ራእይ፣ ልኡኽ፣ ዕላማን መሰረታዊ እምነታትን መትከላትን ባዓል መዚ

ልምዓት እቶት ክልል መንግስቲ ትግራይ

 ልኡኽና

 ፅቡቕ ስነ-ምግባር ዝተላበሰን ዝሰልጠነን ሓይሊ ሰብ ብምህናፅ፣ ዘመናዊ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ብምዝርጋሕ፣ ቅልጡፍን ግልፅን ግልጋሎት፣ ተኸታታሊ ትምህርትን ስልጠናን ብምሃብ፣ ንልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ብምድጋፍ፣ ክራይ ኣካብነትን ምጭብርባር ግብርን ቀረፅን ብምክልኻል፣ ክእከብ ዝግበኦ እቶት ክልልና ብእዋኑ ምእካብ እዩ።

ራእይ

ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ሃገርናን ኣህጉርናን መርአያ ዝኾነ ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝተፈጠረ ልምዓታዊ ምሕደራ ግብሪ ተሃኒፁ ምርኣይ።

 

ዕላማ

 በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ግብሪ ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ብምክያድ ዝተወሃቦ ተግባርን ሓላፍነትን ብኣግባቡ ንዋፃእ ናይ ግብሪ ስርዓት ፍትሓዊ፣ ዘመናዊን ቕልጡፍን ግልጋሎት ብምሃብ ናይ ተገልገልቲ ድልየት ዘማልእ ሱር በቆስ ትካላዊ ለውጢ (Institutional Transformation) ምምፃእ እዩ።

 መሰረታዊ እምነታትን መትከላትን፡-