖም ንክሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

ንዝተዋደደ ዜና ታየ ገ/ኪዳን

 

ካብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

ኣብ ክልልና ምኽፋል ግብሪ 2007 ዓ/ም ብውዕዉዕ መንፈስ ተጀሚሩ፡፡

ኣብ መላእ ወረዳታት ከተማታትን ክ/ከተማታትን ትግራይ ዘለዋ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ሓምለ 1/2007ዓ/ም ናይ መኽፈቲ ምኽፋል ግብሪ ስነ-ስርዓት እንተካይዳ ኣማራርሓ ክልል፣ኣማሓደርቲ ዞባታት፣ ከንቲባ ከተማታት፣ ኣማሓደርቲ ወረዳታት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት ብዝደመቐ መልክዑ ኩለን ልምዓት እቶት ቤት ፅሕፈታት ትግራይ ከም ዘሳለጣ ንምፍላጥ ተኻኢሉ፡፡

  

እዚ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝደመቐ ኩነታት ንምጅማር ቅድመ ምድላዋት ካብ ክልል ክሳብ ዞባታት፣ከተማታትን ወረዳታትን  ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ቅድመ ምድላው መድረኽ እናተገበረ  ከም ዝፀንሐ ዝሓበሩ  ኣይተ ኢሳያስ እስጢፋኖስ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዝገለፁ እንትኮኑ ተዛዋዊረና ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ከተማታት ከም ዝተዓዘብናዮ  እዚ ምጅማር  ምኽፋል ግብሪ ብስፖርታዊ  ምርኢት፣ ብክለባት ግብሪ ንልምዓት ብዝተፈላለዩ  ደርፍታት፣ ግጥምታትን ድራማን እናርኣያ ነቲ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ-ስርዓት ብልምዓት ጉጅለ ተወዲበን ክጅመር ገይረን እየን።ብክልል ደረጃ ጠቕላላ 145,546 ዝኣክል ነጋዳይ እንትህልው ካብዚኦም ኣብ ደረጃ ‘ሐ’ንገዛ መካረይትን  ካብ ሓምለ 1 ክሳብ ሓምለ 30/2007ዓ/ም ዘሎ እዋን ጠቕሊሎም 100% ንክኸፍሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ዛጊድ ናይ ሪቫን ምቑራፅ ስነ ስርዓት ብምክያድ ብዕሊ ግብሪ ምኽፋል 2007ዓ/ም ተጀሚሩ፡፡

ንዝተዋደደ ዜና

ታየ ገ/ኪዳን

ካብ ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

 

ንሓደሽቲ ዝተቆፀርቲ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ መባእታዊ ስልጠና ተዋሂቡ

          

ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ስርዓትን ምምሕዳርን ግብርን ታክስን ግልፅነት፣ተሓታትነትን  ብዘለዎ መንገዲ ንምትግባር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብርክት ዝበሉ አዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ገይሩ እዩ፡፡ እቶም ፖሊስታትን ስትራተጅታትን ኣብ ተግባር ውዒሎም እቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ በቢብርኩ ንዝርከቡ ኣከብትን ከፈልትን ግብሪ፣ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን እናተውሃበ እንትኸውን እዚ መባእታዊ ስልጠና እውን ኣካል እቲ ግንዛበ መዕበዪ ኮይኑ ንምስላጥ ዕለታዊ ስራሕትኹም ዝያዳ ዝሕግዝ እዩ ክብሉ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገብረወልድ ኣገንዚቦም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ’ውን እቶም ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ኣብቲ ፈፃሚ አካልን ከፋሊ ግብርን ሕብረተሰብን ኩለንትናዊ አፍልጦን ተረባሕነትን ንኽህልዎም ዝተፈላለዩ ግንዛበ መዕበይ ስልጠናታትን መድረኻትን ብምድላው ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናወገኑ መፂኦም እዮም ክብሉ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም።

 

     

ፅንሰ ሓሳብን ረብሓን ኣድላይነትን ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ ሕጋዊ ማዕቐፍ ግብሪ፣ ስርዓት መመሓየሽን ምምሕዳርን ግብሪ፣ መሰረታዊ ባህርያትን መትከላትን ግብሪ፣ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ /ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን መዓልታዊ መሸጣን ግዝኢትን/፣ደንቢ ስነ ምግባር ሰራሕተኛታት በዓል መዝን ኣመልኪቱ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ዝተውሃበ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ዘመናውን ፅፉፍን ስርዓት መረዳእታ ብምትእትታው ንልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ብምብርትታዕ፣ ንዘይሕጋውያን ነጋዶ ድማ ናብ ሕጋዊ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ክኣትዉ እናተገበረ ምኻኑ ኣይተ በላይ ገብረወልድ ገሊፆም።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

 

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

040963
ሎምዓንቲሎምዓንቲ10
ትማሊትማሊ26
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን52
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ876
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ40963

We have 20 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved