top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ
ዜና ፎቶ
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2009 በጀት ዓመት ዕዙዝ ግደ ንዝነበሮም ሰራሕተኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ሂቡ

ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ንምጥንኻር ሙያዊ ዓቕሚ ክኢላታት ምዕባይ ወሳኒ ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

መደባትና ብብቕዓት እናፈፀምና ብህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ልእኽቶ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ንጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን  ኣብ ዙርያ ሪፎርምታት ግብርን ታክስን መሰረት ብምግባር ብተግባርን ብክልስ ሓሳብን ሙያዊ ዓቕምን ክእለትን መዕበዪ መባእታዊ ትምህርትን ስልጠናን  ከም ዝተውሃበ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መተሓባበሪ ኬዝቲም ትምህርትን ስልጠናን ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ ኣገንዚቦም።

 

እቲ ዝተውሃበ መባእታዊ ስልጠና ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ ማእኸል ዝገበረ ኮይኑ ብዋናነት ድማ ደንብን መትከላትን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት፣ ኣደላልዋ ትልሚ እቶት፣ ኣድላይነትን መትከላት ኣወሳስና ግብሪ፣ ስርዓት ኣፈፃፅማ ቫት ኦዲት ስትራተጂ፣ መምርሒ ኣፈፃፅማ መዓልታዊ ኣታዊ ከፈልቲ ግብርን ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትን ማእኸል ብምግባር ካብ 52 ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ንዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 160 ጀመርቲ ክኢላታትን ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈትን ስልጠና ዝተውሃበ ኮይኑ እዚ ዓቕምን ክእለትን መመሓየሺ ስልጠና ዋና ዕላምኡ ስርዓት ግብሪ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ካብ ምዃን ድሒኑ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ኣይተ ኣፈወርቂ ተካ  ብተወሳኺ ገሊፆም።

  ኣብ መዛዘሚ እቲ ስልጠና ዝተረኸቡ ተወካሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኣመራርሓ ስራሕን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብወገኖም ዝተዋደደን ዝተኣሳሰረን ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ብምህናፅ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብልዕልነት ልምዓታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምቕያር ዝጠንከረ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ምፍጣር መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

 እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ኣተሃናንፃ ሓይሊ ሰብና ዝበለፀ ለውጥን ምዕባለን ንምምፃእ ሪፎርምታት ምሕደራ ግብሪ ብዝበለፀ ንምጥንኻር ኣዋጃት፣ ደንብታት መምርሕታት ግብሪ ንምትግባር ብመደጋገፊ ኔትዎርክ፣ ብዓርሰ ምምህሃርን መዓልታዊ ልውውጥ ሓበሬታን ኣቢሎም ዝያዳ ከጎልቡትዎ  ብምሕባር ብብርኪ ክልል በዓል መዚ’ውን ቐፃልነት ዘለዎ ሙያዊ ደገፍን ክትትልን ዳህሳስን ከም ዝካየድ ኣይተ ፊልሞና ዳዊት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።

 እዚ ልምዓታዊ ሰራዊት ግብርን ታክስን ንምፍጣር ተጀሚሩ ዘሎ ውሁድ ኣሰራርሓ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓለሓሊፉ ዝርኣዩ ክፍተታት ንምውጋድን ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ነባራይ ሕብረተሰብን ተዋዲድካ  ምሰራሕ ከም ዘድሊ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ካብ ሰልጠንቲ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

 ተሳተፍቲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ሚዛናዊ፣ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ ራእይ ክቡር መራሒና መለስን ኩሎም ሰማእታትናን ተሓንጊጥና፣ መንፈስ መገልገላይነት ተላቢስና ሌጋስታት መለስ ኣኽቢርና ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ብዝግባእ ኣፅኒዕና፣ ዘመናዊ ስርዓት ግብርን ታክስን ብምህናፅ ግብሪ ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ክንገብሮ ኢና ዝብሉን ካልኦትን በዓል ዓሰርተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

                                          ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሙያዊ ዓቅሚ ክኢላታት ንምዕባይ

ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ንመሓውር ሰራሕተኛታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታን ኩለመደያዊ ዓቕምን ክእለትን ዝወነነ ልምዓታዊ ሰራዊት እቶት ንምፍጣር ዝሕግዝ ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝተውሃበ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ኣገንዚቦም።

01022016201022016

 

 

ካብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዝተውፃእፅኡ ክኢላታት ኬዝቲም ማዕኸን መረዳእታ ኣብ ኣወሃህባ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ነጋዶ፣ ሕብረት ሽርክና ማሕበር፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን፣ ዘርፊ ንግዲ፣ ቫት ሰርቲፍኬትን ዝተበላሸወ መለለዪ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ቲን ብኸመይ ከም ዝወሃብን ዝቕነስን ከምኡ’ውን ብኸመይ ከም ዝስተኻኸልን ዝፀደቀ መምርሒ መዓልታዊ መፅናዕትን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቦም እዮም።ዕላማ እቲ ስልጠና ድማ ኣብ እኹል ፍልጠት ዝተደረኸ ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተደገፈ መለለዪ ቑፅሪ ከፈልቲ ግብሪ TIN ቫትን ብምሃብ ዘመናዊ ምሕደራ ግብርን ታክስን ኣብ 33 ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸላት ሲግታስ ኣብ ከተማታት፣ ክፍለ ከተማታትን ወረዳታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት እናተውሃበ ከም ዝርከብ ኣብቲ ስልጠና ተሓቢሩ እዩ።

ብተዛማዲ ንመሓውር ሰራሕተኛታት ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕጊ እቶትን ኢንተለጀንስን ሙያዊ ክፍተትን ዓቕምን ዝመልእ ብዛዕባ ፖሊሲ ገበን ፍትሒ ሃገርና፣ህንፀት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን፣ሓፈሻዊ ፅንሰ ሓሳብ ምጭብርባርን ምስዋርን ግብርን መምርሒ ኦዲት ስትራተጅን ዝብሉ ሓሳባት ዘካተተ ዓቕሚ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ብምሃብ ኣብ መንጎ እቶም ሰልጠንቲ ዘሎ ብሉፅ ተሞክሮታትን ክፍተታትን ንምፅባብ ብጉጅለ ክመያየጡ ተገይሩ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መያዊ ስልጠና ኣብ እነካይዶ መዓልታዊ ፅንዓት መላእ ሕ/ሰብ ብምስታፍ ምሕደራ ግብሪ ግልፅን ፍትሓውን ክንገብሮ ኢና፣ኣብ ገዛ መካረይትን ገዛ መሸጣን ዘሎ ናይ ግብሪ ምሕባእ ኣተሓሳስባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ውድባውን መንግስታውን መሓውር ብምጥቃም ክንሰርሐሉ ኢና ዝብሉ በዓል ሽዱሽተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ስልጠና ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶት ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ ተኻይዱ

 

 

ኣብ ዘፈር እቶት ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ንኽመፅእ ምስ ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ተዋዲድካ ምስራሕ ኣገዳሲ ብምዃኑ ብምትሕብባር በዓል መዚ  ልምዓት እቶትን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ፖሊስን ስትራተጅን ግብሪ ዘድሃበ ሓበራዊ  ዘተ እንተካይድበዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ካብ ዝተውሃቦ ሓላፍነት እቲ ቐንዲ ፍትሓውን ግልፅን ብዝኾነ መንገዲ ግብሪ ክውስንን ክእክብን ከምኡ’ውን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ኣተሓሳስባን ተግባራትን ክራይ ኣካብነት ብምድኻም ምስ ኩሉ ተጠቃሚ ሕ/ሰብ፣ ማሕበረሰብ ንግድን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ኣገንዚቦም።

 

ኣብ ምሕደራ ግብርን ታክስን እወንታዊ ለውጥን ምዕባለን ክመፅእ ዝኽእል  ውዳበታት ህዝቢ ኣሳቲፍካ ብምስራሕ እንትኸውን ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ኣፈ ጉባኤታት ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ከተማታት፣ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ፣ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርክባት ህዝብን ሚድያታትን ክሳተፉ ብምግባር ኣብቲ መድረኽ ምስ ምሕደራ ግብሪ ተዛመድቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ሓሳባትን ርኢቶታትን ዝተለዓሉ ኮይኖም ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ብምቕራብ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ።

  

ብተዛማዲ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ዋኒን ኩሉ ሕ/ሰብ ንኽኸውን ምስ ርክባት ህዝብን ሚድያታትን፣ ውዳበታትን ሓፋሽ ማሕበራትን ከፈልቲ ግብርን ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን ከም ዝስርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብተወሳኺ ግልፂ ገይረን።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

 

መምርሒ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ምዃኑ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ

ብምትሕብባር በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ኣተኣኻኽባ እቶት መንግስትን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስራተጅን ካብ ዓበይትን ዕሸላት ከተማታትን ምስ ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 150 ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ፡፡

 

 

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ምስ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣብ ግንዛበ መዕበይ ትምህርትን ስልጠናን ካልኦት ሓበራዊ ጉዳያትን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ሓበራዊ ስምምዕነት ፈሪሙ ብዛዕባ እቶትን ግብርን ካልኦት ዋኒናትን መበገሲ ብምግባር ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን መንግስትን ማሕበረሰብ ንግድን ኣብ ዘራኽቡ ኣሰራርሓታት እናሰርሐ ከም ዝመፀ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ትምህርትን ስልጠናን ግልጋሎት ዓማዊልን ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብዚ ሓበራዊ መድረኽ እውን መምርሒ ኣፈፃፅማ ኦዲት ስትራተጂ መህነፂ ስርዓት ግብርን ታክስን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብብርኪ ክልልና ዝሓሹ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ንምፍላይ ንምጥንኻርን ኣብ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ግብሪ ኣብ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ተኸፋፊሉ ቀሊል ኦዲት፣ውሱን ኦዲት፣ሙሉእን ፍሉይን ኦዲት ብምባል ብተግባር ይስርሐሉ ከም ዘሎ እቶም ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣፍሊጦም፡፡

 

ካብ ዝቐረቡ ሒሳብ መዛግብቲ ብቀሊል ኦዲት 50 ሚኢታዊ፣ ውሱን ኦዲት 35 ሚኢታዊ፣ሙሉእ ኦዲት 14 ሚኢታዊ እንትኸውን ሓደ ሚኢታዊ ድማ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ኣድላይ ምስክርነት ሰብን ቴክኒካዊ ምርመራን ዝግበረሉ እዩ፡፡

 

ከይዲ ምፍላይ ኦዲት ስትራተጂ ካብቶም መዐቀኒ ነጥቢታት ብዋናነት ሪፎርምታት ግብርን ታክስን ሒሳብ መዝገብ ምሓዝ፣ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ምትእትታውን ቫት ንምምዝጋብን ዘርኣዮ ቅሩብነት፣ ምስ ኣጠቓቕማ ቅብሊት ተተሓሒዙ ብደረሰኝ ዝገዝእን ዝሸይጥን ምህላዉ፣ በቢ ወርሑ ቫት፣ተርን ኦቨር ታክስን ስራሕ ግብርን በቢ እዋኑን ብፅሬትን ዘቕርብን ካልኦት ተዛመድቲ መዐቀኒታትን ካብ 100 ተዓቂኑ ካብ ኣርባዕቲኦም መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ብምቕማጥ ብቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን፣ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ተወከልቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ርኢቶ ክህብሉን ከፅድቕን ብምግባር ኣብ ህዝቢ ዝሪኦም ቦታታት እናተለጠፈ ከም ዝርከብ ኣይተ በላይ ገ/ወልድ ብተወሳኺ ኣገንዚቦም፡፡

 

ኣብቲ ሓበራዊ መድረኽ ኦዲት ሒሳብ መዝገብ ይዘናጋዕ ኣሎ፣ ንኸፈልቲ ግብሪ ዝቐርባ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ፅሬት የብለንን ብቀሊሉ እየን ዝበላሸዋ፣ ኣብ ከተማታት ዘይሕጋውያን ነጋዶ ይበራኸቱ ኣለዉ፣ ስግግር ካፒታል ነጋዳይ እንተዝመሓየሽ፣ኔትዎርክ ሲስተምኩም ድኹም እዩ፣ ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ብቀፃልነት ክትሰርሕሉ ኣለኩም ዝበሉ ዝተፈላለዩ  ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣካላት እኹል መብርሂ ተዋሂብዎም ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ፡፡

 

 

 

እቶም ኣመራርሓ ቤት ምኽሪን ዘፈር ማሕበራትን ንቐፃሊ እውን ምምሕዳር ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንክኸውን ምስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብምዃን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡

 

 

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

ልምዓታውያን ከፈልቲ ግብሪ ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

ስርዓት ኦዲት ስትራተጂ ኣካብነት ክራይ ብምድኻም ብልምዓታዊ መንገዲ ብዓርሰ ተበግሶ ግብሪ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ዘበረታትዕ ዋዕላ መምርሒ ሜላ ስርዓት ኦዲት ከም ዘሳለጠ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጡ፡፡

እዚ ዋዕላ ኦዲት ስትራተጂ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን፣ኣወሳስናን ኣተኣኽኽባን ግብሪ፣ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዝገብን ካልኦትን ተዛመድቲ ስራሕትን ግንዛበ መዕበዪ ትምህርትን ስልጠናን ረኺቦም ኣታዊኦም ብትኽክል ብምፍላጥን ብምኽፋልን ዝሓሹ ከፈልቲ ግብሪ ብብርኪ ወረዳና ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታ/ኣድያቦ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ገሊፀን፡፡

 

       

 

ከፈልቲ ግብሪ ንዘቕረብዎ ሒሳብ መዛግብቲ ንምፍላይን ኦዲት ንምግባርን ዝሕግዙ ኣርባዕተ መዐቀኒታት ኦዲት ስትራተጂ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ኸፋሊ ግብሪ ካብኡ ዝድለ ግብርን ታክስን ብመሰረት ኣታዊኡ ብትኽክል ኣብ ምፍላጥን ምኽፋልን ብዝተነፀሩ መዐቀኒታት መሰረት ብንፅፅር ተመዚኑ ዝሓሸ እምነት ዝተገበረሉ ኮይኑ ደጋፊ ሰነድን ካሊእ ተወሳኺ መረዳእታን ምፍታሽ እንተየድለየ ኣብቲ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ውሱን መረጋገፂ ኦዲት ብምክያድ ኣፈላላይ እንትህሉ መስተኻኸሊ ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ቀሊል ኦዲት ኮይኑ ውሱን ኦዲት ድማ በቶም ዝተነፀሩ መዐቀኒታት ፀገም ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝተገመተ ሓደ ወይ ክልተ ክፋል ኣብ መሸጣ፣ ዕድጊት፣ ምምሕዳራዊ ወፃኢ ወይ ድማ ኣብ ኢንቨንተሪ ካልኦትን ዝተረኸበ መረዳእታ ኦዲት ብምግባር ዝተረኸበ ኣፈላላይ እንትህልው ብምስትኽኻል ግብሪ ዝውሰነሉ ሜላ ኦዲት እዩ፡፡

ሙሉእ ኦዲት ድማ ኣብ ዝቐረበ ሒሳብ መዝገብ ክብድ ዝበለ ፀገም እንትህልዎ ደገፍቲ ሰነዳትን ካልኦት ኣድለይቲ ዝኾኑ መረዳእታታትን ሓበሬታታትን ብምትእኽኻብ ኩለመዳያውን ጥልቀትን ዘለዎ ሙሉእ ምርመራ ብምክያድ ትኽክለኛ ተኸፋሊ ግብሪ ንምውሳን እንጥቀመሉ ኣሰራርሓ ኮይኑ ፍሉይ ኦዲት‘ውን ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ክፍእ ዝበለ ጥሕሰት ዝተፈፀመ ምዃኑ እንትጥርጠር ኣብ ሜላ ሙሉእ ኦዲት ካብ ዝግበር ምርመራ ብተወሳኺ ናይ ሰብ ምስክርነትን ኣድላይ ቴክኒክ ምርመራን ብምክያድ ግቡእ ግብርን ታክስን ንምእካብ እንጥቀመሉ ሜላ ኦዲት እዩ ክብላ ወ/ሮ ምዕራፍ ተ/ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣገንዚበን፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ወ/ገብርኤል ኣፅብሃ ብወገኖም ምሕደራ ግብርን ታክስን ፍልፍል ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንኽኸውን ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበን ምጥንኻር ዘመናዊ ህንፀት ስርዓት መረዳእታን ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

 

 ኣብ መዛዘሚ እቲ ዋዕላ ድማ ንሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ፣ ንቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣ ንሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መተባብዒ ሽልማት ተበርኪቱሎም እዩ።

 

ብደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

May 2018
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

053456
ሎምዓንቲሎምዓንቲ12
ትማሊትማሊ65
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን295
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ1049
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ53456

We have 65 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved