top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

ስርዓት ኦዲት ስትራተጂ ኣካብነት ክራይ ብምድኻም ብልምዓታዊ መንገዲ ብዓርሰ ተበግሶ ግብሪ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ዘበረታትዕ ዋዕላ መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ከም ዘሳለጠ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

እዚ ዋዕላ ኦዲት ስትራተጂ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ኣወሳስናን ኣተኣኽኽባን ግብሪ፣ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ተዛመድቲ ስራሕትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ረኺቦም ኣታዊኦም ብትኽክል ብምፍላጥን ብምኽፋልን ዝሓሹ ከፈልቲ ግብሪ ብብርኪ ወረዳና ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታ/ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ገሊፀን፡፡

 

       

 

ከፈልቲ ግብሪ ንዘቕረብዎ ሒሳብ መዛግብቲ ንምፍላይን ኦዲት ንምግባርን ዝሕግዙ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኸፋሊ ግብሪ ካብኡ ዝድለ ግብርን ታክስን ብመሰረት ኣታዊኡ ብትኽክል ኣብ ምፍላጥን ምኽፋልን ብዝተነፀሩ መዐቀኒታት መሰረት ብንፅፅር ተመዚኑ ዝሓሸ እምነት ዝተገበረሉ ኮይኑ ደጋፊ ሰነድን ካሊእ ተወሳኺ መረዳእታን ምፍታሽ እንተየድለየ ኣብቲ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ውሱን መረጋገፂ ኦዲት ብምክያድ ኣፈላላይ እንትህሉ መስተኻኸሊ ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ቀሊል ኦዲት ኮይኑ ውሱን ኦዲት ድማ በቶም ዝተነፀሩ መዐቀኒታት ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተገመተ ሓደ ወይ ክልተ ክፋል ኣብ መሸጣ፣ ዕድጊት፣ ምምሕዳራዊ ወፃኢ ወይ ድማ ኣብ ኢንቨንተሪ ካልኦትን ዝተረኸበ መረዳእታ ኦዲት ብምግባር ዝተረኸበ ኣፈላላይ እንትህልው ብምስትኽኻል ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ኦዲት እዩ፡፡

ሙሉእ ኦዲት ድማ ኣብ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ክብድ ዝበለ ፀገም እንትህልዎ ደገፍቲ ሰነዳትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ መረዳእታታትን ሓበሬታታትን ብምትእኽኻብ ኩለመዳያውን ጥልቀትን ዘለዎ ሙሉእ ምርመራ ብምክያድ ትኽክለኛ ተኸፋሊ ግብሪ ንምውሳን እንጥቀመሉ ኣሰራርሓ ኮይኑ ፍሉይ ኦዲት‘ውን ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ክፍእ ዝበለ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ምዃኑ እንትጥርጠር ኣብ ሜላ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ናይ ሰብ ምስክርነትን ኣድላይ ቴክኒክ ምርመራን ብምክያድ ግቡእ ግብርን ታክስን ንምእካብ እንጥቀመሉ ሜላ ኦዲት እዩ ክብላ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣገንዚበን፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ብወገኖም ምሕደራ ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምጥንኻር ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታን ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 

 ኣብ መዛዘሚ እቲ ዋዕላ ድማ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ፣ ንቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣ ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007 ዕዙዝ ግደ

ንዝነበሮም መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ በቢ ዓመቱ ካብ ወረዳታት፣ ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ስርዓት ምምሕያሽ ግብርን ታክስን ብምትግባር፤ ኣብ ምርግጋፅ ዘላቂ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ተመዝጊቦምን እናተመዝገቡን ዘለው ዓወታትን ጭቡጣት ለውጥታትን መሰረት ብምግባር ነዚ ኣብ ምትግባር ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣመራርሓን፣ ኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምትን በቢዓመቱ መድረኽ ሽልማት ብምድላው ንቡሉፃት ሃርበኛታት ልምዓት እናተባብዐን ኣፍልጦ እናሃበን ከም ዝመፀ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚበን።

እዚ ትካል ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብብልሒ ዝግለፀሉ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ክራይ ኣካብነት ብዝተገበረ ቃልሲ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ። እዚ ልምዓታውነት ብምስፋሕን ብምጉልባትን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክልልና ዘፈልፍሎ ኣታዊ ብምእካብ ዘላቒ ልምዓት ክልልና ንምቅልጣፍ በቢ ዓመቱ ዝገበርናዮ ወያናይ ቃልሲ ሓበንን ኩርዓትን እዩ።ብምዃኑ ድማ ዝሓዝናዮ ዕውት ጉዕዞ ብዝበለፀ ክጕልብትን ክጠናኸርን ህዳሰ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ሽትኡ ክበፅሕን ጉዕዞ 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን’ውን ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና ክብላ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ላማ እዚ ሐዚ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ሽልማት ሃርበኛታት ልምዓት ኣፍልጦ ምሃብን ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሃገርናን ክልልናን መሰረት ብምግባር ኣመዝጊብናዮም ዘለና ዓወታትን ምዕባለታትን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ርኡይ ምንቅስቓስን ፀብለልታን ንዝነበሮም ሰራሕተኛታት ምንቅስቓሶም ኣጠናኺሮም ንክቕፅሉ ዝሕግዝ እዩ። ካልኦት ድማ ካብዚ መድረኽ ሽልማት ተማሂሮም ዝጎድልዎም ኣሰራርሓታት፣ ክእለትን ዓቕምን ሪኦም ንቐፃሊ ኣብ መንጎ እዞም ኣካላት ወያናይ ንሕንሕን ሓቦን ብምፍጣር ብውፅኢት ስርሖም ተሸለምቲ ክኾኑ ዓሊሙ ዝተሳለጠ መድረኽ’ውን እዩ። ኣብ ከተማታትና ዝርኣዩ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምትካእ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ምርግጋፅን ብቑዕ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብያተ ዕዮ፣ ብቑዕ ኣመራርሓ ዝሃቡ ዞባን መሓውራት ወረዳን ከተማን ብምሽላም መንግስቲ ንዝሓንፀፆም መደባት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ርኡይ ፀብለልታ ንዝነበሮም ዕውታት ሓርበኛታት ልምዓት ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ስቪል ሰርቫንት ኣፍልጦ ንምሃብ ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ እዩ።

መመዘኒ ረቛሕታት ተወዳደርቲ ኣካላት ልእኽትኦም መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብፍላይ ንኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ኣብ ቁልፊ መደብ ብቑዕ ማሕንቖታት ዘነፀረ፣ ትልሚ ብምድላው ፈፀምቲ ኣካላት ብብቕዓት ብምድላው ናብ ተግባር ክኣትው ዝገበረን ከም ውፅኢቱ ብድምር ኣብ ዓበይቲ ዝተትሓዙ መደባት ሽቶታት ልዕሊ 95 ሚኢታዊ ዝፈፀመን እዩ። ንዞባታት ድማ ብቐንዱ ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ ንሕድሕድ ወረዳን ከተማን ብቑዕ ደገፍን ክትትልን ስራሕቲ ብምፍፃም ናብ ዝተመጣጠነ ብርኪ ኣፈፃፅማ መደባት ክመፃ ብምግባር ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ኣብ ክረምታዊ መደባት ግብርን ታክስን ብቑዕ ምርድዳእ ብምፍጣር ውፅኢታዊ ስራሕ ክምዝገብ ዝገበሩ እዮም። ንመዳርግቲ ኣካላት፣ ደገፍትን መተሓባበርትን ኣካላት ንልኡኾም ማእኸል ዝገበረ መመዘኒ ረቛሕታት ብምድላውን ብምምዛንን 36.5 ሚኢታዊ ውልቀ ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ክሕረዩ ብምግባር ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

 

 

እቲ ሽልማት ንኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብዝወፀ ረቛሒ መሰረት ብሰለስተ መንገዲ ዞባታት ብዝሃብዎ ነጥቢ፣ ብብርኪ በዓል መዚ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ሱፖርቪዥን ስርርዕን በብከይዲ ስርሑን ኬዝቲማትን ዓመት ምሉእ ዝተገበረ ድገፍን ክትትልን ንናይ ባዕሉ ዋጋ ብምሃብ ዝተፈፀመ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ዝተገበረ ኩለመደያዊ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ክረምቲ መደባት ውፅኢት ብምትእስሳርን ኣብ ግምት ብምእታውን ዝተገበረ ስርርዕ እዩ። ውፅኢት ስርርዕ ኣብያተ ፅሕፈት ከምዘመልኽቶ ካብ ከተማታት ልምዓት እቶት ከተማ ዓዲ ግራት ግዜ፣ ካብ ክ/ከተማታት ክ/ከተማ ሰሜን፣ ካብ ገጠር ወረዳታት ልምዓት እቶት ድማ ወረዳ ታ/ኣድያቦን ኦፍላን ብተኸታታሊ ን3 ግዜ ዝተውሃበን ልእኽቶ ብልምዓታዊ ሰራዊት ብምፍፃም ተወዳደዲረን ሰዓርቲ ኮይነን ዝቐረባ ብምዃነን ኣብ 1 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ኮኾባት ተባሂለን ብፍሉይ ተወሳኺ ሚኒ ላፕቶፕ ሽልማት ከበርክተለን ከም ዝኸኣለ ዋና ዳይሬክተር ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

ብብርኪ ክልል 6 ኣብያተ ዕዮን ኣካላት ሚድያን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 4 ዞባታት ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ምስ ሚኒ ላፕቶፕ፣ 8 ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 12 ገፀር ወረዳታት ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ደረጃ ኣፈፃፅምኦም ማእኸል ዝገበረ ክልተ መጠን ዘለዎ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን፣ 25 ክለባት ግብሪ ንልምዓት ንመወከሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መፃሕፍቲ፣ 20 ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን ዋንጫን ተርቲፊኬትን፣ 10 ብሉፅ ኣፈፃፅማ ዝነበሮም ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ዝተሽለሙ ኮይኖም 20 ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ዝርከብዎም 200 ውልቀ ፈፀምቲ ዓቕምታት ድማ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ማለት 50 ሰራሕተኛታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንዝተቐመጡ 5‚000 ብር ምስ ወረቂ መዳልያን ሰርቲፊኬት፣ ን75 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጡ 4‚000 ብር ምስ መዳልያ ብሩርን ሰርቲፊኬትን ከምኡ’ውን ን75 ብሳልሳይ ደረጃ ዝተቐመጡ ድማ 3‚000 ብር ምስ መዳልያ ነሓስን ሰርቲፊኬትን ክሽለሙ ተገይሩ እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገሊፀን።

ብተዛማዲ ኣብቲ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት 2007 በጀት ዓመት ብንፁር ዝገምገሙ እንትኾኑ ቀፃሊ መደባት 2008 በጀት ዓመት ብዝርዝር ብምዝታይን ርኢቶታት ብምሃብን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተበፅሐ እንትኸውን እቲ መድረኽ ፀረ ክራይ ኣካብነት ቃልሲ ብምሕያል ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ክንሃንፅ ኢና ዝብሉን ካልኦትን ዝሓዘ በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ብዓወት ተዛዚሙ።

ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሐን መካረይትን 95 ሚኢታዊ ኣብ እዋኖም

ዝተወሰነሎም ግብሪ ከም ዝኸፈሉ በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

 ልምዓታውን ህዝባውን መንግስትና እቶት ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ፣ዓበይቲ ፕሮጀክትታት፣ትካላት መሰረተ ልምዓት፣ማሕበራዊ ግልጋሎት ብውሽጣዊ ዓቅምታትና ክህነፁ፣ወፃኢና ብባዕልና ክሽፈን ዘኽእል ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ተቐሪፁ ኣብ ኣወዳድባ፣ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብርን ታክስን ብተደጋጋሚ ግንዛበ መዕበዪ ስልጠናታት ብብርኪ ክልል፣ ከተማታትን ወረዳታትን ልምዓት እቶት ክወሃቡ ከም ዝተገበረ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም።

ካብ ክልል ጀሚሩ ቐፃልነት ዘለዎ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምድላው ን20‚553 መዳርግትን ሓገዝትን ኣካላት፣ን202‚528 ነባራይ ሕብረተሰብ ስልጠና ዝተውሃበ እንትኸውን 101‚949 ከፈልቲ ግብርን መካረይትን ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ታክስን መሰረት ዝገበረ ትምህርቲ ከም ዝተውሃበ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ይሕብሩ።

ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2007/08 በጀት ዓመት ብውዑይ ምቅስቓስ ልምዓታዊ ሰራዊት ንምፍፃም ዘኽእል ቅድመ ምድላዋት ተነፂሮም ኣብ ሰናይ ሓጋዩ ዝካየድ መዓልታዊ መፅናዕቲ ብፍላይ ኣብ መካረይቲ ኣብ ፅፉፍ መረዳእታ ዝተመስረተ ንኽኸውን በቢእዋኑ ዝካየዱ መዓልታዊ መፅናዕቲ መበገሲ ብምግባር’ ውን ምስ ከፈልትን ኣከብትን ግብሪ፣ መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

ከም በዓል መዚ’ ውን ካብ ፅንዓት ነጋዶን መካረይትን ጀሚሩ ንወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝተረኸቡ ብሉፃት ተሞክሮታትን ሕፅረታትን ብምፍላይ ተግባር መሰረት ዝገበረ ደገፍን ክትትልን እናተሳለጠ ዝሓገየ እንትኸውን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ብምጥንኻር ኣብ 2007 በጀት ዓመት 6‚463 ደረጃ ሀ፣7‚177 ደረጃ ለ፣76‚183 ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብርን 53‚435 መካረይትን መዓልታዊ እቶቶም መሰረት ብምግባር ካብ 2-3 ግዜ ብምፅናዕ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት፣ልምዓት ጉጅለ ደኣንትን ደቂ ኣንስትዮን፣ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራትን ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ክዋስእሉን ርኢቶ ክህብሉን ብምግባር ንውሱናት ከፈልቲ ግብሪ ክውሰኸሎም ንሓደ ሓደ ከፈልቲ ግብሪ ድማ ንኽቕነሰሎም ብምውሳን ኣቀዲሙ ኣብ እወንታዊ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ተገሊፁ እዩ።

 ኣብ ተግባር ምዕራፍ ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን’ ውን ካብ ሓምለ 1/2007 በጀት ዓመት ጀሚሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል፣ዞባታት፣ወረዳታትን ከተማታትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን፣ልምዓት ጉጅለታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ባንድታት፣ክለባት ግብሪ ንልምዓት ብዘቕረበኦም ሓፀርቲ ተዋስኦታትን ድራማታትን ግጥምታትን ደሚቁ ብጎይላን ሕብሽትን ሰትን ሻሂ ቡና ፕሮግራምን ተዓጂቡ ብዝደመቐ ኩነታት ተበሲሩ እዩ።

ኣወሃህባ ግልጋሎት ፅፉፍን ስሉጥን ንኽኸውን 7 ኣባላት ዝሓዘ ኮማንድ ፖስት ብብርኪ ክልል ብምጥያሽ እቶት ፣ንግድን ውዕልን መርትዖን ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም እዋናዊ ግልጋሎት ክህቡ ብምግባር ናብ ዕሸል ከተማታት’ ውን ብኣካል ብምኻድ ስሉጥ ግልጋሎት ተዋሂቡ እዩ። እዚ ኣወሃህባ ግልጋሎት ድማ ን80‚200 ደረጃ ሐ ፣45‚625 መካረይትን ኮታስ ን125‚825 ማሕበረሰብ ንግድን መካረይትን ስሉጥ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዝረኸቡ እንትኾኑ ክሳብ 30 ሓምለ 2007 በጀት ዓመት ደረጃ ሐ ከፈልቲ ግብሪ ምኢቲ ምኢታዊ ዝተወሰነሎም ግብሪ ኣብ እዋኖም እንትኸፍሉ መካረይቲ ድማ ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ 69 ሚኢታዊ ናብ 87 ሚኢታዊ ክብ ብምባል ክሳብ መዛዘሚ ወርሒ ሓምለ ብብርኪ ክልል 95 ሚኢታዊ ዝተወሰነሎም ፍትሓዊ ግብሪ ኣብ እዋኖም ከም ዝኸፈሉ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።

እዚ ውፅኢት ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን 2007/08 በጀት ዓመት ብብርኪ ዞባታት ናይ ሓደ ወርሒ ዝነበረ መደብ ደረጃ ሐን መካረይትን ካብ ሕሉፍ ዓመታት ፍልይ ብዝበለ ካብ 5 ክሳብ 13 መዓልትታት ዞባ ደቡብ፣ ደቡብ ምብራቕን መደባተን ምኢቲ ሚኢታዊ እንተዐውታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዞባ ምብራቅ’ ውን ዝተውሃባ ልእኽቶ ኣዐዊታ እያ።

ብተዛማዲ ዞባ መቐለ 97 ሚኢታዊ፣ ዞባ ማእኸል 94 ሚኢታዊ ከፈልቲ ግብርን ደረጃ ሐን መካረይትን እንተኽፍላ ዞባታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን እውን ብቀደም ሰዓብ መደባተን ካብ 92 ክሳብ 87 ሚኢታዊ ብምፍፃም መደበተን ዘዐወታ እየን።

ኣብ መንጎ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ብተግባር ኣጋጢሞም ዘለዉ ብሉፃት ተሞክሮታትን ሕፅረታትን ብዝግባእ ኣለሊና ኣብ ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ብተግባር ዝተረኸቡ ብሉፃት ተሞክሮታት ብፍላይ ድማ ግደ ዝተዋደደ ኣመራርሓን ልምዓት ጉጅለን ወዲብናን ተንቲንናን ዝረኸብናዮም ዓወታት ዝያዳ ብምግፋሕን ብምቕማርን ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ለን ሀን እውን ከይተቖራረፀ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣተሓሳሲቦም።

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ዕውት ምንባሩ ተሓቢሩ

 

መደባት ትልሚ ዕብየትን ስግግርን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ውድብን መንግስትን ግብሪ ኣከብትን ከፈልትን ዝለዓለ ኣቃልቦ ብምሃብ ሰሪሖም እዮም። ከም በዓል መዚ ድማ ካብ 2003 በጀት ዓመት ጀሚሩ ለበዳ ኣካብነት ክራይ ደው ንምባል፣ ኣብ 2004 በጀት ዓመት ትካላዊ ህንፀት ብምክያድ፣ ኣብ 2005 በጀት ዓመት ብመልክዕ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ኣብ ከተማታትን ዕሸል ከተማታትን ዝርአ ልዕልነት ኣካብነት ክራይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ንምድኻምን ልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ንምርግጋፅ ብርቱዕ ቃልስን ሰፋሕቲ ስራሕትን ተወጊኖም እዮም ክብሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ኣገንዚቦም።

ከም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ምዕዋት ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝነበሮ ኣፈፃፅማን ብፅሒትን በቢ እዋኑ ብውድብን መንግስትን ዳህሳስ ዝተገበረሉ፣ ዝተገምገመሉ፣ ኣፍልጦ እናተውሃቦ እውን ዝመፀን ንፌዴራል ይኹን ንኹለን ክልላት ሃገርና ከም ማእኸል ብሉፅ ተሞክሮ ንኽትከውን ኣብ እዋን ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ካብ ምልማዕ ሓይሊ ሰብን ኣወዳድባን፣ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምኽባር ሕግን፣ ኣብ ምትእትታውን ምጥቃምን ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ዝተወገኑ ስራሕትን ኣፈፃፅምኦምን እውን ዕውታት ንምባሮም እቶም ዋና ዳይሬክተር ገሊፆም።

ኣወሃህባ ግልጋሎት ንምርግጋፅ ንክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ደሚርካ ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ 4 ዓመታት ቅድመ ምድላውን ተግባር ምዕራፍን (ናይ ሓጋይን ክረምትን መደባት ) ተባሂሎም ብስሩዕ ትልሚ ተዳልዩሎም ካብ ክልል ክሳብ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ልምዓት ጉጅለታትን ፈፀምቲ ዓቕምታትን ብምድላውን ተጠናኺሩ ተሰሪሕሉ እዩ።

ብተዛማዲ ኣወሃህባ ግልጋሎት ክረምታዊ መደባት እቶትን ንግድን ዘሳልጡ 8 ቢሮታት ዝሓወሰ ውሁድ ክልላዊ ዓቕሚ ብምድላው ብክልል፣ ዞባ፣ ከተማ፣ ክፍለ ከተማ፣ ዕሸል ከተማታትን ወረዳታትን ኣመራርሓን ሰብሙያታትን፣ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን ዝተሳተፍሉ ኣብ 2007 በጀት ዓመት ልዕሊ 16 ዝተፈላለዩ ናይ ምርድዳእን ምፍፃምን ሓበራዊ መድረኻት ተወጊኖም እዮም።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ንቀፃሊ ትኹረት ዘድልዮን ቀፃሊ ፈተናን እዩ።ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ጋእሰጋእ ምባልን ምፍራሕን ብተግባር ይረኣዩ እዮም።ነዚ ድማ በቢእዋኑ እናተጠናኸሩ ዝመፁ ለውጥታት ሰኒቕና ዝተጠናኸረ ቀፃሊ ፃዕሪ ዝሓተት ኮይኑ ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ መሊኡ ክጠናኸር፣ ኣብ ቅብሊት ምቑራፅን ምጭብርባር ሰነድን ዝርኣዩ ተግባራት ኣካብነት ክራይ ዝበለፀ ክዳኸሙ፣ ቴክኖሎጂታት ብዝበለፀ ንምዕጣቕን ንምጥንኻርን፣ ኣብ ኦዲት ምግባር ይኹን ግምት ግብሪ ፍትሓውነቱ ብዝዓበየ ንምርግጋፅ ቀፃሊ ስራሕ ዝሓትት እንትኸውን ኣብ ቀዳማይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝተኻየደ ርሕቐት ብምጥንኻር ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዓብዪ ዝላ እነመዝግበሉ እዋን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብተወሳኺ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ኣተሓሳሲቦም።

 

                                                 ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ብከመይ ከምዘብዕልኦ ዘትየን፡፡

 

“ኣሸንዳ መለስ ንዓወት 2 ትልሚ ዕቤትን ስግግርን” ብዝብል መሪሕ ቃል ንዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ብምትሕብባር ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ በዓል ኣሸንዳ 2007 ዓ/ም ብድምቀት ንምብዓል ዝተዳለወ ሓፂር መተግበሪ ትልሚ መበገሲ ገይረን ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዘኹርዕ ባህልናን ታሪክናን ካብ ውሉድ ወለዶ ህያው ኮይኑ ክሓልፍን ክምዕብልን ንምግባርን ከምኡ’ውን ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥንኻር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግገጋፅን ዝዓለመ ምድላው ንኽኸውን መበገሲ ትልሚ ዘቕረባ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኪኢላ ስርዓተ ፆታ ወ/ት ኣለም ኣሰፋ ኣገንዚበን::

   ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ኣሸንዳ ኣብ ድሮ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ህወሓትን ኣብ ድሮ 3 ዓመት ዝኽረ መስዋእቲ መለስ ዜናዊን ከምኡ’ውን ኣብ ምጅማር 2 ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ዝኽበር ብምዃኑ ዝያዳ ባህልና ንዕቅበሉን መንነትና እንገልፀሉን ኮይኑ ብዋናነት ድማ ውድብና ህወሓትን መንግስትናን ዝሓንፀፆም ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምርግጋፅ ወሳኒ ግደ ክም ዘለዎ ብተወሳኪ ግልፂ ገይረን ፡፡

ነዚ ንምብዓል ድማ ቅድመ ምድላዋት ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ግጥምታት ፣ ባህላዊ ደርፍታትን ድራማታትን ኣሸንዳ እናዳለዋ ክፀንሓን ክምኡ ውን 7 ኣባላት ተወዳደርቲ ሓረየን ምስ ወረዳ ከተማ ልምዓት ኮይነን በዓል ኣሸንዳ ብፍሉይ ድምቀት ንምብዓል ይሰርሓ ከም ዘለዋ  ንምፍላጥ ተካኢሉ፡፡

                                            

        

ካብ ደ/ከ/ስ/ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

November 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

በዝሒ ጎብነይቲ

043839
ሎምዓንቲሎምዓንቲ45
ትማሊትማሊ50
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን247
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1198
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ43839

We have 52 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved