top
logo

ሕትመታት

Written on 14/03/2019, 08:47 by admin
2019-03-14-08-47-17በዓል መዚ ል/እቶት ክ/ትግራይ ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ግብሪ ኣመልኪቱ ገምጋማዊ ስልጠና ሂቡ። በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስርዓት መረዳእታ ግብሪ ኣመልኪቱ ንመሓውር ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት...
Written on 04/03/2019, 06:19 by admin
2019-03-04-06-19-17  በዓል መዚ ልምዓት እቶት ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዱ!! በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቕ ዓመት 2011 ዓ/ም ኣመልኪቱ ገምጋማዊ ስልጠና...
Written on 04/03/2019, 05:36 by admin
2019-03-04-05-36-49ረቂቕ መምርሒ ቅብሊት ርኢቶ ክወሃበሉ ተገይሩ!!     በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ሓለፍትን መተሓባበርትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታትን ከተማታትን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ክዛተይሉን ርኢቶ ክህብሉን...
Written on 04/03/2019, 06:00 by admin
2019-03-04-06-00-31ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ተኻይዱ!!   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ሪፎርምታት ግብሪ መሰረት ገይሩ ንሰብ ሞያ ሚድያታትን ኪኢላ ፕረስ ወረዳታትን ከተማታትን ክልልና ሓፈሻዊ መዕበይ ግንዛበ...
Written on 23/11/2018, 10:17 by admin
14-03-2011  በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠናን ቀፀልቲ ኣንፈታት 2011 በጀት ዓመትን ኣካይዱ።   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ውሳነታት ጉባኤ ህወሓት ብምትግባር እቶትና ነደንፍዕ ብዝብል...

 

በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠናን ቀፀልቲ ኣንፈታት 2011 በጀት ዓመትን ኣካይዱ።

 

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ውሳነታት ጉባኤ ህወሓት ብምትግባር እቶትና ነደንፍዕ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣመራርሓ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳታት ፣ ከተማታት ፣ ዞባታትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት 2010 በጀት ዓመትን ቀፀልቲ መደባትን ኣካይዱ።

 

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ኣካብነት ክራይ ንምቕራፍ ሪፎርምታት ግብሪ ተግባራዊ ብምግባር ብዓርሰ ተበግሶ ግብሪ ዝኸፍል ነጋዳይ ኣብ ምፍጣር ኣብ ቅብሊት ምቑራፅ ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅን ዝኽእል ናይ ግንዛበን ኣተሓሳስባን መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ ብዝኽእለሉ መንገዲ እናተሰረሐሉ ከም ዝኾነ ሓቢረን።

 

 

 

ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኽ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ግብሪ ብምጥንኻርን ሪፎርምታት እቶት ብምትግባርን ኣታዊ ክልልና ንምዕባይ ከብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ትልምታት ብምድላው 1,088 ክኢላን ኣመራርሓን ኣብ መድረኽ ገምጋማዊ ስልጠና ተሳቲፉ ክወፍር ተገይሩ እዩ። ኣብ ሪፎርም ግንዛበ ምዕባይ ኩሉ ክኢላን ኣመራርሓን እቶት ፣ 110,935 ከፈልቲ ግብሪ ፣ 25,434 መዳርግቲ ኣካላትን 163,700 ክፋል ሕብረተሰብን ኣብ ኣዋጃትን ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጅታትን ግብሪ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ። ኣብ ሪፎርም ምኽባር ሕጊ እውን 13 ናይ ገበን 16 ናይ ፍታብሄር ክስታትን ዝተመዝገቡ ኮይኖም ብተወሳኺ ቅብሊት ኣብ ዘይቆርፁ 58 ነጋዶ እውን ቅፅዓት 50,000 ብር ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ። ኣብ ህንፀት ስርዓት መረዳእታ ድማ ኣብቲ በጀት ዓመት 30,273 መለለይ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ ፣ 2,199 ቫት ምዝገባ ፣ 611 መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣ ምሓዝን ኣብ 136,194 ብርኪ “ሐ” ከፈልቲ ግብሪ 2 ግዜ መዓልታዊ መፅናዕቲ መሸጣ ብምግባር 95% ብዘይቅፅዓት ኣብ እዋኖም ከፊሎም ኣጠቓሊሎም እዮም። ካብ ብርኪ “ሀ”ን ”ለ”ን ከፈልቲ ግብሪ ድማ 18,913 ሒሳብ መዛግብቲ ዝሓዙ ኮይኖም እቶም 16,712 ሒሳብ መዝገቦም ኣትዮም ሜላታት ኦዲት ስትራተጂ ተፈልዮም እዮም። ብሓፈሻ ኣብ 2010 በጀት ዓመት ብር 4.33 ቢልዮን  ትልሚ እቶት ተታሒዙ ብር 4.553 ቢልዮን ተኣኪቡ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ 2011 በጀት ዓመት ብፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎም ክስረሓሎም ዝተትሓዙ ቀፀልቲ መደባት ልዕልነት ሕጊ ኣብ ቅብሊት ምሃብን ምጭብርባር ግብርን ናብ ስርዓት ምእታው ፣ ካብ ሕሉፋት ዓመታት ዝዞሩ ኦዲት ዘይተገበሩ 1,320 ሒሳብ መዛግብቲ ጠቕሊልካ ኦዲት ክግበሩ ፣ ፍልፍል ኣታውታት ፀጋታት ከባቢ ዝፈተሸ ትልሚ እቶት ምድላውን ዕግበት ተገልጋላይ ብምዕባይን ፍትሓዊ ግብሪ ብምውሳን ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ምርግጋፅን እቶም ቀንዲ እዮም።

 

  

ብወገን ተሳተፍቲ ድማ ኣብቲ መድረኽ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ሽረ ኣይተ ልኡል ገ/ክርስቶስ ኣብ ምርግጋፅ ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ፣ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ኣይተ ኣታኽልቲ ግርማይ ኣብ ህንፀት በዓል ዋና ከፋሊ ግብሪ ኣብ ምፍጣር ዝተሰርሑ ስራሕትን ኣመልኪቶም ብሉፅ ተሞክሮኦም ዘቕረቡ ኮይኖም ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ መቐለ ወ/ሮ ብርኽቲ ዘሪሁን ድማ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ቅብሊት ኣብ ዘይቆርፁን ግብሪ ዝስውሩን ነጋዶ አስተምህሮን ሕጋዊ ቅፅዓትን ብምውሳድ ኣብ ልዕልነት ሕጊ ብፍሉይ ከም ዝስራሕ ሓቢረን፡፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ መድረኽ  ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን ተላዒሎም ካብ ተሳተፍትን ካብ መድረኽን ግብረ-መልሲ ምስተውሃበ እቲ መድረኽ ብዓወት ተዛዚሙ።

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved