ተግባርን ሓላፍነትን ባዓል መዚ ልምዓት እቶት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ብናይ ግብርን ቀረፅን ከምኡ’ውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕግታት ነዚ በዓል መዚ ዝተውሃብዎ ስልጣንን ተግባራትን ከምዘለው ኮይኖም እዞም ዝስዕቡ ስልጣንን ተግባራትን ይህልውዎ፡፡

 

 1. ኣብ ውሽጢ እዚ ክልል ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ የፈፅም፡፡
 2. መንግስቲ እዚ ክልል ብሕጊ ፈልዩ ዘቐመጦም ፍልፍላት እቶት መንግስቲ ይእክብ፣ ክእከቡ ይገብር፡፡
 3. ብመሰረት ፌዴራል መንግስቲ ዝወሃቦ ውክልናን ብኣፍልጦ መንግስቲ እዚ ክልልን ናይ ፌደራል መንግስትን ሓበራዊ እቶት ይእክብ፡፡
 4. ናይዚ ክልል ቁጣባዊ ምንቕስቓስ መሰረት ብምግባር መፅናዕቲታት ብምክያድ ናይዚ ክልል ኣታዊ የዕቢ፣ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ግብሪ ዝርኣዩ ፀገማት ክፍትሑ ይገብር፡፡
 5. ኣብዚ ክልል ኣብ ምትግባር ዝርከብ ፕሮግራም ምምሕያሽ ስርዓት ግብሪ በዓል ዋና ኮይኑ ይመርሕ፡፡
 6. ግብሪ ኸፈልቲ መሰሎምን ግብኦምን ንኽፈልጡ ስራሕቲ ግንዛበ መዕበይ ይሰርሕ፡፡
 7. ሕግታት ግብሪ ንምፍፃም ኣድላይቲ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኢድ ዝርከቡ ሰነዳት ይምርምር፡፡
 8. ንኣወሳስና ግብሪ ኣድላይቲ ዝኾኑ መረዳእታታት የተኣኻኽብ፣ የዋድድ፣ ብመሰረት እዚ መረዳእታ ግብሪ ይውስን፣ ይእክብ፡፡
 9. ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕትን ንምፍፃም ዘኽእሎ ሜላ ኣሰራርሓ ይሕንፅፅ፣ ተግባራዊ ይገብር፡፡
 10. ሕግታት ግብሪ ንምውፃእን ንምምሕያሽን ዘኽእል መፅናዕቲ ብምክያድ መመሓየሺ ረቂቕ ሕጊ የቕርብ፡፡
 11. ኣብዚ ክልል ናይ ዝርከቡ ከተማታት ኣታዊ ከክንዲ እተን ከተማታት ብምኳን ይእክብ፡፡
 12. ዝርዝር ኣፈፃፀምኡ ነዚ ኣመልኪቱ ብዝወፅእ ደንቢ ይውሰን፡፡
 13. ኣብዚ ክልል ዝርከቡ ዕሸል ከተማታት ንዝእክብዎም እቶት ዝተማለአ ሞያዊ ደገፍ ይገብር፣ ዝተማልአ ዓቕሚ ክህልዎም ናይ ኣሰራርሓ ስልጠናን ክትትልን ደገፍን ይህብ፡፡
 14. ኣብ ምምሕዳር ግብሪ እዚ ክልል ዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት ስነ- ምግባሮም ዝሓለውን ብቑዓትን ሰብ ሞያታት ንኽኾኑ ዝተማለአ ሰራሕቲ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ይሰርሕ፡፡
 15. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (14) ዝተሓገገ ሕሉው ኮይኑ፣ ገበን ግብሪ ናይ ምምርማርን ምኽሳስን ስልጣን ከምኣድላይነቱ ንኮምሽን ፖሊስን ንቢሮ ፍትሕን እዚ ክልል ብውክልና ክህብ ይኽእል ‘ዩ፡፡ ዝርዝሩ ብዝወፅእ ደንቢ ይውሰን፡፡
 16. ሕግታት ግብሪ ብምጥሓስ ብኽፈልቲ ግብሪ ዝፍፀሙ ገበናት ይምርምር፣ ይኸስስ፣ የከራኽር ነዚ ንምፍፃም ዘኽእሎ ናይ ባዕሉ ዓቐብቲ ሕግን መርመርቲ ገበን ግብርን ይውድብ፣ ኣፈፃፅመኦም ስራሕ ይቆፃፀር፡፡
 17. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (14) ድንጋገ እንተሃለወ እውን፣ እዚ በዓል መዚ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ዝተዛመዱ ገበናት ግዕዝይና ስልጣን ምርመራ ገበን ምክያድን ክሲ ምምስራትን ኣይህልውን፡፡ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ መንግስቲ እዚ ክልል ፀዲቑ ዝወፅእ ፍሉይ መመሓደሪ ደንቢ ሰራሕተኛታት እዚ በዓል መዚ መሰረት ብምግባር ሰራሕተኛታት ይቖፅር፣ የመሓድር፣ የሰናብት፡፡
 18. ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ብዝኾነ ከቢድ ሓደጋ ወይ ጥፍኣት በፂሕዎም እንትርከቡ ብመሰረት ሕጊ ግብሪ ክሳብ ብር 50,000 ዝበፅሕ ዕዳ ግብሪ ክስርዝ ይኽእል ‘ዩ፡፡
 19. ኮይኑ ግና ካብ ብር 50,000 ንላዕሊ ዝኾነ ይኹን ምስራዝ ዕዳ ግብሪ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ መንግስቲ እዚ ክልል ይውሰን፡፡ስራሕቱ ንምፍፃም ዘኽእሎ ትልምን በጀትን ብምድላው ኣብ ዝምልከቶ ክፀድቅ የቕርብ፣ ምስፀደቐ ኣብ ተግባር የውዕል፡፡
 20. ንብረትን ገንዘብን እቲ በዓል መዚ ብሕጊ የመሓድር፡፡
 21. ኣፈፃፅማ ስርሑ ብዝምልከት በብእዋኑ ንዝምልከቶ ኣካል ፀብፃብ የቕርብ፡፡
 22. ዕላምኡ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ካልኦት ተግባራት ይፍፅም፡፡