top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሙያዊ ዓቅሚ ክኢላታት ንምዕባይ

ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን ኩለመደያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ዝሕግዝ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

01022016201022016

 

 

ካብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዝተውፃእፅኡ ክኢላታት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ ኣብ ኣወሃህባ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ነጋዶ፣ ሕብረት ሽርክና ማሕበር፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን፣ ዘርፊ ንግዲ፣ ቫት ሰርቲፍኬትን ዝተበላሸወ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ቲን ብኸመይ ከም ዝወሃብን ዝቕነስን ከምኡ’ውን ብኸመይ ከም ዝስተኻኸልን ዝፀደቀ መምርሒ መዓልታዊ መፅናዕትን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቦም እዮም።ዕላማ እቲ ስልጠና ድማ ኣብ እኹል ፍልጠት ዝተደረኸ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቑፅሪ ከፈልቲ ግብሪ TIN ቫትን ብምሃብ ዘመናዊ ምሕደራ ግብርን ታክስን ኣብ 33 ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ሲግታስ ኣብ ከተማታት፣ ክፍለ ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ።

ብተዛማዲ ንመሓውር ሰራሕተኛታት ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ሙያዊ ክፍተትን ዓቕምን ዝመልእ ብዛዕባ ፖሊሲ ገበን ፍትሒ ሃገርና፣ህንፀት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን፣ሓፈሻዊ ፅንሰ ሓሳብ ምጭብርባርን ምስዋርን ግብርን መምርሒ ኦዲት ስትራተጅን ዝብሉ ሓሳባት ዘካተተ ዓቕሚ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምሃብ ኣብ መንጎ እቶም ሰልጠንቲ ዘሎ ብሉፅ ተሞክሮታትን ክፍተታትን ንምፅባብ ብጉጅለ ክመያየጡ ተገይሩ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ኣብ ገዛ መካረይትን ገዛ መሸጣን ዘሎ ናይ ግብሪ ምሕባእ ኣተሓሳስባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ውድባውን መንግስታውን መሓውር ብምጥቃም ክንሰርሐሉ ኢና ዝብሉ በዓል ሽዱሽተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

 

መምርሒ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ኣተኣኻኽባ እቶት መንግስትን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስራተጅን ካብ ዓበይትን ዕሸላት ከተማታትን ምስ ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ፡፡

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣብ ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ካልኦት ሓበራዊ ጉዳያትን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ሓበራዊ ስምምዕነት ፈሪሙ ብዛዕባ እቶትን ግብርን ካልኦት ዋኒናትን መበገሲ ብምግባር ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ዘራኽቡ ኣሰራርሓታት እናሰርሐ ከም ዝመፀ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብዚ ሓበራዊ መድረኽ እውን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብርኪ ክልልና ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ውሱን ኦዲት፣ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር ይስርሐሉ ከም ዘሎ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣፍሊጦም፡፡

 

ካብ ዝቐረቡ ሒሳብ መዛግብቲ ብቀሊል ኦዲት 50 ሚኢታዊ፣ ውሱን ኦዲት 35 ሚኢታዊ፣ሙሉእ ኦዲት 14 ሚኢታዊ እንትኸውን ሓደ ሚኢታዊ ድማ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ኣድላይ ምስክርነት ሰብን ቴክኒካዊ ምርመራን ዝግበረሉ እዩ፡፡

 

ከይዲ ምፍላይ ኦዲት ስትራተጂ ካብቶም መዐቀኒ ነጥቢታት ብዋናነት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ሒሳብ መዝገብ ምሓዝ፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ምትእትታውን ቫት ንምምዝጋብን ዘርኣዮ ቅሩብነት፣ ምስ ኣጠቓቕማ ቅብሊት ተተሓሒዙ ብደረሰኝ ዝገዝእን ዝሸይጥን ምህላዉ፣ በቢ ወርሑ ቫት፣ተርን ኦቨር ታክስን ስራሕ ግብርን በቢ እዋኑን ብፅሬትን ዘቕርብን ካልኦት ተዛመድቲ መዐቀኒታትን ካብ 100 ተዓቂኑ ካብ ኣርባዕቲኦም መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ብምቕማጥ ብቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርኢቶ ክህብሉን ከፅድቕን ብምግባር ኣብ ህዝቢ ዝሪኦም ቦታታት እናተለጠፈ ከም ዝርከብ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኦዲት ሒሳብ መዝገብ ይዘናጋዕ ኣሎ፣ ንኸፈልቲ ግብሪ ዝቐርባ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ፅሬት የብለንን ብቀሊሉ እየን ዝበላሸዋ፣ ኣብ ከተማታት ዘይሕጋውያን ነጋዶ ይበራኸቱ ኣለዉ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዳይ እንተዝመሓየሽ፣ኔትዎርክ ሲስተምኩም ድኹም እዩ፣ ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ብቀፃልነት ክትሰርሕሉ ኣለኩም ዝበሉ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ፡፡

 

 

 

እቶም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪን ዘፈር ማሕበራትን ንቐፃሊ እውን ምምሕዳር ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብምዃን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

ስርዓት ኦዲት ስትራተጂ ኣካብነት ክራይ ብምድኻም ብልምዓታዊ መንገዲ ብዓርሰ ተበግሶ ግብሪ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ዘበረታትዕ ዋዕላ መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ከም ዘሳለጠ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

እዚ ዋዕላ ኦዲት ስትራተጂ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ኣወሳስናን ኣተኣኽኽባን ግብሪ፣ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ተዛመድቲ ስራሕትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ረኺቦም ኣታዊኦም ብትኽክል ብምፍላጥን ብምኽፋልን ዝሓሹ ከፈልቲ ግብሪ ብብርኪ ወረዳና ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታ/ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ገሊፀን፡፡

 

       

 

ከፈልቲ ግብሪ ንዘቕረብዎ ሒሳብ መዛግብቲ ንምፍላይን ኦዲት ንምግባርን ዝሕግዙ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኸፋሊ ግብሪ ካብኡ ዝድለ ግብርን ታክስን ብመሰረት ኣታዊኡ ብትኽክል ኣብ ምፍላጥን ምኽፋልን ብዝተነፀሩ መዐቀኒታት መሰረት ብንፅፅር ተመዚኑ ዝሓሸ እምነት ዝተገበረሉ ኮይኑ ደጋፊ ሰነድን ካሊእ ተወሳኺ መረዳእታን ምፍታሽ እንተየድለየ ኣብቲ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ውሱን መረጋገፂ ኦዲት ብምክያድ ኣፈላላይ እንትህሉ መስተኻኸሊ ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ቀሊል ኦዲት ኮይኑ ውሱን ኦዲት ድማ በቶም ዝተነፀሩ መዐቀኒታት ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተገመተ ሓደ ወይ ክልተ ክፋል ኣብ መሸጣ፣ ዕድጊት፣ ምምሕዳራዊ ወፃኢ ወይ ድማ ኣብ ኢንቨንተሪ ካልኦትን ዝተረኸበ መረዳእታ ኦዲት ብምግባር ዝተረኸበ ኣፈላላይ እንትህልው ብምስትኽኻል ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ኦዲት እዩ፡፡

ሙሉእ ኦዲት ድማ ኣብ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ክብድ ዝበለ ፀገም እንትህልዎ ደገፍቲ ሰነዳትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ መረዳእታታትን ሓበሬታታትን ብምትእኽኻብ ኩለመዳያውን ጥልቀትን ዘለዎ ሙሉእ ምርመራ ብምክያድ ትኽክለኛ ተኸፋሊ ግብሪ ንምውሳን እንጥቀመሉ ኣሰራርሓ ኮይኑ ፍሉይ ኦዲት‘ውን ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ክፍእ ዝበለ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ምዃኑ እንትጥርጠር ኣብ ሜላ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ናይ ሰብ ምስክርነትን ኣድላይ ቴክኒክ ምርመራን ብምክያድ ግቡእ ግብርን ታክስን ንምእካብ እንጥቀመሉ ሜላ ኦዲት እዩ ክብላ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣገንዚበን፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ብወገኖም ምሕደራ ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምጥንኻር ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታን ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 

 ኣብ መዛዘሚ እቲ ዋዕላ ድማ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ፣ ንቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣ ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶት ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ ተኻይዱ

 

 

ኣብ ዘፈር እቶት ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ንኽመፅእ ምስ ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ተዋዲድካ ምስራሕ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶትን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ እንተካይድበዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ካብ ዝተውሃቦ ሓላፍነት እቲ ቐንዲ ፍትሓውን ግልፅን ብዝኾነ መንገዲ ግብሪ ክውስንን ክእክብን ከምኡ’ውን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ምስ ኩሉ ተጠቃሚ ሕ/ሰብ፣ ማሕበረሰብ ንግድን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚቦም።

 

ኣብ ምሕደራ ግብርን ታክስን እወንታዊ ለውጥን ምዕባለን ክመፅእ ዝኽእል  ውዳበታት ህዝቢ ኣሳቲፍካ ብምስራሕ እንትኸውን ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ኣፈ ጉባኤታት ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ከተማታት፣ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ፣ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርክባት ህዝብን ሚድያታትን ክሳተፉ ብምግባር ኣብቲ መድረኽ ምስ ምሕደራ ግብሪ ተዛመድቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ሓሳባትን ርኢቶታትን ዝተለዓሉ ኮይኖም ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ብምቕራብ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

  

ብተዛማዲ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዋኒን ኩሉ ሕ/ሰብ ንኽኸውን ምስ ርክባት ህዝብን ሚድያታትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ከፈልቲ ግብርን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ከም ዝስርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007 ዕዙዝ ግደ

ንዝነበሮም መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ በቢ ዓመቱ ካብ ወረዳታት፣ ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ስርዓት ምምሕያሽ ግብርን ታክስን ብምትግባር፤ ኣብ ምርግጋፅ ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ዘለው ዓወታትን ጭቡጣት ለውጥታትን መሰረት ብምግባር ነዚ ኣብ ምትግባር ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓን፣ ኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምትን በቢዓመቱ መድረኽ ሽልማት ብምድላው ንቡሉፃት ሃርበኛታት ልምዓት እናተባብዐን ኣፍልጦ እናሃበን ከም ዝመፀ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

እዚ ትካል ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብብልሒ ዝግለፀሉ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ክራይ ኣካብነት ብዝተገበረ ቃልሲ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ። እዚ ልምዓታውነት ብምስፋሕን ብምጉልባትን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክልልና ዘፈልፍሎ ኣታዊ ብምእካብ ዘላቒ ልምዓት ክልልና ንምቅልጣፍ በቢ ዓመቱ ዝገበርናዮ ወያናይ ቃልሲ ሓበንን ኩርዓትን እዩ።ብምዃኑ ድማ ዝሓዝናዮ ዕውት ጉዕዞ ብዝበለፀ ክጕልብትን ክጠናኸርን ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ሽትኡ ክበፅሕን ጉዕዞ 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን’ውን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ክብላ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ላማ እዚ ሐዚ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ሽልማት ሃርበኛታት ልምዓት ኣፍልጦ ምሃብን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሃገርናን ክልልናን መሰረት ብምግባር ኣመዝጊብናዮም ዘለና ዓወታትን ምዕባለታትን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ርኡይ ምንቅስቓስን ፀብለልታን ንዝነበሮም ሰራሕተኛታት ምንቅስቓሶም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ዝሕግዝ እዩ። ካልኦት ድማ ካብዚ መድረኽ ሽልማት ተማሂሮም ዝጎድልዎም ኣሰራርሓታት፣ ክእለትን ዓቕምን ሪኦም ንቐፃሊ ኣብ መንጎ እዞም ኣካላት ወያናይ ንሕንሕን ሓቦን ብምፍጣር ብውፅኢት ስርሖም ተሸለምቲ ክኾኑ ዓሊሙ ዝተሳለጠ መድረኽ’ውን እዩ። ኣብ ከተማታትና ዝርኣዩ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምትካእ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ምርግጋፅን ብቑዕ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብያተ ዕዮ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ ዝሃቡ ዞባን መሓውራት ወረዳን ከተማን ብምሽላም መንግስቲ ንዝሓንፀፆም መደባት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ርኡይ ፀብለልታ ንዝነበሮም ዕውታት ሓርበኛታት ልምዓት ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ስቪል ሰርቫንት ኣፍልጦ ንምሃብ ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ እዩ።

መመዘኒ ረቛሕታት ተወዳደርቲ ኣካላት ልእኽትኦም መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብፍላይ ንኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ቁልፊ መደብ ብቑዕ ማሕንቖታት ዘነፀረ፣ ትልሚ ብምድላው ፈፀምቲ ኣካላት ብብቕዓት ብምድላው ናብ ተግባር ክኣትው ዝገበረን ከም ውፅኢቱ ብድምር ኣብ ዓበይቲ ዝተትሓዙ መደባት ሽቶታት ልዕሊ 95 ሚኢታዊ ዝፈፀመን እዩ። ንዞባታት ድማ ብቐንዱ ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ ንሕድሕድ ወረዳን ከተማን ብቑዕ ደገፍን ክትትልን ስራሕቲ ብምፍፃም ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣፈፃፅማ መደባት ክመፃ ብምግባር ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ኣብ ክረምታዊ መደባት ግብርን ታክስን ብቑዕ ምርድዳእ ብምፍጣር ውፅኢታዊ ስራሕ ክምዝገብ ዝገበሩ እዮም። ንመዳርግቲ ኣካላት፣ ደገፍትን መተሓባበርትን ኣካላት ንልኡኾም ማእኸል ዝገበረ መመዘኒ ረቛሕታት ብምድላውን ብምምዛንን 36.5 ሚኢታዊ ውልቀ ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ክሕረዩ ብምግባር ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

 

 

እቲ ሽልማት ንኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝወፀ ረቛሒ መሰረት ብሰለስተ መንገዲ ዞባታት ብዝሃብዎ ነጥቢ፣ ብብርኪ በዓል መዚ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ሱፖርቪዥን ስርርዕን በብከይዲ ስርሑን ኬዝቲማትን ዓመት ምሉእ ዝተገበረ ድገፍን ክትትልን ንናይ ባዕሉ ዋጋ ብምሃብ ዝተፈፀመ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ዝተገበረ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ክረምቲ መደባት ውፅኢት ብምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታውን ዝተገበረ ስርርዕ እዩ። ውፅኢት ስርርዕ ኣብያተ ፅሕፈት ከምዘመልኽቶ ካብ ከተማታት ልምዓት እቶት ከተማ ዓዲ ግራት ግዜ፣ ካብ ክ/ከተማታት ክ/ከተማ ሰሜን፣ ካብ ገጠር ወረዳታት ልምዓት እቶት ድማ ወረዳ ታ/ኣድያቦን ኦፍላን ብተኸታታሊ ን3 ግዜ ዝተውሃበን ልእኽቶ ብልምዓታዊ ሰራዊት ብምፍፃም ተወዳደዲረን ሰዓርቲ ኮይነን ዝቐረባ ብምዃነን ኣብ 1 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኮኾባት ተባሂለን ብፍሉይ ተወሳኺ ሚኒ ላፕቶፕ ሽልማት ከበርክተለን ከም ዝኸኣለ ዋና ዳይሬክተር ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

ብብርኪ ክልል 6 ኣብያተ ዕዮን ኣካላት ሚድያን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 4 ዞባታት ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ምስ ሚኒ ላፕቶፕ፣ 8 ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 12 ገፀር ወረዳታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 25 ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንመወከሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መፃሕፍቲ፣ 20 ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን ዋንጫን ተርቲፊኬትን፣ 10 ብሉፅ ኣፈፃፅማ ዝነበሮም ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ዝተሽለሙ ኮይኖም 20 ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ዝርከብዎም 200 ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ድማ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ማለት 50 ሰራሕተኛታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንዝተቐመጡ 5‚000 ብር ምስ ወረቂ መዳልያን ሰርቲፊኬት፣ ን75 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጡ 4‚000 ብር ምስ መዳልያ ብሩርን ሰርቲፊኬትን ከምኡ’ውን ን75 ብሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጡ ድማ 3‚000 ብር ምስ መዳልያ ነሓስን ሰርቲፊኬትን ክሽለሙ ተገይሩ እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገሊፀን።

ብተዛማዲ ኣብቲ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት 2007 በጀት ዓመት ብንፁር ዝገምገሙ እንትኾኑ ቀፃሊ መደባት 2008 በጀት ዓመት ብዝርዝር ብምዝታይን ርኢቶታት ብምሃብን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተበፅሐ እንትኸውን እቲ መድረኽ ፀረ ክራይ ኣካብነት ቃልሲ ብምሕያል ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ክንሃንፅ ኢና ዝብሉን ካልኦትን ዝሓዘ በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ብዓወት ተዛዚሙ።

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

January 2018
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

በዝሒ ጎብነይቲ

047431
ሎምዓንቲሎምዓንቲ36
ትማሊትማሊ44
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን95
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1193
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ47431

We have 95 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved