ሓድግታት መለስ


“ ናይ መንግስቲ ግብሪ ክእክብ ዝተዋፈረ ሰብ ናይ ባዕሉ ግብሪ ክእከብ ይርአ’ዩ’’

ኣብቲ ናይ መንግስቲ መሓውር’ውን ኣጭበርቢሩ ክህፍትም ብዝደሊ ዝተፀለወን ነዚ ከምዙይ ዓይነት ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ናይ ባዕሉ ውፅኢት ዘወፍን ኣሎ።ናይ መንግስቲ ግብሪ ክእክብ ዝተዋፈረ ሰብ ናይ መንግስቲ ግብሪ ኣጥፊኡ ናይ ባዕሉ ግብሪ ክእክብ ዝወፍረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ።ንመፍረይቲ ኣካላት ክድግፍ ዝተዋፈረ መንግስታዊ ሓይሊ---- እኻ ድኣስ መሐንኮሊ ዝኾነሉ ኩነታት ይስትውዓል’ዩ።ስለዚ እቲ ዘለና መንግስታዊ መሓውር ብኣተሓሳስብኡ፣ስነ-ምግባሩ፣ብኣዋዳድብኡ ንልምዓታዊ እጃም ንምፍፃም ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሰሎ ርብርብ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ።’’

“ ቅድሚ ኩሉ እተን ብኣቛራጭ ንምህፍታም ዕድል ዝኸፍታ ዘለዋ ማዓፁ ክልኮታ ኣለወን’’

“ካብ ውድድር ወፃኢ ብዘይሕጋዊ መንገዲ፣ብክራይ ኣካብነትን ብኣቃራጭን ንምህፍታም ዝገብራ በሪታት ብሙሉአን ኣላሊና ክንዓፅወን ኣለና። ብተወሳኺ ብልምዓታዊ መንገዲ ንምህፍታም ዘኽእል በሪ ጋሕ ኣቢልና ከፊትና ኣብኡ ዘሎ ሓርጎፅጎፅ ክነስተኻኽሎ ኣለና። መንገዲ ስርቂ ብምጥፋእ መንገዲ ስራሕ እንተኣስፊሕናዮ እቲ ክህፍትም ዝደሊ ሰብ ብልምዓታዊ መንገዲ ጥራሕ ከም ዝህፍትም ተረዲኡ ናብኡ ክውሕጅ ‘ዩ።ናብኡ እንተውሒጁ ከዓ ንባዕሉ ክህፍትም ‘ዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ከባቢ ከልምዕን ገፊሕ ዕድል ስራሕ ክፈጥርን’ዩ።’’

‘’ዋጋ ሸቀጣት ብምቁላል ክህፍትም’የ ዝብል ኣተሓሳስባ ክልወጥ ኣለዎ’’

   ‘’እቲ ሓደ ግብሪ እንከይከፈለ ነቲ ግብሪ ዝኸፍል ዝስዕረሉ ፣እቲ ሓደ ድማ ፍቓድ ንግዲ እንከየውፀአ ዝስዕረሉ፣እቲ ሓደ ዓቑሑት ኣብ መኽዘኑ ዓፅዩ ዋጋ ሸቐጣት ምስቆለለ ክኸስብ

ዝደሊ ወዘተ…. ዝዓይነቶም ኣብ መፍረይነት፣ፅርየት ፍርያትን ቀፃሊ ልምዓትን ዘይተመስረተ ሃፍቲ ዝናዲ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ክፍጠር የብሉን።እዚ ሕብረተሰብ’ዙይ ተወዳዲሩ ብዘኸበደን ትክክለኛን መንገዲ እንከይኮነስ ብቲ ዝቐለለ መንገዲ ናይ መንግስቲ ግብሪ ብዘይምኽፋል፣ዋጋ ብምቑላል ብኣጠቓላሊ መፍረይትን ናይ ፍርያት ፅርየትን መሰረት ዘይገበረ ሃፍቲ ምምናይ ክተርፍ ኣለዎ።በዙይ ኣቢልካ ልምዓት ምምፃእ ግን ኣይከኣልን።ልምዓታዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሒዞም ዘይኸዱ ነጋዶ ብዙሓት’ዮም። ምስ ናይ መንግስቲ ስልጣን ተጐዛጊዙ ኣጭበርቢሩ ብኣቋራጭ ክህፍትም ዝደሊ ኣሎ።’’