top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ሓደሽቲ ኣዋጃት ኣታዊ ግብርን ምምሕዳርን ግብርን መሰረት ብምግባር ንከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሀን ለን ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ኣፍሊጡ።

 

ሓደሽቲ ኣዋጃት ኣታዊ ግብርን ምምሕዳርን ግብርን፣ ስርዓት ኣወሳስና ግብርን ኣተኣላልያ ቅሬታን ይግበአንን፣ ብዛዕባ ስግግር ነጋዶ፣ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ብምግባር ንከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሀን ለን ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠና ከም ዝተውሃበ ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ ሃፍቶም ብርሃነ ኣገንዚቦም።

እዞም ሓደሽቲ ኣዋጃት ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣዋጃትን ደንብታትን ናብ ሓደ ብምውዳብ ግልፅነትን ተሓታትነትን ብምስፋን ምስ ዝበፃሕናዮ ቁጠባዊ ዕብየት ብምጥዕዓም ግብሪ ዘይኽፈሎም ዝነበሩ ኣታዊታት ኣብ ግብሪ ስርዓት ንኽኣትዉ እዚ ስልጠና ክፍተታትና እንምልአሉን ዓቕምና እነጎልብተሉ ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎን ግልጋሎት ንምሃብ ዝሕግዝን ከፈልቲ ግብሪ ከከም ኣታዊኦም ክኸፍሉ ዝገብር ምዃኑ ኣይተ ሃፈቶም ገሊፆም።

ቐንዲ መበገሲ ዕላማታት ምምሕያሽ ኣታዊ ግብርን ምምሕዳር ግብርን ብተግባር ሪፎርምታት ግብሪ ኣብ ምፍፃም ዘፀግሙ ዝነበሩ ጥንካረታትን ሕፅረታትን ዝቐረቡ ኮይኖም ብዝተበታተነ መንገዲ ኣብ ስራሕ ዝፀንሑ ኣዋጃት ብምውህሃድ ብምምሕዳር ግብሪ ዝምርሑ ድንጋገታት ዓርሶም ክኢሎም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ብምግባር ኣብ ከፈልቲ ግብሪ ዝበፅሕ ዝነበረ ምንግልታዕ ብምውጋድ ፍትሓዊ ስርዓት ኣከፋፍላ ግብሪ ንምዝርጋሕ ዝዓለመ ስልጠና ከም ዝኾነ እቶም መተሓባበሪ ኣፍሊጦም፡፡

ኣብዚ ሓበራዊ መድረኽ እውን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ ዝቀረበ ኮይኑ ብብርኪ እታ ክፍለ ከተማ ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ውሱን ኦዲት፣ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር ይስርሐሉ ከም ዘሎ ኣይተ ሃፍቶም ብርሃነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይሮም።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

 

ክለባት ግብሪ ንልምዓት ኣብያተ ትምህርቲ ተጠናኪረን ክከዳ ከም ዘለወን ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡ፡፡

ቢሮ ት/ቲ ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ትግበራን ስርዓት ትምህርቲ ብዝተፀሓፈ ደብዳቤ መሰረት ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክለብ ግብሪ ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ስነ-ዜጋን ስነ- ምግባርን ኣጠናኪረን ንክሰርሓ ክምዘለወን ካብ ጥቅምቲ 22/2010 ዓ/ም ጀሚረን ንክንቀሳቐሳ ብደብዳቤ ኣፍለጡ፡፡


 

ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ከም ዝገለፅዎ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ቤሮ ት/ቲ ብዝገበሮ ምርድዳእ ተማሃሮ ኣብ ዕብየት ፍቅሪ ሃገር ዓብይ እጃም ኣሎዎም፡፡ ተማሃሮ ንባዕሎም እናተሃነፁ ወለዶምን ከባቢኦም ረብሓ ግብሪ ኣናምሀሩ ልምዓት ሃጎሮም ዘዕብይሉ ክለብ ግብሪ ንልምዓት ተጠናኪሩ ክቕፅል ከም ዘሎዎ ድሕሪ ምግላፆም ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣብ ስራሕ ንዘይፀነሓ ክለባት ድሕሪ እዚ ደብዳቤ ምስዳዱ ቤሮ ት/ቲ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ስልጠና ሂቡ፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ወረዳታትን ዝሰርሓ ደቂ ኣነስትዮ ተወከልቲ ስርዓተ ፆታን ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮን ንዝኾና ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ዘለወን ተሳትፎን ተጠቃንምነትን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ፡፡

 

ኣብቲ ሰለጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ እዚ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝም ሃገርና ኣመልኪቱ ንደቂ ኣነስትዮ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ደቂ ኣነስትዮ ፍርቂ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምኻነን ነቲ ሕገ-መንግስቲ ዝተወሃበን መሰልን ተጠቃምነተን ኣብ ምቕፃል ብውዳበ ክቃለሳ ኣለወን፡፡ ከምኡ እውን ደቂ ኣነስትዩ ኣብ ኣብያተ ዕዮ እርቂ ኣካል ናይቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾናን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስልጣን ማለት ምስልጣን ኩሉ ማሕበረሰብ ብምዃኑን ከም መስርሕ ብትልሚ እናተመርሐ ተግባራዊ እናኾነ ከም ዘሎ ገሊፀን፡፡

ብተወሳኺ ደቂ ኣነስትዮ ውዳበአን ብምጥንኻር ኣብዚ ስርዓት ፊደራሊዝም ዘለወን ተሳትፎ ግንዛበ ብምዕባይ ግቡኤን ክዋፃኣ ትፅቢት ይግበር፡፡ ከም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ድማ ደቂ ኣነስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ተሳትፎ ዘለወን ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ቅብሊት ምቑራፅን ምሕታትን ብቢውዳበአን ዝዓዘዘ ግደ ከበርክታ ከም ዝግባእ ክኢላ ስርዓተ ፆታ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣለም ኣሰፋ ሓቢረን፡፡

መስፍናዊ ስርዓት ዝወለዶ ድርብ ወፅዓ ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ልዕሊአን ንሓያሎ ዘመናት ተፃዒኑ ዝፀነሐ ኮይኑ ነዚ ንምውጋድ ድማ ደቂ ኣነስትዮ ትገራይ ምስ ካልኦት መሓዙት ብምኻን ከቢድን ተኣምራውን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይደን ዓወት ብምዕታር ኣብ ምትካል ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገ-መንግስትን ሃገርና ምስቲ ወዲባዕታይ ማዕረ ተሳትፎ ኣበርኪተን እየን፡፡ ሕዚ እውን ኣብ ምቕፃል እዚ ስርዓት ብውልቀን ብውዳበን ጠንካራ ቃልሲ ኣብ ምክያድን ኣብ ህንፀት ተረካቢ ወለዶ ዝኾነ ማሕበረሰብን ዘላቒ ዝኾነ ተሳትፎ ክህልወን ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ብኣሰልጠንቲ ተሓቢሩ፡፡

ኣብቲ ስልጠና ካብ ዝተሳተፋ ወ/ሮ ፍቅርተ መርከብ ኣብ ምቕፃል ስርዓት ፊደራሊዝም ከም ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ዘተመደበኦ ስራሕ ስሉጥ ግልጋሎት ብምሃብን ንዘጋጥሙ ፀገማት ብዝግባእ ብምግንዛብ መፍትሒ ክወሃብ ብምግባር ብውዳበአንን ብሞየእንን ዝግበአን ቃልሲ ክገብራ ከም ዝግባእ ተዛሪበን፡፡ኣብ መወዳእታ ኣብ ስርዓት ፊደራሊዝምን ሕገመንግስትን ዝምልከቱ በዓል ዓሰርተ ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ምስ ቀረበ እቲ መድረኽ ተዛዚሙ፡፡    

                                                              ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                                              ክኢላ ር/ህዝቢ

                                               በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን ኣብያተ ዕዮ ክልል ስልጠና ሂቡ።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ኣመልኪቱ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ትካላት ልምዓትን ኣብ ምእካብ ግብሪ ሓጋዚ ዝኾነ መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስንከመይ ኣታዊ ከም ዝግበር ንሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስንኣብያተ ዕዮ ክልልና ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ስልጠና ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ተግባራዊ ኣብ ምግባር ሓለፍትን ክኢላታት ፋይናንስን መንግስታውን ልምዓታውን ትካላት ኣብ ምእካብ ግብሪ ቁልፊ ግደ ዘለዎ መረዳእታ ኣብ እዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኣታዊ ክገብሩ ከም ዘለዎምን መረዳእታ ንፍልፍል በጀትን ኣብ ምጥንኻር ቃልሲ ኣካብነት ክራይን ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊፀን።

መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ፊደራል፣ ክልልን ንትርፊ ዘይተጣየሹ ትካላት ልምዓትን ኣብ ከይዲ ምንቅስቓሶም ዕድጊት ፍርያትን ግልጋሎትን እንትፍፅሙ ተቐናሲ ብምግባር መረዳእታ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ጉምሩክን ኣታዊ ክገበሩ ብኣዋጅ ውክልና ዝተወሃቦም ትካላት እዮም፡፡ አዚ መረዳእታ ንምውሳን ኣታዊ መሰረት ዝገበረ ግብሪ፣ ምርግጋፅ ፍትሓውነት ግብርን ቃልሲ ኣካብነት ክራይን መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝምልከቶ ሓላፍን ክኢላ ፋይናንስን ዓበይቲ ትካላት ፊደራልን ክልልልን መንግስትን ትካላት ልምዓትን ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም በመሰልጠንቲ ኣካላት ኣብ መድረኽ ቀሪቡ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ድማ ቅድመ ክፍሊት ግብርን ተወሳኺ እሴት ታክስን ከመይ ከም ዝእከብን ኣታዊ ከም ዝኸውንን ኣብ ክእለት ዝተደገፈ ስልጠና ብምዃኑ ኣመራርሓን ክኢላታት ፋይናንስን ትካላት ልምዓትን መንግስትን ጉዳይ ግብሪ ናይ ኩላትና ዋኒን እዩ ኢሎም ብኣተሓሳስባ ተገንዚቦም ኣብ ትካሎም ዘሎ መረዳእታ ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብእዋኑ ኣታዊ ክገብሩ ከምዝግባእ ግንዛበ ከም ዝወሰዱ ምክትል ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ዳይሬክተር ፋይናንስን ዕደጋን መለስ ኣካዳሚ ክልል ትግራይ ወ/ሮ ገነት ገ/መስቀልን ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                                   ሃይላይ ገ/ገርግስ

                                               ክኢላ ር/ህዝቢ

                                በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሞያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ንምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፡፡

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታቱ ወረዳታትን ከተማታትን ብኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ላዕለወት ኪኢላታት ንኩሉ መዳያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ንኪኢለታት ዓቀብቲ ሕጊ፣ ገበን መርመርቲ፣ ኣማራርሓ ስራሕቲ ስግኣት፣ ፍሉይ ኦዲተርን አንተለጀንስን ንተኸታታሊ 4 መዓልቲ ዝኣክል   ኣብ ከተማ ኣኽሱም ስልጠና ከምዝሃበ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ገሊፁ።

ከም ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ ስልጠና ዝተበሃሉ ብማንዋል ተደጊፎም ዝቐረቡ ነጥብታት ኣብ ኣዋጃት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዘለዎ ተመሳሳልነትን ኣፈላላይን ፣ ኣገዳስቲ መምርሕታት፤ ደንብታትን ብምቕራብ፤ ምስ ስራሕቲ ስግኣትን ፍሉይ ኦዲተርን ዝተተሓሐዘ ኣብ ሕጋውነት ግብርን ኣወሳስና ግብርን ብዝርዝር ብጉጅለን ናይ ሓባር መድረኽን ተዳሊዮም ብምቕራብ፤ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ስርሖም ዘጋጥሞም ፀገማትን መፍትሕታትን ብመልክዕ ሕቶን መልስን ብተወሳኺ ቀሪቦም ብዕምቆት ክሪእዎን ክግንዘብዎን ናብ ሓደ ምርድዳእን ተመጣጣኒ ዓቕሚ ክፈጥረሎም ዓሊሙ ዝተዳለወ መድረኽ ምንባሩ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክባር ሕግን ኢንተለጀንስን ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ገሊፆም።

ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ብወገኖም ዓብይ ዓቕሚ ከምዝፈጠረሎምን ዝተወሃቦም መደብ እንትፍፅሙ ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ከፈልቲ ግብሪን ኣናተረዳዳእኻን ግንዛበ እናስፋሕኻን ምሰ ቅበሊት ዘይ ምቑራፅ ዝረአዩ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም።

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስልጠና ተረኺበን መጠቓለሊ መልእኽቲ ዘመሓላለፋ ዋና ዳሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ንስልጠንቲ “ዘመኑ ብሩህ ተስፋ ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ግብሪ ፅቡቕ ግልጋሎት ብምሃብን ሰናይ ምምሕዳር ብምንጋስን ዝተመሃርናሎም ዕጥቅታትና ብምስጣም ክልልና ኣብ ሕርሻን ጥዕናን ዝረኸበቶም ዓወታት ኣብ ሕጋውነት ግብሪ ምርግጋፅ ክንደግሞ በርቲዕና ንስራሕ” ብምባል ንሰልጠንቲ መልእኽተን ድሕሪ ምትሕልላፍ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንዝተዋፈሩ ነጋዶ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም እውን ወሲኸን ኣገንዚበን።

 

 

                           ዳይሬክቶሬት ርክብ ህዝቢ

 

                    በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

 

 

 

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

May 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

053456
ሎምዓንቲሎምዓንቲ12
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን295
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1049
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ53456

We have 60 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved