top
logo

ሕትመታት

Written on 27/01/2020, 13:01 by admin
45-11 ሰራሕተናታትን ኣመራርሓን ባዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብምኽንያት ምኽባር መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት ...
Written on 03/01/2020, 15:12 by admin
2020-01-03-15-12-41ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ነጋዳይን ሸማታይ ማሕበረሰብን ንምፍጣር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣፍሊጡ!! ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ኣመራርሓን መዳርግቲ ኣካላትን ክፍለ...
Written on 26/12/2019, 13:58 by admin
2019-12-26-13-58-51ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ንምፍጣር መድረኽ ምንቅናቕ ኣካይዱ ሐዚ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ክልል ቁጠባውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ትግራይ...
Written on 26/12/2019, 13:01 by admin
2019-12-26-13-01-20ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ምሕደራ ግብርን ንግድን ምክልኻል ኮንትሮባንድን ዘተኮረ መድረኽ ምንቕናቕ ህዝብን ኣመራርሓን ቅንያት ግብሪ ትግራይ ተኻይዱ!! ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ስርዓት ግብርን ንግድን ምክልኻል ኮንትሮባንድን ዘተኮረ...
Written on 20/12/2019, 08:38 by admin
2019-12-20-08-38-48በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈረ መቐለን ገምጋማዊ ስልጠና ኣካይዶም!!    በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ኮሙሽን ግምሩክ ጨንፈረ መቐለን ብሓባር ኣብ ምርግጋፅ ፍትሓዊ ምእካብ ግብርን ምስፋን ሕጋዊ ስርዓት...

ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ንምፍጣር መድረኽ ምንቅናቕ ኣካይዱ

ሐዚ ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ክልል ቁጠባውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ትግራይ ንምጉልባት ሕጋውን ፍትሓውን ስርዓት ንግዲ ብምኽታል ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ማሕበረሰብ ንግድን ሕብረተሰብን ምፍጣር ወሳኒ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

 

ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብርን ታክስን ኩለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ክርከብ ዝኽእል ማሕበረሰብ ንግድን መላእ ሕ/ሰብን ኣሳቲፍካ ብምስራሕን ንልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምችው ኩነታት ብምፍጣር፣ ብቐረባ ግልጋሎት ብምሃብን ብምድጋፍን እቲ ልምዓታዊ ቁጠባ ዘፈልፍሎ ኣታዊ ግብሪ ብምእካብ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ንምድኻምን ምስ ኩሉ ናይቲ ልምዓት ተጠቓሚ ዝኾነ ህዝብን ከፈልቲ ግብርን ተዋዲዱ ይስራሕ ምህላዉ እተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን።

ምስ ከፈልቲ ግብሪ ደረጃ ሀንለን ኣብ ኣጠቓቕማ መሳርሒ መመዝገቢ መሸጣን ቅብሊት ኣብ ምሃብ ዝርኣዩ ክፍተታት፣ ምትእትታውን ምጥቃምን ሒሳብ መዝገብን ቫትን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝቀረበ እንትኸውን በቲ ቤት ፅሕፈት ዳህሳስ ካብ ዝተኻየደሎም 240 ከፈልቲ ግብሪ እቶም 39 ቅብሊት ዝቖርፁ፣ 21 ሓለሓሊፎም ዝቖርፁ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 180 ከፈልቲ ግብሪ ጠቕሊሎም ከም ዘይቖርፁ ቀሪቡ እዩ። ናይዚ ውፅኢት እውን ኣብ 2008 ዓ/ም ካብ ጠቕላላ ኣታዊ እታ ክፍለ ከተማ ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ 26.9 ሚኢታዊ ዝሽፍን ዝነበረ ኣብ ኣብ 2011 ዓ/ም ካብ ንግዲ ትርፊ ዝርከብ ኣታዊ ናብ 24 ሚኢታዊ ከም ዝወረደ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ክፍለ ከተማ ቀደማይ ወያነ ኣይተ ፍስሃ ተፈሪ ሓቢሮም።

ኣብቲ መድረኽ ንተገልገልቲ ዓማዊል ቅብሊት ዘይህቡ 40 ነጋዶ ዝተቓልዑ ኮይኖም ልምዓትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ካብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ብዝርከብ ኣታዊ ብምዃኑ ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዘይሕጋዊ ንግድን ሓዞ ስደዶን ወፂኦም ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ፈጢሮም ብዓርሰ ድልየት ግብሪ ምኽፋል ከም ባህልን ልምድን ክወስድዎ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣተሓሳሲበን።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንበይኑ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካብነት ክራይ ግብሪ ከዳኽሞም ስለዘይኽእል ኣዋጃት፣ ደንብታትን ኣሰራርሓታትን ግብሪ ተኸቲሎም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

                                        

ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                                   በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved